Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych – druga edycja

0
291

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2021 roku

 

I. Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację

1. Promocja i ochrona zdrowia (przewidywana wysokość środków 4 000 zł):
a) wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego,
b) działania o charakterze edukacyjnym w obszarze zdrowia, w tym organizacja kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

2. Ochrona środowiska i przyrody (przewidywana wysokość środków 3 000 zł):
a) działania służące ochronie miejsc przyrodniczych,
b) organizacja imprez popularyzujących działania na rzecz ochrony środowiska,
c) organizacja konkursów z zakresu ochrony środowiska i przyrody.

II. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zgłoszone do konkursu zadanie musi być realizowane w 2021 roku, maksymalnie do 31 grudnia. W roku 2021 podmiot może realizować zadanie publiczne przed dniem podpisania umowy, przy czym czyni to na własne ryzyko.
2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, w swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe), w mediach, w ustnych informacjach, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Lwówecki.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.

III. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, II piętro, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, a w pozostałe dni w godzinach 7.30-15.30 w terminie do dnia 24 czerwca 2021 roku.
2. Oferty muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).
3. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Lwóweckiego w zakładce Organizacje pozarządowe oraz w zakładce Aktualności pod ogłoszeniem o konkursie.

-/Powiat Lwówecki/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here