Przetarg na sprzedaż działki

0
1165
nieruchomość na sprzedaż

Starosta Lwówecki ogłosił przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – tereny zabudowy mieszkalno-usługowej.

 

 

Starosta Lwówecki ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 3 miasta Mirsk , oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 32 AM-1 o pow. 0,1931 ha.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00037154/8.

Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w granicach administracyjnych miasta Mirsk zatwierdzonym uchwałą nr LVI/586/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 maja 2023 r. działka nr 32, obręb 3 miasta Mirsk, oznaczona jest symbolem 42.MNU – tereny zabudowy mieszkalno-usługowej (100%).

Dodatkowe informacje:

  • granice obszaru objętego planem tożsame z granicami strefy „OW” obserwacji archeologicznej (100%),
  • „B” – granica strefy „B” ochrony układu urbanistycznego miasta (28%),
  • nieprzekraczalna linia zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 czerwca 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna nr 4 , sali konferencyjnej (II piętro) o godz. 10:00.

Cena wywoławcza nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Mirsk, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 32 AM-1 – wynosi 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium : 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) Dla w/w nieruchomości do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki, (na dzień ogłoszenia przetargu stawka wynosi 23 %).

Opis nieruchomości: Przedmiotowa działka wchodzi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Nieruchomość położona jest na działce nr 32 AM-1, obręb 021204_4.0003, Mirsk 3, Mirsk – Miasto, powiat lwówecki. W skład działki wchodzi grunt o powierzchni 0,1931 ha i użytku RIIIb (grunty orne) – 0,1931 ha.

Działka ewidencyjna nr 32 położona w obrębie 3 miasta Mirsk to nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca teren zieleni nieurządzonej niskiej. Posiada dostęp do drogi o nawierzchni utwardzonej materiałem sypkim – ul. Polna. Styczność nieruchomości z drogą na całej długości południowej granicy działki. Działka w kształcie nieforemnym – średnio- korzystnym. Szerokość działki wynosi ok 15 m – wraz z obszarem linii zabudowy. W sąsiedztwie ereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy oraz w przewadze tereny łąk i pastwisk. Wschodnia granica działki sąsiaduje z rowem melioracyjnym. W najbliższym otoczeniu występuje: E – energia elektryczna, W – sieć wodociągowa, O – oświetlenie uliczne.

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu w terminie do dnia 29 maja 2024 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank PKO BP S.A. nr 72 1020 5226 0000 6102 0546 2355.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny zbycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

UWAGA: Organizator przetargu informuje, że nie będzie mógł zrealizować przelewu zwrotnego wpłaconego wadium w sytuacji, gdy rachunek bankowy z którego wadium zostało wpłacone nie będzie należał do uczestnika przetargu (np. rachunek bankowy agencji bankowej, pocztowej lub innego banku).

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które przed jego otwarciem złożą komisji przetargowej oświadczenie, że zapoznały się z przedmiotem przetargu, treścią niniejszego ogłoszenia oraz regulaminem przetargu, a ponadto, że nie stwierdziły wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowały z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby fizyczne winny legitymować się dowodem osobistym, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2278).

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna nr 4, pokój 111, tel. (75) 782 28 94.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here