Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych zaprasza na studia

0
175

Kandydaci na studia na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych mają możliwość kształcenia się na dwóch kierunkach studiów licencjackich (studia pierwszego stopnia) – Finanse, rachunkowość i podatki oraz Zarządzanie; czterech kierunkach inżynierskich – Energetyka, Informatyka, Logistyka i transport oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz jednym kierunku studiów magisterskich (studia drugiego stopnia) – Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie.

 

W pierwszych semestrach nauki studenci nabywają wiedzę ogólną powiązaną z danym kierunkiem. W kolejnych semestrach studenci wybierają jedną ze specjalności prowadzonych na poszczególnych kierunkach. Przedmioty specjalnościowe pogłębiają wiedzę studentów z wybranych dziedzin oraz przygotowują do podjęcia pracy w wybranych zawodach bez konieczności dalszej edukacji.

Zalety studiów na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy:

  • doświadczona kadra dydaktyczna,
  • dobrze wyposażone laboratoria,
  • ścisła współpraca z firmami z branży IT, z branży produkcyjnej oraz branży transport – spedycja – logistyka. Współpraca pozwala na realizację praktyk, które studenci odbywają po każdym roku,
  • projektowy charakter prac inżynierskich,
  • możliwość podejmowania zatrudnienia już w trakcie nauki,
  • Uczelnia zapewnia możliwość uzyskania certyfikatu CISCO CCNA oraz bezpłatny dostęp do narzędzi firmy Microsoft,
  • wraz z partnerskimi przedsiębiorstwami organizujemy dla naszych studentów dodatkowe aktywności, które podnoszą ich kompetencje zawodowe w tym: dodatkowe praktyki, warsztaty prowadzone przez specjalistów z firm, praca zawodowa, również w niepełnym wymiarze czasu,
  • studenci zdobywają dodatkową wiedzę techniczną i nabywają bardzo pożądane umiejętności miękkie, takie jak praca w zespole, nawiązywanie relacji z klientami,
  • studenci uczestniczą w dodatkowych kursach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych,
  • w programie kształcenia uwzględniono elementy kształcenia dualnego – praktyczne projekty realizowane na rzecz pracodawcy, które uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania do zawodu.

Finanse, rachunkowość i podatki
studia licencjackie

Trzyletnie studia na kierunku Finanse, rachunkowość i podatki zapewniają umiejętności oraz wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości oraz podatków i systemu podatkowego. Absolwent kierunku Finanse, rachunkowość i podatki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy jest specjalistą w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi oraz rzeczowymi w różnych podmiotach. W zależności od wyboru specjalności absolwent może pracować w działach finansowo-księgowych lub na stanowiskach analitycznych i decyzyjnych w pionach ekonomicznych i finansowych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych sektora bankowego i ubezpieczeniowego lub innych podmiotach.

Zarządzanie
studia licencjackie

Trzyletnie studia na kierunku Zarządzanie pozwalają zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania, w tym zarządzania różnymi pionami przedsiębiorstwa. Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy ekonomicznej: zarządzania, prawa, ekonomii, statystyki, matematyki itp. Od drugiego roku wybierają specjalność, co ułatwia kształcenie umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi lub lean management. W czasie trzech ostatnich semestrów studiów, przygotowują pracę licencjacką pod opieką doświadczonych promotorów. Praca ma charakter praktyczny i pogłębia umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalności studiów.

Energetyka
studia inżynierskie

Studia na kierunku Energetyka pozwalają uzyskać umiejętności i wiedzę z zakresu energetyki, techniki cieplnej oraz nauk technicznych.
Absolwent kierunku Energetyka to inżynier, który posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. W szczególności posiada wiedzę z zakresu: podstawowych obszarów energetyki (elektroenergetyka, energetyka gazu i paliw płynnych), energetyki źródeł odnawialnych, budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych.
Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie: projektowania, obsługi i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych, planowania i nadzoru nad gospodarowaniem energią, wdrażania norm energetycznych oraz norm ochrony środowiska związanych z wykorzystaniem energii, wykonywania bilansów energetycznych.

Informatyka
studia inżynierskie

Studia na kierunku Informatyka pozwalają zdobyć kwalifikacje inżyniera z branży IT. Pierwsze semestry poświęcone są zdobyciu podstaw wiedzy inżynierskiej: zasad działania i architektury komputerów, matematyki, podstaw programowania. Na drugim roku studenci wybierają specjalność zgodną z zainteresowaniami. W ostatnich trzech semestrach studenci piszą prace inżynierskie pod opieką doświadczonych promotorów. Prace mają charakter praktyczny i dotyczą realnych problemów jakie występują w przedsiębiorstwie.

Logistyka i transport
studia inżynierskie

Inżynier pracujący w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) to zarówno osoba projektująca techniczne aspekty funkcjonowania procesów branży TSL jak i często menedżer, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.
Absolwent kierunku studiów Logistyka i Transport jest przygotowany do pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych wymagających wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych z branży Transport-Spedycja-Logistyka. Może pracować w centrach logistycznych i wyspecjalizowanych firmach transportowych, a także w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych – w komórkach zajmujących się zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją oraz magazynowaniem.

Zarządzanie i inżynieria produkcji
studia inżynierskie

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji zapewniają wszechstronną wiedzę techniczną uzupełnioną o kwalifikacje inżyniera oraz menadżera. Studenci mogą poszerzyć swoje zainteresowania związane z problemami konstruowania, wytwarzania, eksploatacji, bezpieczeństwa oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w procesach produkcyjnych.
Absolwent jest inżynierem, który posiada nowoczesną wiedzę w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk o zarządzaniu. W zależności od wyboru specjalności posiada pogłębione umiejętności w zakresie inżynierii mechanicznej, inżynierii motoryzacyjnej lub systemów i procesów przemysłowych. Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w tym z branży motoryzacyjnej.

Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
studia magisterskie

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie przygotowują do pełnienia funkcji menedżersko-specjalistycznych z zakresu finansów oraz zarządzania.

Absolwent posiada unikalne kwalifikacje menedżersko-specjalistyczne z zakresu finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Może pracować na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania oraz finansowania, m.in. jako menedżer finansowy, menedżer projektu, analityk/doradca finansowy lub z sukcesem prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

-/ PWSZ Legnica /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here