Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu pieniężnym dla sołtysów

0
551

Wprowadzane przedmiotową ustawą świadczenie będzie przysługiwało w kwocie 300 złotych miesięcznie. Ale nie dla wszystkich sołtysów i nie bezwarunkowo.

 

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa – poinformowało we wtorek biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Jak wskazuje Kancelaria wprowadzane świadczenie będzie przysługiwało w kwocie 300 złotych miesięcznie. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek o przyznanie świadczenia będzie składany w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Do wniosku o przyznanie świadczenia osoba uprawniona będzie musiała dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

 

 

Ustawa wskazuje też rozwiązania, w przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej 8 lat. Wówczas zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Świadczenie pieniężne będzie przyznawał i wypłacał Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w drodze decyzji.

Ustawa szczegółowo określa warunki otrzymania tego świadczenia. Zgodnie z jej zapisami świadczenie będzie przysługiwało osobom, które:

 

 

  • pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  • uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Należy przy tym wskazać, że zgodnie z ustawą, przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here