Bieżąca realizacja inwestycji powiatowych

6
1716

Zarząd Powiatu Lwóweckiego podczas odbywającej się w dniu dzisiejszym (piątek, 19 listopada) sesji Rady Powiatu Lwóweckiego zaprezentował radnym informację o realizacji inwestycji powiatowych (2020-2021) według stanu na 30 października 2021 roku.

 

1. Inwestycje w latach 2020-2021

Realizacja działań inwestycyjnych Powiatu Lwóweckiego lata 2020-2021 była w dużym stopniu warunkowana przebiegiem pandemii Covid-19, która utrudniała płynną realizację zaplanowanych działań. Jednak mimo tych trudności w poprzednim i bieżącym roku większość zaplanowanych zadań zostało wykonanych.
Do największych inwestycji, które zostały ukończone w tym czasie należą przede wszystkim przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21 oraz rewitalizacja budynku internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. Poza tymi dwoma wielkimi inwestycjami zrealizowano wiele innych zadań. Część z nich została zaprezentowana w punktach 2-6 niniejszego opracowania.
Szczegółowe wyliczenie zadań inwestycyjnych w 2020 r. zostało przedstawione w punkcie 7, zgodnie z uchwałą Nr XL/30/21 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Lwóweckiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego za 2020 rok.

2. Zadania zrealizowane

a. Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim zlokalizowanego na dz. 172/3, obręb 0001 Lwówek Śląski, przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski, na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń. Wartość dofinansowania z Powiatu Lwóweckiego 6 700 000,00 zł.

b. Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. Wartość inwestycji: 6 545 356,90 zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WD 2014 – 2020 wynosi: 4 623 249,27 zł.

 

c. Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań. Całkowita wartość projektu (wszyscy partnerzy): 7 997 219,53 zł Dofinansowanie z UE (wszyscy partnerzy): 6 797 636,60 zł. Zakup sprzętu komputerowego oraz zakup systemów dziedzinowych wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem w ramach projektu dla Powiatu Lwóweckiego o wartości: 1 485 333,99 zł.

d. „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich”. Całkowity koszt: 663.585,00 zł.Dotacja z WFOŚiGW: 108.733,00 zł. Pożyczka z WFOŚiGW: 326.201,96 zł.
W kotłowni zaprojektowano dwa kotły olejowe VITOPLEX 300 typ TX3A firmy Vissmann o mocy znamionowej 405kW i ciśnieniu dopuszczalnym 4bar. Dopuszczalna temperatura robocza na zasilaniu wynosi 110°C. W wyposażeniu kotłów jest regulator Vitotronic 300-K, typ CM1E do pracy z płynną zmianą regulacji temperatury wody w kotle. Pracuje w połączeniu z regulatorami Vitotronic 100, typ C1E. Kotłownię podzielono na dwa niezależne obiegi: obieg kotłowy oraz obieg instalacyjny. Wymiana przewodów w obrębie kotłowni wraz z wykonaniem izolacji zgodnie z wymogami WT w celu poprawy sprawności transportu. Elementami regulacji są zawory trójdrogowe. Na przewodach powrotnych przed kotłem zastosowano zawory dwudrogowe z siłownikiem firmy do regulacji strumienia.

e. Przebudowa i modernizacja kotłowni olejowej o mocy 170kW z pompą ciepła powietrze -woda, pracującej na potrzeby centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej , docieplenie wybranych przegród budowlanych w obiektach DPS w Nielestnie, z kosztami nadzoru inwestorskiego i archeologicznego. Wartość inwestycji: 540 856,41 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON: 290 818,71 zł.

f. Zakup koparko-ładowarki JCB. Wartość zadania: 438 000,00 zł

g. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”. Wydatek: 351 677,70 zł. W ramach grantu wsparciem zostały objęte: DPS w Mirsku, DPS w Nielestnie oraz Powiatowe Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim. Granty dla DPS-ów przyznane zostały m.in. na: doposażenie stanowisk pracy i sprzęt do walki z epidemią, przygotowanie miejsc do odbywania kwarantanny. Grant dla lwóweckiego został wykorzystany na zakup sprzętu medycznego, w tym m.in.: na echokardiograf, 3 łóżka szpitalne w tym jedno OIOM, myjnie dezynfekcyjne, zamgławiacz oraz na środki dezynfekcyjne. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

