Praca. Inspektor ds. rozliczeń czynszowych pilnie poszukiwany

0
1053
zdjęcie poglądowe (@Lwówecki.info)

Burmistrz Gminy Gryfów Śląski poinformował o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy inspektor ds. rozliczeń czynszowych- księgowy w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

 

 

Określenie stanowiska urzędniczego Inspektor ds. rozliczeń czynszowych – księgowy. Wymiar czasu pracy 1/1 etat

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym

Wymagania konieczne:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają obywatelstwo polskie lub są obywatelami Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadają znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków inspektora ds. rozliczeń czynszowych- księgowego
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych
 • nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • cieszą się nieposzlakowaną opinią
 • posiadają wykształcenie co najmniej średnie
 • posiadają dobrą znajomość regulacji prawnych w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, podatków: dochodowych, VAT, lokalnych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • sprawność organizacyjna, kreatywność, dyspozycyjność
 • komunikatywność i zdyscyplinowanie
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność redagowania pism
 • umiejętność pracy w zespole
 • mile widziana znajomość oprogramowania do obsługi rozliczeń czynszów PROBIT
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność
 • umiejętność pracy pod presją

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • prowadzenie kartotek najemców i wspólnot mieszkaniowych
 • księgowanie wpłat na indywidualne konta najemców dokonywanych w kasie Zakładu bądź w banku oraz wpłat za administrowanie wspólnotami
 • analizowanie wpłat za czynsz i odpady
 • potwierdzanie wniosków o dodatek mieszkaniowy i wniosków o wykup lokalu
 • systematyczne wprowadzanie zmian w wymiarze czynszów
 • sporządzanie miesięcznego sprawozdania czynszowego
 • naliczanie odsetek
 • uzgadnianie księgowań analitycznych z księgowaniem syntetycznym
 • drukowanie faktur za dzierżawę lokali użytkowych
 • sporządzanie rejestru faktur vat
 • sporządzanie rozliczenia CIT wspólnot mieszkaniowych
 • udzielanie informacji najemcom i właścicielom lokali
 • udzielanie odpowiedzi na pisma najemców i właścicieli lokali
 • sporządzanie wezwań do zapłaty i ich wysyłka
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozłożenia spłaty zaległości w ratach lub ich umorzenia
 • monitorowanie spraw objętych ugodą
 • przygotowywanie dokumentacji do skierowania pozwu o zapłatę do sądu
 • kierowanie spraw do komornika sądowego celem egzekucji należności
 • sporządzanie zestawień i sprawozdań dotyczących zadłużeń, w tym osób, w stosunku do których należy wszcząć postępowanie związane z egzekucją należności
 • rozliczanie opłat za ogrody
 • rozliczanie kosztów wspólnot mieszkaniowych
 • prowadzenie dokumentacji, rozliczanie miesięczne i roczne wspólnot mieszkaniowych
 • ścisła współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego.

Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa wykonywana głównie w pozycji siedzącej. Praca przy monitorze komputerowym. Praca wykonywana w siedzibie głównej zakładu przy ul. Kolejowej 42 w Gryfowie Śląskim. Norma dzienna pracy wynosi 8 h, a tygodniowa – 40 h. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim

Termin i miejsce składania ofert

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na stanowisko specjalista ds. rozliczeń czynszowych ” osobiście lub listem poleconym do dnia 7 lipca 2023 r. w sekretariacie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 42 do godz. 13:00 (liczy się data wpływu do zakładu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 78 13 412, bądź na stronie internetowej gryfowskiego urzędu.

-/Gmina Gryfów Śląski/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here