Blisko 1,2 miliona złotych na projekt dla uczniów szkół podstawowych

0
292
zdjęcie poglądowe pixabay

Beneficjentem i ambasadorem projektu jest gmina Gryfów Śląski. Jego całkowita wartość wynosi 1 185 766,19 złotych. Realizacja zajęć projektowych rozpocznie się w listopadzie 2021r w Szkole Podstawowej Nr1 i Szkole Podstawowej nr2. W listopadzie w obu szkołach przeprowadzony zostanie nabór uczniów do projektu. Od grudnia realizację projektu rozpoczną uczniowie obu szkół. Zajęcia realizowane będą zgodnie z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem. Projekt realizowany będzie od listopada 2021 do 30 czerwca 2023 r.

 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WD 2014 2020 tj. ”Podniesienie u uczniów komp. kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie niezbędnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” poprzez realizację następujących działań:

 1. realizację inicjatyw związanych z kształtowaniem komp. kluczowych na rynku pracy;
 2. wsparcie nauki j. obcych, nauk matematycznych.-przyrodniczych. i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej.
 3. tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego
 4. zapewnienie lepszej opieki specjalistycznej dla uczniów z SPE i zniwelowanie deficytów uczniów.

Realizacja projektu;

1. Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1

 • 3 gr. zaj.rozw. z j.ang.kl.I-III,18ucz(9dz,9ch)
 • 3 gr. zaj. wyr. z j.ang.kl I-III,18ucz(9dz,9ch)
 • 3 gr. zaj.rozw. z j.ang.IV-VIII,18ucz(9dz,9ch)
 • 3 gr. zaj.wyr. z j.ang.IV-VIII,18ucz(9dz,9ch)
 • 1 gr. zaj.rozw.z j.niem. 6ucz(3dz,3ch)
 • 1 gr. zaj.wyrówn.z j.niem. 6ucz(3dz,3ch)
 • 5 gr. z matematyki rozwi.,kl.IV-VIII,30ucz. (15dz, 15ch)
 • 5 gr. z matematyki wyr.,kl.IV-VIII,30ucz. (15dz, 15ch)
 • 6 gr. z matematyki rozwi.,kl.I-III,36ucz. (18dz, 18ch)
 • 6 gr. z matematyki wyr.,kl.I-III,36ucz. (18dz, 18ch)
 • 6 gr. z przyrody rozw.,kl.I-III,36ucz. (18dz, 18ch)
 • 10 gr informatyki (8 gr. zajęć informat. i 2 gr. zaj. rozw. kompet. cyfrowe w tym bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni)

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla uczniów oraz wyposażenie szkolnych pracowni w SP Nr 1

 • 2 gr. matematyka metodą eksperymentu 12ucz (6dz,6ch)
 • 2 gr. chemia metodą eksperymentu 12ucz (6dz,6ch)
 • 4 gr. geografia metodą eksperymentu 16ucz (8dz,8ch)
 • 2 gr. fizyka metodą eksperymentu 12ucz (6dz,6ch)
 • 4 gr. biologia metodą eksperymentu 16ucz (8dz,8ch)

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w Szkole Podstawowej Nr 1

 • 4 gr. zaj. korekcyjno-kompensacyjne, kl. III-VI 16ucz(8dz,8ch)
 • 2 gr. zaj. logoped. 8ucz(4dz,4ch)
 • 2 gr. zajęcia rozw. umiejętn. społeczno-emocjonalne 6ucz(3dz,3ch)

Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 Gryfów Śląski

 • 1 gr. 40 zaj. rozw.z j.ang. „My, a język angielski „kl. IV- VIII 4ucz (2dz, 2ch)
 • 1 gr. 40 zaj. rozw. z ang. „Język angielski dla nas „kl. I- III, 6ucz (3dz, 3ch)
 • 1 gr. 40 zaj. rozw. „Język niemiecki jest OK ” kl. VII- VIII 6ucz (3dz, 3ch)
 • 2 gr. 40 zaj. ”Lubimy matematykę” kl I-III, 10 ucz. (5dz, 5chł)
 • 1 gr. po 40 zaj. matematyka „Matematyka nas cieszy” kl. IV- VIII 4 ucz. (2dz, 2chł)

zaj.matematyka wyrówn. kl.IV-VIII 4ucz.(2dz,2chł)

 • 1 gr. 40 zaj. rozw. z j.ang. wyrówn. kl.IV- VIII 4 ucz (2dz, 2ch)
 • 2 gr 40 zaj. zabawy z komputerem kl. I-III, 10 ucz (5dz, 5ch)
 • 1 gr.60 zaj. rozw. kompetencji cyfrowych uczniów kl IV- VIII, 6 ucz (3dz, 3ch);

Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla uczniów oraz wyposażenie szkolnych pracowni w SP nr 2

 • 1 gr. „Poznajemy świat” zaj. z przyrody poprzez eksperym. 6ucz(3dz,3ch)
 • 1 gr. „Świat wokół nas” kl.I-III – metodą eksperymentu 6ucz(3dz,3ch)
 • 1 gr. „Świat wokół nas” kl.IV-VIII – metodą eksperymentu 6ucz(3dz,3ch)
 • 1 gr. „Odkrywamy, doświadczamy” – metodą eksperymentu, kl. IV-VIII 6ucz.(3dz,3ch)

Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w SP 2

 • 1 gr. 60 zaj. logoped. 4ucz(2dz,2ch), kl I-III.
 • 5 os.po 60zaj./os. zajęcia z psychologiem indywidualne, kl. I- VIII, 5 ucz (2dz, 3 ch)
 • 1 gr.po 60zaj. zajęcia terapeutyczne 4 ucz (2 dz, 32 h)

Realizowany program kładzie nacisk na przekazanie uczniom wiedzy w sposób ciekawy i zrozumiały. Zajęcia będą prowadzone przy zastosowaniu różnorodnych metod aktywizujących budzących zainteresowanie uczniów, ich aktywne postawy i zaangażowanie. W czasie realizacji programu będzie przekazywana uczniom nie tylko określona wiedza merytoryczna, lecz również stworzenie młodzieży możliwość samodzielnego myślenia, kojarzenia, abstrahowania, tworzenia analogii, odwoływania się do własnych doświadczeń i wiedzy. Założeniem programu jest żywy udział w zajęciach, który warunkuje kształtowanie postaw i umiejętności.

Warto tu dodać, że szkoły gminne realizują już trzeci projekt skierowany na kompetencje kluczowe ale należy też podkreślić, że obie szkoły zostały doposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne w tym sprzęt TIK .

Zajęcia projektowe jak do tej pory cieszyły się popularnością i uczniowie chętnie z tej propozycji korzystali. Mam nadzieję, że tak będzie i teraz . Na stronach internetowych obu szkół będzie można na bieżąco śledzić sprawozdania ze zdjęciami z pracy poszczególnych grup.

Zapraszam serdecznie Państwa dzieci do udziału w projekcie, wszelkie niezbędne informacje możecie Państwo uzyskać w każdej szkole u koordynatorów tj. SP Nr 1 Jadwigi Hawryluk, SP nr 2 Alicji Kuźniarz i wszystkich nauczycieli obu szkół którzy będą pracowali z Państwa dziećmi.

Koordynator projektu Jadwiga Hawryluk, SP1 Gryfów Śląski

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here