Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

0
351

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2022 roku

 

Jak w ogłoszeniu zaznacza Zarząd Powiatu postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t. j. ze zm.). Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.

Władze Powiatu wskazują także, iż wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie i w takim przypadku oferent zobowiązany jest złożyć aktualizację oferty. Ponadto warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

W roku ubiegłym zrealizowane zostały zadania publiczne, na które Powiat przekazał następującą wysokość środków:

  • Promocja i ochrona zdrowia: – 4 000 zł,
  • Wspieranie osób niepełnosprawnych: – 5 000 zł,
  • Kultura: – 10 500 zł,
  • Kultura fizyczna i turystyka: – 51 000 zł.

W tym roku władze Powiatu Lwóweckiego przeznaczają o 6,5 tysiąca więcej. Jak czytamy na stronach Powiatu:

Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację

1. Promocja i ochrona zdrowia (przewidywana wysokość środków 4 000 zł):

a) wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego,
b) działania o charakterze edukacyjnym w obszarze zdrowia, w tym organizacja kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

2. Wspieranie osób niepełnosprawnych (przewidywana wysokość środków 5 000 zł):

a) działania pomocowe osobom z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy stanu zdrowia lub ich funkcjonowania, niewspierane z innych programów krajowych,
b) działania ukierunkowane na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie poprawy dostępności i integracji ze społeczeństwem.

3. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (przewidywana wysokość środków 11 500 zł):

a) projekty edukacyjne – upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
b) organizacja wydarzeń służących rozwojowi kultury, kultywowaniu tradycji i integracji społeczności Powiatu Lwóweckiego,
c) wspieranie lokalnego ruchu artystycznego,
d) działania służące ochronie zabytków i opieki nad nimi.

4. Kultura fizyczna i turystyka (przewidywana wysokość środków 52 500 zł):

a) cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych,
b) uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach wojewódzkich
i ogólnopolskich,
c) organizacja imprez turystycznych o wymiarze powiatowym, popularyzujących zdrowy styl życia, w tym działania edukacyjne w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

5. Ochrona środowiska i przyrody (przewidywana wysokość środków 4 000 zł):

a) działania służące ochronie miejsc przyrodniczych,
b) organizacja imprez popularyzujących działania na rzecz ochrony środowiska, w tym działania edukacyjne,
c) organizacja konkursów z zakresu ochrony środowiska i przyrody.

Termin i warunki realizacji zadania

1. Zgłoszone do konkursu zadanie musi być realizowane w 2022 roku, maksymalnie do 31 grudnia. W roku 2022 podmiot może realizować zadanie publiczne przed dniem podpisania umowy, przy czym czyni to na własne ryzyko.

2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, w swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe), w mediach, w ustnych informacjach, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Lwówecki.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentem wybranym w konkursie. Jednak termin poniesienia wydatków z dotacji nie może być wcześniejszy niż data podpisania umowy.

Termin i warunki składania ofert

1. Ofertę dotyczącą realizacji zadania należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, II piętro, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, a w pozostałe dni w godzinach 7.30-15.30 w terminie do dnia 18 lutego 2022 roku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Więcej informacji na stronie: bip.powiatlwowecki.pl (docx)

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here