Jest praca w Starostwie

5
2576
zdjęcie poglądowe, fot. Lwówecki.info

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim poszukuje pracownika. Właśnie Starosta ogłosił nabór, który potrwa do 30 lipca 2020 r.

 

Starosta Lwówecki ogłosił nabór na Pracownika w Wydziale Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim w wymiarze całego etatu

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe, preferowana specjalność odpowiadająca zakresowi pracy wydziału lub administracyjne,
 2. znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, zamówień publicznych, oraz ustawy o samorządzie powiatowym,
 3. dobra znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office.

Wymagania dodatkowe (mile widzialne):

 1. doświadczenie w zakresie nadzorowania prowadzenia robót budowlanych w tym remontów i inwestycji,
 2. umiejętność pracy w zespole.

Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo budowlane, prawo zamówień publicznych oraz ustawy o samorządzie powiatowym, w szczególności:

 • Nadzór nad przygotowaniem inwestycji i remontów do realizacji.
 • Prowadzenie inwestycji i remontów pod względem formalnym i merytorycznym.
 • Rozliczanie inwestycji i remontów.
 • Przygotowanie materiałów przetargowych dla inwestycji i remontów objętych zamówieniami publicznymi i prowadzenie procedur przetargowych do podpisania umowy włącznie.
 • Przygotowywanie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowywania wniosków o dofinansowanie inwestycji i remontów.
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych spraw.
 • Archiwizacji dokumentów Wydziału.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny z opisem doświadczenia zawodowego;
 • kopie dokumentów poświadczające wykształcenie;
 • inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności

( kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach );

 • własnoręcznie podpisane:
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów art.6.ust.1 oraz art.6.ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U.2019.1282.j.t.);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.*

Informacje dodatkowe:

 • Aplikacje w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „nabór na stanowisko Pracownika w Wydziale Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim” należy złożyć do dnia 30 lipca 2020 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim Szpitalna 4 , 59-600 Lwówek Śląski (decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa);
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej;
 • W miesiącu poprzedzającym miesiąc ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przekracza 6%, co oznacza że nie zachodzi sytuacja o której mowa w art.13 a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282.j.t.)

pełna treść ogłoszenia >tutaj<

5 KOMENTARZE

 1. Wymagania jak na prezydenta a i tak pewnie jakiś sąsiad albo ktoś z rodziny wejdzie na ciepłą posadkę i jak się okaże 3/4 oczekiwań nie spełni także ja osobiście czekam na info kto zdobędzie posadkę i oczywiście proszę przedstawić CV

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here