Prokurator poskarżył się na uchwałę podjętą przez Radę Powiatu

8
1824
zdjęcie poglądowe (pixabay.com)

Radni obszernie wyjaśnili swoje stanowisko podtrzymując je i skargę wraz ze stosownymi wyjaśnieniami przekazali do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

 

W dniu 27 lipca 2023 roku Rada Powiatu Lwóweckiego podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na części wód Jeziora Złotnickiego położonej na terenie powiatu lwóweckiego. Uchwała miała na celu zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Wprowadzony został całkowity zakaz używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na części wód Jeziora Złotnickiego.

W uchwale wskazano uchwała sankcje grożące za naruszenie ustanowionego zakazu, a wynikające ustawy Prawo ochrony środowiska.

Na uchwałę poskarżył się Prokurator Rejonowy w Lubaniu.

czytaj: Będzie zakaz dla skuterów i motorówek na jeziorach Złotnickim i Leśniańskim?

W ocenie Rady Powiatu Lwóweckiego skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Odnosząc się merytorycznie do samej skargi, Rada wskazała, iż uchwała została podjęta prawidłowo w ramach uprawnień jakie posiada rada w szeroko rozumianym interesie społecznym.

Odnosząc się w kolejności chronologicznej do podnoszonych zarzutów wskazać należy, iż nie można podzielić zarzutu skarżącego, iż Rada Powiatu niewłaściwie zastosowała § 1 zaskarżonej uchwały w kontekście treści art. 116 p.o.ś. poprzez zaniechanie dokonania prawidłowych ustaleń faktycznych w zakresie stanu akustycznego środowiska na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych położonych wokół zbiornika Złotnickiego.

czytaj: Rada Powiatu Lwóweckiego zajęła stanowisko ws. ciszy na jeziorze Złotnickim

Podkreślić należy, iż podjęcie uchwały zapoczątkowane zostało wpływem petycji z dnia 16 listopada 2022 roku, zawierającej podpisy 369 osób popierających tę inicjatywę, z której wynikało, iż używanie sprzętu motorowego na wodach zbiornika stanowi rzeczywisty problem i narusza ciszę na tym obszarze, będącym jednocześnie obszarem szczególnej ochrony środowiskowej i miejscem wypoczynku, a co odczuwają w szczególności mieszkańcy tego regionu.

Bliźniacza petycja zainteresowanych skierowana została również do sąsiedniego powiatu lubańskiego, będącego odpowiedzialnym za większą część zbiornika Złotnickiego, w wyniku czego w dniu 13 grudnia 2022 roku miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji obu powiatów, na którym przeanalizowany został problem naruszania ciszy na terenie zbiornika poprzez jednostki pływające z silnikami motorowymi, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy uczestniczących w tym posiedzeniu radnych. W załączeniu do odpowiedzi przedstawiony zostaje protokół ze w wskazanego posiedzenia, wraz ze stanowiskiem z dnia 28 grudnia 2022 roku podpisanym przez przedstawicieli obu komisji powiatów.

czytaj: Strefa ciszy na jeziorze Złotnickim i jeziorze Leśniańskim

Wskazać należy, iż przepis art. 116 p.o.ś, przyznaje Radzie Powiatu kompetencje do wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wbrew ocenie skarżącego Rada Powiatu Lwóweckiego podjęła działania zmierzające do ustalenia istnienia okoliczności determinujących wprowadzenie zakazu i problem ten poddawany był analizie i dyskusji przez dłuższy okres czasu, również w oparciu o doniesienia mieszkańców, wskazujących na realność przedmiotowego problemu, a także mając na uwadze stanowisko i relację przedstawicieli powiatu lubańskiego. W tym stanie rzeczy Rada Powiatu nie była zobligowana na mocy powoływanego art. 116 p.o.ś. do podejmowania dalej idących działań, w tym prowadzenia badań zmierzających do ustalania rzeczywistego poziomu hałasu wywołanego używaniem łodzi i sprzętu motorowego na zbiorniku złotnickim, bowiem dokonane ustalenia okazały się wystarczające. W świetle powyższego nie sposób zarzucać Radzie Powiatu Lwóweckiego braku krytycyzmu czy też zupełnej dowolności przy podejmowaniu uchwały.

W ocenie Rady Powiatu Lwóweckiego nie sposób również zgodzić się z zarzutem, iż § 3 zaskarżonej uchwały objęty jest sankcją nieważności z uwagi na jego odwoływanie się do treści art. 338 p.o.ś określającego sankcję za naruszenie ustanowionego zakazu. Forma i treść kontestowanego zapisu jednoznacznie wskazuje, na to iż ma on charakter jedynie informacyjny i nie statuuje, w żaden sposób samoistnej normy prawa miejscowego o charakterze sankcyjnym, a co zdaje się zarzucać w wywiedzionej skardze skarżący. W tej formie nie stanowi on powtórzenia regulacji ustawowej określonej w art. 338 p.o.ś., a jedynie odwołanie się do treści przepisu o charakterze karnym w formie pouczenia. Nie sposób zatem stawiać tezy o ustanawianiu przez Radę Powiatu w uchwale samodzielnej odpowiedzialności karnej za naruszenia ustanowionego zakazu.” – wskazują radni, którzy z końcem stycznia podjęli uchwałę w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Rejonowego w Lubaniu.

8 KOMENTARZE

  1. dlaczego Rada Powiatu nie wprowadzi zakaz używania jednostek pływających z silnikiem spalinowym na zbiorniku w Rakowicach, przecież ci debile na skuterach spowodują kiedyś wypadek śmiertelny, nie można spokojnie popływać na kajakach czy na rowerach wodnych, a przecież można też ograniczyć pojemność tych jednostek do 5 kw.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here