Nowe ustalenia ws. instalacji do karbonizacji zgazowania odpadowych frakcji organicznych

1
1155

Toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do karbonizacji zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru w miejscowości Ubocze”. Kolejne obwieszczenie w tej sprawie wydał w dniu 28 marca burmistrz Lubania.

 

 

Zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z 3 kwietnia 2023 r. Burmistrz Miasta Lubań rozpatrując wniosek Eko-Serwis Sp. z o.o., ul. Milczańska 30/A, 70-107 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do karbonizacji zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru w miejscowości Ubocze” zawiadamia strony postępowania, że:

1. Firma Eko-Serwis Sp. z o.o. pismem z 9 lutego 2024 r. (data wpływu 19 lutego 2024 r.) w nawiązaniu do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 23 stycznia2024 r. znak WOOŚ.4220.1.2024.AS.2 wzywającego firmę do złożenia wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia, mając na uwadze konieczność zlecenia szczegółowych badań w terenie oraz pozyskania dokładnych danych o technologii w planowanym przedsięwzięciu, wystąpiła do tut. organu z wnioskiem o zawieszenie przedmiotowego postępowania administracyjnego.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z 13 marca 2024 r. znak WOOŚ.4220.1.2024.AS.3,uwagi na dalsze oczekiwanie na niezbędne wyjaśnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia wyznaczył nowy termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy do dnia 7 maja 2024 r.

3. Zapis art. 86d pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.) mówi, że organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu. W związku z powyższym w najbliższym czasie tut. organ rozpatrzy ww. wniosek firmy.

4. Informuję, że wszystkie strony tego postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału w postępowaniu na każdym jego etapie, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Lubań w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, piętro II w budynku przy ul. Mickiewicza 6 w godzinach pracy urzędu.

W związku z powyższym z przyczyn niezależnych tut. organ nie może wydać decyzji w ustawowym terminie dlatego zobligowany jest do wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji tj. do 7 czerwca 2024 r. Od niezałatwienia sprawy w terminie stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego3 w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubań.


1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here