Nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

0
534
Burmistrz Olgierd Poniźnik fot. archiw. Lwówecki.info

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2020 r.

 

Zgodnie z uchwałą nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia15 kwietnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza nabór wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

I

1. Wnioski mają prawo składać:

a) mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski bezpośrednio
b) mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 688z późn. zm. ), które mają siedzibę na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

2. W ramach inicjatywy lokalnej można realizować zadania publiczne Gminy i Miasta Gryfów Śląski w zakresie:

a) podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
c) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
e) ekologii i ochrony przyrody.3. Wzór wniosku i kosztorys został określony w zarządzeniu nr 33/2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia10 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej(załącznik nr 1 i nr 2).

II

Wniosek należy składać osobiście lub przesyłką pocztową na adres : Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski z dopiskiem „Inicjatywa lokalna”.

III

Termin składania wniosków: 17.08.2020r.

IV

1.Wniosek opiniuje Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych uwzględniając kryteria określone w §10 załącznika do uchwały nr XLI/214/14 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 5 kwietnia 2014 r. wymienionej na wstępie niniejszego ogłoszenia.

2. Na podstawie złożonego i zaakceptowanego wniosku Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawiera z wnioskodawcą umowę, której tekst został określony w załączniku nr 3 do zarządzenia wymienionego w pkt. I-3

 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
/-/ Olgierd Poniźnik

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here