Wraca temat budowy instalacji do przetwarzania odpadów

6
1737
zielony wodór ubocze fabryka
zdjęcie poglądowe (fot.: pexels)

Czy powstanie u nas instalacja do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru?

 

 

Wprawdzie mieszkańcy, radni i burmistrz zajęli w sprawie jasne stanowisko, mimo to temat budowy instalacji do przetwarzania odpadów nie umarł. I właśnie jest kolejna jego odsłona.

30 czerwca 2021r. w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ „POD LOTNIKIEM” w Uboczu odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy w sprawie „Budowy instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru” na działkach o nr ewidencyjnych 758/5, 758/6 w miejscowości Ubocze.

Wówczas mieszkańcy mieli w tej sprawie jasne stanowisko. Zdecydowanie podkreślali, że nie chcą w gminie Gryfów Śląski takiej instalacji, bo boją się konsekwencji dla środowiska i ich zdrowia.

Te plany bardzo mnie niepokoją, jak z resztą wszystkich mieszkańców sołectwa Ubocze i pewnie części miasta Gryfowa Śląskiego. – mówił nam Pan Daniel Koko.

My z mieszkańcami z pewnością się nie zgodzimy, nie zgodzimy się na powstanie spalarni śmieci – zapewniał nas wówczas radny Krzysztof Szczerbicki, który zwracał uwagę, iż sprawa dotyczy nie tylko samego Ubocza, bo inwestycja może mieć także wpływ na mieszkańców miasta Gryfowa Śląskiego, czy gminy Lubomierz.

 

 

Burmistrz Olgierd Poniźnik podkreślał, iż to nie Gmina sprzedała szczecińskiej spółce grunty w Uboczu, tylko spółka teren o powierzchni 37 arów nabyła od KGHM Polska Miedź. Burmistrz Gryfowa Śląskiego wyraził także jasne stanowisko wobec planowanej inwestycji:

Gmina od początku, zarówno w 2018 roku, jak i teraz jest przeciwna tej inwestycji. To się tak pięknie nazywa, a nie wiadomo, co tu będzie przetwarzane. Czy odpady ze statków, czy inne odpady, … – mówił Burmistrz Olgierd Poniźnik, który w oświadczeniu, jakie publikowaliśmy na stornach Lwówecki.info wskazywał, że przekazanie wniosku szczecińskiej spółki Burmistrzowi Miasta Zgorzelec powoduje, iż Gmina jako strona postępowania będzie miała prawa do wniesienia odwołania, sprzeciwiania się, a również prawo do tego, aby postępowanie było prowadzone zgodnie z zasadą legalizmu

– Jeszcze raz uspokajam Państwa i podkreślam – nie zamierzam popierać działań, które mogłyby znacząco oddziaływać na środowisko Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz gmin sąsiednich. – zapewniał Burmistrz.

więcej z tamtego spotkania w materiale wideo

Szczecińska firma jednak cały czas dąży do uruchomienia inwestycji koło Gryfowa Śląskiego. W dniu wczorajszym, tj. 8 sierpnia 2023 roku Burmistrz Miasta Lubań poinformował o wszczęciu postępowania i zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego z 3 kwietnia 2023 roku zawiadamia strony postępowania, że:

1. Wszczął na wniosek Eko-Serwis Sp. z o.o., ul. Milczańska 30/A, 70-107 Szczecin, przekazany w dniu 20 kwietnia 2023 r. przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski pismem WT.OS.6220.3.2023.8, uzupełniony przez wnioskodawcę w dniu 15 czerwca i zmieniony w dniu 19 lipca 2023 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru w miejscowości Ubocze” planowanego w miejscowości Ubocze, na działce ewidencyjnej nr 758/5, Obręb Ubocze, gmina Gryfów Śląski.

2. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

3. Stronami postępowania oprócz wnioskodawcy są podmioty, które posiadają prawo rzeczowe do ww. nieruchomości jak również do nieruchomości znajdujących się w obszarze 100 m od granic ww. działek gdzie planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia.

4. W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 stron postępowania, w związku z powyższym stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego i podaje się ogłoszenie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Jednocześnie informuje, że wszystkie pozostałe pisma kierowane do stron przedmiotowego postępowania udostępniane będą wyłącznie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań.

 

 

5. Tutejszy organ zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni we Lwówku Śląskim o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

6. Wszystkie strony tego postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału w postępowaniu na każdym jego etapie, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Lubań w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, piętro II w budynku przy ul. Mickiewicza 6 w godzinach pracy urzędu.

7. Informacja o wniosku została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.sios.pl pod nr 26/2023 i 29/2023.

8. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszeni

Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński

To ważna informacja dla mieszkańców nie tylko samego Ubocza, czy gminy Gryfów Śląski, tak dla tych, którzy są za inwestycją, jak i dla tych wszystkich, którzy są jej przeciwni, dlatego warto ją rozpowszechnić wśród sąsiadów i znajomych.

6 KOMENTARZE

  1. Przecież to już smierdzi.Ze Szczecina tu.blisko granicy Nawioza pojemników i znikną Co można postawić na 37 arach. Jaką spalarnię…piec C.O ??? Luban niech porządnie naprawi drogę z Wieży do Karlowca bo chyba zapomnial że to jego.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here