Wybierz studia na kierunku Logistyka i transport

0
790

Inżynier pracujący w branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL) to zarówno osoba projektująca techniczne aspekty funkcjonowania procesów branży TSL jak i często menedżer, który posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania, psychologii, prawa gospodarczego, logistyki, transportu, spedycji, ekologii itp.

Absolwent specjalności inżynieria systemów logistycznych i transportowych posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi i transportowymi w przedsiębiorstwach świadczących usługi logistyczne i transportowe, w szczególności w odniesieniu do operatorów logistycznych, firm transportowych, firm spedycyjnych, firm kurierskich.

Absolwent specjalności logistyka produkcji i dystrybucji posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie szerokorozumianych technologii transportu kolejowego oraz technologii prac ładunkowych w systemach logistycznych. Posiada wiedzę z obszaru budowy pojazdów szynowych, sterowania ruchem kolejowym z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, a także modelowania procesów transportowych oraz zasad eksploatacji taboru kolejowego i infrastruktury kolejowej. Posiada umiejętności dotyczące diagnostyki technicznej obiektów i systemów transportu szynowego oraz kształtowania ochrony środowiska w transporcie szynowym.

Absolwent specjalności organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym jest przygotowany do pracy w:

 • przedsiębiorstwach transportu kolejowego, w działach zajmujących się szerokorozumianą logistyką organizacji przewozów i prowadzenia ruchu kolejowego,
 • przedsiębiorstwach komunikacji zbiorowej, które wykorzystują transport szynowy,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych i dystrybucyjnych, w działach zajmujących się analizą i organizacją procesów transportowych i logistycznych realizowanych z wykorzystaniem transportu kolejowego,
 • przedsiębiorstwach zarządzających transportem kombinowanym,
 • przedsiębiorstwach konstruujących tabor kolejowy,
 • centrach logistycznych,
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych,
 • szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, instytucjach administracji samorządowej i państwowej (Urząd Transportu Kolejowego, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei).

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku studiów Logistyka i Transport jest przygotowany do pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych wymagających wiedzy i umiejętności interdyscyplinarnych z branży Transport-Spedycja-Logistyka. Może pracować w centrach logistycznych i wyspecjalizowanych firmach transportowych, a także w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych – w komórkach zajmujących się zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją oraz magazynowaniem.

Absolwent kierunku może być zatrudniony m.in. na następujących stanowiskach:

 • menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowo-spedycyjnych,
 • inżynier w przedsiębiorstwie zajmującym się transportem, logistyką,
 • spedycją, produkcją,
 • spedytor w firmach spedycyjnych, transportowych oraz produkcyjnych,
 • specjalista do spraw transportu w firmach kurierskich oraz transportowo-logistycznych.

Nasze atuty

 • uczelnia ściśle współpracuje z doświadczonymi firmami z branży produkcyjnej oraz branży Transport – Spedycja – Logistyka. Współpraca pozwala na realizację praktyk, które studenci odbywają po każdym roku w wymiarze 320 godz.,
 • w programie studiów uwzględniono element kształcenia dualnego – praktyczne projekty realizowane na rzecz pracodawcy. Projekty uzupełniają praktyki i stanowią kluczowy element przygotowania do zawodu, ukończenie studiów zapewnia możliwość ubiegania się o zwolnienie z egzaminu związanego z uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,
 • studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Logistyki i Transportu lub Kole Naukowym Zarządzania Jakością. Studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach, seminariach oraz wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych.

Partnerzy

 • POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o o.,
 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • regionalne zakłady produkcyjne,
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi TSL.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 7 semestrów (3,5 lata)
Uzyskany tytuł: inżynier
Specjalności:

 • inżynieria systemów logistycznych i transportowych
 • logistyka produkcji i dystrybucji
 • organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym – specjalność objęta patronatem POL-MIEDZ TRANS sp. z o o.

-/PWSZ im. Witelona w Legnicy/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here