Burmistrz Lwówka Śląskiego za podniesieniem podatków. Co na to radni?

2
773
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2

Burmistrz Szczęsna przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2023 rok. Ten zakłada spore zmiany. Kto zapłaci więcej?

 

 

Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski radni pochylą się m.in. nad przedstawionym przez burmistrz Szczęsną projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski na 2023 rok. W tym różnic pomiędzy tym, co obecnie płacą właściciele gruntów i nieruchomości oraz przedsiębiorcy jest dość sporo.

W uzasadnieniu projektu burmistrz Lwówka Śląskiego wskazuje, iż w projekcie tym przyjęto stawki niższe niż maksymalne wskazane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Co nie zmienia faktu, iż podwyżki będą odczuwalne dla mieszkańców.

 

Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej: 0,91 zł (jest 0,81 zł)

2. od budynków mieszkalnych lub ich części położonych na terenach wiejskich od 1m2 powierzchni użytkowej: 0,86 zł (jest 0,76 zł)

3. od budynków lub ich części: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej: 23,30 zł (jest 23,20 zł)

4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej: 11,10 zł (jest 11,00 zł)

5. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej: 4,73 zł (jest 4,63 zł)

6. od budynków pozostałych lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej: 7,89 zł (jest 7,79 zł)

7. od budynków pozostałych lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego położonych na terenie wiejskim od 1m2 powierzchni użytkowej: 2,12 zł (jest 2,02 zł)

11. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3i art. 4 ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (bez zmian)

 

 

§ 2. Ustala się stawkę od 1 m² powierzchni gruntów:

1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni: 1,05 zł (jest 0,95 zł)

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni: 4,72 zł (jest 4,62 zł)

3. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni: 0,60 zł (jest 0,50 zł)

4. od gruntów pozostałych położonych na terenach wiejskich, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni: 0,50 zł (jest 0,40 zł)

5. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni: 3,10 zł (jest 3,00 zł)

Zgodnie z projektem nowe stawki mają obowiązywać od 01 stycznia 2023 r. Czy tak się stanie zależy teraz od radnych.

Aktualizacja

Radni większością głosów przychylili się do propozycji pani burmistrz. Od nowego roku obowiązywać będą nowe, wyższe stawki podatków w gminie Lwówek Śląski.

 

czytaj: Od stycznia podwyżka opłat za wywóz śmieci. Ile zapłacą mieszkańcy gminy Lwówek Śląski?

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here