Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

0
816

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2023 roku

 

 

Jak w ogłoszeniu zaznacza Zarząd Powiatu postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t. j. ze zm.). Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację

Promocja i ochrona zdrowia (zaplanowana wysokość środków 4 000 zł):

 1. wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego,
 2. działania o charakterze edukacyjnym w obszarze zdrowia, w tym organizacja kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Wspieranie osób niepełnosprawnych (zaplanowana wysokość środków 5 000 zł):

 1. działania pomocowe osobom z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy stanu zdrowia lub ich funkcjonowania, niewspierane z innych programów krajowych,
 2. działania ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy dostępności i integracji ze społeczeństwem.

 

 

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (zaplanowana wysokość środków 11 500 zł):

 1. projekty edukacyjne, w tym m.in. upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
 2. organizacja wydarzeń służących rozwojowi kultury, kultywowaniu tradycji i integracji społeczności Powiatu Lwóweckiego,
 3. wspieranie lokalnego ruchu artystycznego,
 4. działania służące ochronie zabytków i opieki nad nimi.

Kultura fizyczna i turystyka (zaplanowana wysokość środków 52 500 zł):

 1. Imprezy o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych,
 2. uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich,
 3. organizacja imprez turystycznych o wymiarze powiatowym, popularyzujących zdrowy styl życia, w tym działania edukacyjne w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

Ochrona środowiska i przyrody (zaplanowana wysokość środków 4 000 zł):

 1. działania służące ochronie miejsc przyrodniczych,
 2. organizacja imprez popularyzujących działania na rzecz ochrony środowiska, w tym działania edukacyjne,
 3. organizacja konkursów z zakresu ochrony środowiska i przyrody.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 t.j. ze zm.).
 2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest złożyć aktualizację oferty.
 4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

 

 

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zgłoszone do konkursu zadanie musi być realizowane w 2023 roku, maksymalnie do 31 grudnia. W roku 2023 podmiot może realizować zadanie publiczne przed dniem podpisania umowy, przy czym czyni to na własne ryzyko.
 2. W przypadku przyznania dotacji na realizację zadania kwalifikowalność wydatków ze środków dotacji uznaje się od dnia podpisania umowy.
 3. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, w swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe), w mediach, w ustnych informacjach, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Lwówecki.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem a oferentem wybranym w konkursie. Jednak termin poniesienia wydatków z dotacji nie może być wcześniejszy niż data podpisania umowy.

Termin i warunki składania ofert

 1. Ofertę dotyczącą realizacji zadania należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, II piętro, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, a w pozostałe dni w godzinach 7.30-15.30 w terminie do dnia 23 lutego 2023 roku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferta musi być zgodna z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057). Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Lwóweckiego w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w zakładce Aktualności pod ogłoszeniem o konkursie.

Tryb i termin dokonania wyboru ofert

 1. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową.
 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert określa pkt XII „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” (Uchwała Nr LXIII/66/22 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 listopada 2022).
 3. Decyzję o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Lwóweckiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 4. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
 5. Oferta, która nie będzie spełniała formalno-prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

Kryteria wyboru ofert

 1. Zgodność oferty z przedmiotem konkursu.
 2. Możliwość realizacji zadania publicznego.
 3. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 4. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne.
 5. Planowany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
 6. Planowany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
 7. Analiza i ocena wykonania zleconych zadań publicznych w latach poprzednich realizowanych przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, w zakresie rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 8. Atrakcyjność formy proponowanego zadania.
 9. Szeroki zasięg oddziaływania społecznego.
 10. Powiatowy charakter oddziaływania projektu – obejmujący minimum dwie gminy.
 11. Możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w projekcie po jego zakończeniu.

Zrealizowane zadania publiczne i wysokość środków przekazana w poprzednim roku

 • Promocja i ochrona zdrowia: 4 000 zł,
 • Wspieranie osób niepełnosprawnych: 5 000 zł,
 • Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 11 500 zł,
 • Kultura fizyczna i turystyka: 52 500 zł,
 • Ochrona środowiska i przyrody: 4 000 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Lwóweckiego Daniel Koko

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here