h. Wykonanie kotłowni gazowej z wymianą instalacji CO, grzejników oraz instalacji wewnętrznej gazu wraz z urządzeniami odbiorczymi w budynku DPS w Mirsku. Całkowity koszt: 313 680,00 zł. Dotacja z WFOŚiGW: 64 057,06 zł. Pożyczka z WFOŚiGW: 192 174,00 zł.
W ramach inwestycji wykonano: aktualizację dokumentacji projektowej, roboty demontażowe technologii kotłowni i magazynu oleju opałowego, roboty demontażowe i rozbiórkowe instalacji c.o., wykonanie instalacji c.o. – rurociągi, grzejniki, armatura, montaż urządzeń kotłowni w tym: gazowego kotła c.o. o mocy ok. 150 kW wraz z niezbędnym wyposażeniem i uzbrojeniem, instalację gazową na zewnątrz i wewnątrz budynku wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa, instalację doprowadzenia powietrza i odprowadzania spalin, wentylację nawiewną i wywiewną, niezbędne roboty wod.-kan., budowlane, porządkowe.

i. Wykonanie niezależnego zasilania energetycznego budynku Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4. Szacowana wartość inwestycji: 284 423,17 zł, w tym: Dokumentacja: 24 354,00 zł, roboty budowlane: 241 080,00 zł, Inspektor nadzoru: 8 487,00 zł, Tauron starostwo: 4 155,68 zł, Tauron PCZ: 4 848,29 zł, archeolog: 700,00 zł, licznik energii: 798,20 zł.

j. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu 9 osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – marki Renault Trafic dla szkoły ZPEW. Wartość samochodu: 145.878,00 zł

k. „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie” w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D. Wartość inwestycji: 135 700,00 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON: 77 635,55 zł

l. Wykonanie oddymiania klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4. Wartość inwestycji: 126 072,64 zł.

m. System kolejkowy na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim. Wartość inwestycji: 27 675,00 zł.

3. Zadania w trakcie realizacji/zaplanowane zakończenie 2022 rok

a. Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubań, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Powiatu Lwóweckiego.” Planowane wydatki całkowite: 2 731 750,03 zł. Dofinansowanie z EFRR: 2 242 897,29 zł. Przedmiotem inwestycji jest docieplenie oraz remont budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich. Rozpoczęcie zadań inwestycyjnych: 2022 rok.

b. Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szpitala w Gryfowie Śląskim. W trakcie realizacji – PCZ Sp. z o.o. Dotacja Powiatu Lwóweckiego : 1.100.000,00 zł w tym: 550.000,00 zł z dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 550.000,00 zł środki własne Powiatu Lwóweckiego

c. Budowa windy w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do muru obronnego z wydzielonymi miejscami do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Planowany koszt realizacji projektu: 709 021,64 zł. Dofinansowanie z PFRON: 150 000,00 zł. Likwidacja barier umożliwi osobom niepełnosprawnym poruszanie się i samodzielne załatwianie wszelkich spraw urzędowych. Działania te zwiększą bezpieczeństwo w przemieszczaniu się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku jak również będą nieocenione w bezpiecznym dojściu ciągami komunikacyjnymi do wydzielonych miejsc parkingowych.

d. Likwidacja barier architektonicznych. Remont pomieszczeń klasowych, sali gimnastycznej, korytarza oraz toalety w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Parkowej 5. Planowany koszt realizacji projektu: 675 016,75 zł. Dofinansowanie z PFRON: 150 000,00 zł. Projekt w trakcie realizacji. Celem niniejszego projektu jest m.in. modernizacja i dostosowanie części budynku przy ul. Parkowej 5 do potrzeb niepełnosprawnych uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim.

e. Likwidacja barier transportowych – Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. W trakcie realizacji postępowania na zamówienie. Planowany koszt realizacji projektu: 292 125,00 zł. Dofinansowanie z PFRON: 204 487,50 zł. Celem realizowanego projektu jest zapewnienie bezpłatnego dowozu z terenu Powiatu Lwóweckiego (gminy Lwówek Śląski, Gryfów Śląski, Mirsk, Lubomierz) na zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim, w którym odbywa się realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

4. Doposażenie szkół, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, w ramach projektów realizowanych z dofinansowaniem z RPO WD 2014-2020

a. Doposażenie szkół ponadpodstawowych powiatu lwóweckiego biorących udział w projekcie „Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego” w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wspierające kształcenie zawodowe.

Projekt w trakcie realizacji. Planowany koszt doposażenia w roku 2021: 727 046,00 zł. W ramach środków trwałych zakupiono m.in.: – kosiarkę spalinową samojezdną, – laptop z oprogramowaniem do wizualizacji 3D, – tester diagnostyczny do pracowni pojazdów samochodowych, – projektor multimedialny z funkcją interaktywną, ekranem i wizualizerem, – piec konwekcyjno-parowy, – rożen elektryczny, – laptopy z oprogramowaniem biurowym.

b. Zakup wyposażenia dla szkół ponadpodstawowych powiatu lwóweckiego biorących udział w projekcie „Kwalifikacje i staże szansą rozwoju dla kolejnych roczników uczniów szkół zawodowych z powiatu Lwóweckiego”.

