Menedżer administracji publicznej – nowy kierunek studiów magisterskich

0
126
fot. informator PWSZ Legnica

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na uruchomienie studiów magisterskich o profilu praktycznym (studia 2-letnie) na kierunku Menedżer administracji publicznej. Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Rekrutacja już się rozpoczęła!

 

Menedżer administracji publicznej
studia magisterskie (2-letnie)

Szanowni Kandydaci, prezentujemy kolejny nowy kierunek studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Jest to Menedżer administracji publicznej – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Kształcenie na nowym kierunku opiera się na nowoczesnym, interdyscyplinarnym rozumieniu zjawisk zachodzących w administracji publicznej i jej otoczeniu. Studenci będą zdobywać kluczowe kompetencje z perspektywy sektora publicznego związane z zarządzaniem rozwojem miast, smart city, logistyką miejską, zarzadzaniem projektami, partycypacją społeczną, a także coachingiem i mentoringiem.

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy w otoczeniu szeroko rozumianej administracji publicznej, z uwzględnieniem umiejętności biznesowych, a także przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności prawniczych. Program kształcenia ma na celu zbudowanie przewagi konkurencyjnej absolwentów na rynku pracy.

Absolwent studiów II stopnia na tym kierunku, po zakończeniu kształcenia, zdobędzie pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości, a także ekonomii i finansów. Rozwinie teoretyczne jak i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnych metod, technik oraz narzędzi zarządzania w sektorze publicznym, w tym w sektorze przedsiębiorstw komunalnych oraz wykonujących zadania publiczne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przedsiębiorstw prywatnych. Kompetencje specyficzne absolwenta studiów obejmują zatem nie tylko zakres ogólnej wiedzy teoretycznej, związanej z kierunkiem studiów, ale także wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne, określone w programie i nabywane w trakcie studiów.

Studia przygotowują m.in. do pracy w:

 • urzędach gmin,
 • starostwach powiatowych,
 • urzędach marszałkowskich,
 • urzędach wojewódzkich,
 • urzędach pracy,
 • instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych,
 • placówkach kultury,
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną,
 • kancelariach prawnych,
 • przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych,
 • firmach doradczych i konsultingowych.

O przyjęcie na studia na kierunek Menedżer administracji publicznej mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:

 1. kierunku Administracja,
 2. kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami kierunków z dziedzin nauk społecznych,
 3. innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów uczenia się z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty uczenia się, wyznaczonych przez właściwego Dziekana Wydziału, które zostaną określone indywidualnie do końca pierwszego semestru studiów.

Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 4 semestry (2 lata)
Uzyskany tytuł: magister

-/PWSZ im. Witelona w Legnicy/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here