Byłe schronisko trafia na licytację. Zobacz kiedy i za ile

6
2362

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż byłego schroniska młodzieżowego w Łupkach koło Wlenia.

 

 

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łupkach w gminie Wleń w granicach działek ewidencyjnych:

  1. nr 183/3 o pow. 0,4982 ha zabudowanej budynkiem byłego schroniska młodzieżowego oraz budynkiem gospodarczym;
  2. nr 132 o pow. 0,07 ha.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00024580/9.

Zgodnie z Uchwałą nr 65/XIV/07 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych – przedmiot wyceny położony jest na terenach oznaczonych: symbolem US1 – tereny sportu i rekreacji- istniejące oraz symbolem U1 – tereny zabudowy usługowej – istniejące (w przeważającej części) – działka nr 183/3 oraz symbolem R – tereny rolnicze – działka nr 132.

 

 

Dodatkowe informacje: obiekty ujęte w ewidencji zabytków – dom nr 22 mur, k. XIX w., sieć kanalizacji sanitarnej – projektowana, sieć wodociągowa projektowana, strefa “B” ochrony podstawowych wartości kulturowych, strefa “OW” obserwacji archeologicznej.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem byłego schroniska młodzieżowego, o dwóch kondygnacjach naziemnych oraz poddaszu, podpiwniczonym. Konstrukcja budynku murowana z cegły oraz kamienia (ściany piwnic). Stropy masywne, monolityczne nad piwnicą, nad pozostałymi kondygnacjami – drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej jętkowo-płatwiowej, kryty blachą trapezową. Teren ogrodzony, zagospodarowany. Powierzchnia zabudowy budynku: 99,87m2, powierzchnia użytkowa: 611,09m2, kubatura: 2460,00 m3, liczba pomieszczeń: 22, kondygnacje: piwnica, parter, I – piętro, II piętro, poddasze nieużytkowe.

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna świetlna oraz siła, ogrzewanie centralne z kotła na paliwa stałe.

Na nieruchomości posadowiony jest wolnostojący murowany, kryty papą budynek gospodarczy o złym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 41,06m2 i kubaturze 178,50m3.

 

 

Nieruchomość w kształcie nieforemnym umożliwiającym zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem, posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej o średnim znaczeniu komunikacyjnym. Działka gruntu nr 132 nie ma bezpośredniej styczności z działką 183/3 – działki rozdziela ciek wodny. Na obu działkach zlokalizowany jest drzewostan liściasty oraz iglasty. W sąsiedztwie znajdują się tereny zieleni nieurządzonej wysokiej i niskiej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy oraz zabudowa zagrodowa. W bliskim sąsiedztwie lub na terenie przedmiotu wyceny: E – sieć elektroenergetyczna, K – sieć kanalizacyjna, W – sieć wodociągowa. W granicach nieruchomości zlokalizowana jest studnia.

Działka nr 132 posiada w całości użytek PsIV – pastwiska, działka nr 183/3 posiada użytki: Br – PsIV – grunty rolne zabudowane (0,1210 ha), PsIV – pastwiska (0,2197 ha) oraz RIIIb – grunty orne (0,1575 ha).

Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (ul. Szpitalna 4, II piętro, sala konferencyjna) o godz. 10:00

 

 

Cena wywoławcza wynosi 1.990.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100. Wadium – 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Do ceny ustalonej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu w terminie do dnia 25 lipca 2023 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank PKO BP S.A. nr 72 1020 5226 0000 6102 0546 2355.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi na konto z którego dokonano wpłaty na konto Powiatu Lwóweckiego.

Uwaga: organizator przetargu informuje, że nie będzie mógł zrealizować przelewu zwrotnego wpłaconego wadium w sytuacji gdy rachunek bankowy z którego wadium zostało wpłacone nie będzie należał do uczestnika przetargu (np. rachunek bankowy agencji bankowej, pocztowej lub innego banku).

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które w terminie wpłacą wadium oraz złożą oświadczenie, że zapoznali się z przedmiotem przetargu, treścią niniejszego ogłoszenia oraz regulaminem przetargu, a ponadto że nie stwierdziły wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowały z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby fizyczne winny legitymować się dowodem osobistym, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r. poz. 2278).

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl a dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (I piętro pokój 111), pod nr tel. (075) 782 28 94.

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu

Starosta Lwówecki Daniel Koko
Lwówek Śląski, dnia 17 maja 2023 r.

6 KOMENTARZE

    • Burmistrzowie w zeznaniach majątkowych mają domy powyceniane na dzień dzisiejszy od 150tys-300tys, a idź do nich i spytaj za ile by obecnie sprzedali to włosy ci dęba staną, i co ty na to.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here