Projekt w trakcie realizacji. Planowany koszt doposażenia w roku 2021: 765 355,00 zł. Szkoły zostaną doposażone w: – nowoczesny ciągnik z systemem GPS, bronę talerzową, agregat uprawowo-siewny, siewnik zbożowy (ZSET w Rakowicach Wielkich), nowoczesny, panoramiczny projektor wielkoformatowy, pozwalający tworzyć zaawansowane, profesjonalne prezentacje, projekty graficzne i multimedialne (ZSOiZ w Gryfowie Śląskim).
Zakupy doposażenia są w trakcie realizacji postępowania na zamówienie.

5. Zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim w 2020-2021 roku

a. Przebudowa dróg powiatowych (zadanie zrealizowano):

  • nr 2510D Pasiecznik – Pokrzywnik o dł. 0.5 km – wartość zadania: 149 885,34 zł.
  • nr 2510D Pasiecznik – Pokrzywnik o dł. 0,52 km. (2020) – wartość zadania: 198 630,24 zł.
  • nr 2510D Pokrzywnik-Pasiecznik o dł. 1,81 km. (2021 rok) –  wartość zadania: 636 956,71 zł.

b. Przebudowa obiektu mostowego JNI 01015848 w ciągu drogi powiatowej 2491D w miejscowości Strzyżowiec. Wartość zadania: 465 687,30 (roboty budowlane) + 9840 nadzór budowlany + 4772,40 projekt organizacji ruchu = 480 299,70 zł

c. Przebudowa obiektu mostowego JNI 1024513 w ciągu drogi powiatowej nr 2491D obręb Pławna, gm. Lubomierz. Dokumentacja przebudowy: 39.360,00 zł.

d. Modernizacja drogi powiatowej 2518D Chmielno-Zbylutów-Skorzynice o dł. 1,2 km. Wartość zadania: 522 888,13 zł. Zadanie zrealizowano.

e. Modernizacja drogi powiatowej 2518D Chmielno-Skorzynice o dł. 1,35 km. Wartość zadania: 703 113,14 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

6. Zadania remontowe realizowane przez ZDP w Lwówku Śląskim

a. Remont muru oporowego podtrzymującego korpus drogi powiatowej 2512D w Krzewiu Wielkim. Wartość zadania: 21 285,23 zł. Zadanie zrealizowano.

b. Remont drogi powiatowej 2535D Lubomierz-Popielówek o dł. 0,74 km. Wartość zadania: 184 133,03 zł. Zadanie zrealizowano.

c. Remont drogi powiatowej 2543D ul. Wojska Polskiego w m. Gryfów Śląski o dł. 0,575 km. Wartość zadania: 802 561,19 zł. Zadanie zrealizowano.

d. Remont drogi powiatowej nr 2518D Chmielno-Zbylutów o dł. 2,33 km. Wartość zadania: 1 074 843,62 zł. Zadanie zrealizowano.

Podsumowanie

W tym miejscu należałoby wspomnieć o rankingu wydatków inwestycyjnych gmin i powiatów pn. „Liderzy inwestycji” opublikowanego w miesięczniku samorządowym „Wspólnota”, w którym zestawienie oparto na całości wydatków majątkowych poniesionych w ciągu trzech lat 2018-2020. Prezentowane poniżej zestawienie pokazuje miejsce Powiatu Lwóweckiego na tle powiatów sąsiadujących.

-/opracowanie: Agnieszka Wolska, Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim/-

6 KOMENTARZE

  1. Szkoda, że Starosta nie pochwalił się jaką otrzymał podwyżkę wynagrodzenia. Nie ustawowe 80 %, a okrągłe 100 % – na wniosek przewodniczącej RPL, przy sprzeciwie części radnych opozycyjnych.
    Sesja RPL z dnia 19.11.21r. do obejrzenia w internecie.

  2. To niestety tylko w tym kraju jest mozliwe. Kiedy chodzi o pieniadze idealy ida na bok. Nie wazne ze inflacja, nie wazne podwyzki, nie wazne ze inni pracownicy za 1/6 tego co Pan Starosta pracuja. Najwazniejsza wlasna kieszen . PSY SCZCZEKAJA- KARAWANA JEDZIE DALEJ- tak Panie Starosto ?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here