Za organizację protestów trafiły pod sąd. Jest wyrok

20
3945

Sąd zajął się dwiema młodymi mieszkankami powiatu lwóweckiego, które uczestniczyły w Strajku Kobiet w Lwówku Śląskim. Wcześniej wniosek do sądu skierowała lwówecka policja.

 

Jak wiemy lwóweccy policjanci poważnie podchodzą do swoich obowiązków i nie patyczkują się z przestępcami, osobami, które złamały prawo. W grudniu ubiegłego roku mundurowi równie stanowczo podeszli do protestujących kobiet. Te były spisywane i wzywane na przesłuchania a następnie funkcjonariusze kierowali wobec nich wnioski do sądu. Dziś znamy już orzeczenie w sprawie dwóch nastolatek – rzekomo organizatorek demonstracji.

O tym, że lwówecka policja zajęła się kobietami pisaliśmy w materiale pt.: „Policja ściga nastolatki za udział w strajku kobiet”. Protest, w którym to miało dojść do złamania prawa odbył się w dniu 1 grudnia 2020 roku w Lwówku Śląskim. Jego organizatorem była Lwówecka Błyskawica a „gościem specjalnym” była pochodząca ze stolicy naszego powiatu Marta Lempart, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Jak mogliśmy usłyszeć od uczestników demonstracji było to spontaniczne zgromadzenie. Aczkolwiek w mediach społecznościowych o miejscu spotkania mogliśmy przeczytać już parę dni wcześniej.

Sam protest przebiegał spokojnie. Kobiety z mocnym męskim wsparciem przeszły ulicami Lwówka Śląskiego. Pod koniec demonstracji pilnujący bezpieczeństwa policjanci ogłosili przez megafony, że protest zostaje rozwiązany i przystąpili do legitymowania jego uczestników.

Policjanci dbający o bezpieczeństwo uczestników protestu, a także innych osób w tym uczestników ruchu drogowego wylegitymowali 26 osób” – wyjaśniała kolejnego dnia sierż. Olga Łukaszewicz oficer prasowy policji w Lwówku Śląskim, która przyznawała także, iż mundurowi wobec niektórych z uczestników protestu wystosowali wnioski o ukaranie do sądu.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim wystosowali 5 wniosków o ukaranie do sądu za popełnione wykroczenia podczas protestu, który odbył się 1 grudnia br. w Lwówku Śląskim pod nazwą „Nigdy nie będziesz szła sama! Strajk Kobiet Lwówek Śląski”. – potwierdzała funkcjonariuszka lwóweckiej policji.

Kilka dni później udało nam się porozmawiać z jedną z młodych kobiet, która została obwiniona o organizację protestu i którą policjanci wezwali na przesłuchanie.

Izabela potwierdza nam, iż faktycznie opublikowała na portalu społecznościowym wydarzenie o manifestacji w Lwówku Śląskim. Przyznała także, iż tuż po publikacji tego posta do drzwi jej domu zapukali policjanci.

Chcieli mnie przestrzec, że to jest na pewno nielegalne, że po ukończeniu 17 roku życia za strajk odpowiadam, jak osoba pełnoletnia. Mówili, że to jest nielegalne, że jak coś się wydarzy, to będzie moja odpowiedzialność. Rozmawialiśmy jak to ma wyglądać, przede wszystkim chcieli się upewnić, czy będziemy pokojowo protestować, to powiedziałam, że tak” – wspominała podczas rozmowy z redakcją Lwówecki.info w grudniu ubiegłego roku nastolatka, która zapewnia, że zastosowała się do „zaleceń” policjantów:

Tak, mówili, żebyśmy nie blokowali skrzyżowań – to nie blokowaliśmy. Szliśmy jednym pasem, tak jak prosili, więc do tego się dostosowałam”. – zapewnia nastolatka, która tłumaczyła, iż zgodnie z prośbami policjantów apelowała także do uczestników demonstracji o zachowanie bezpiecznych odstępów oraz zasłanianie ust i nosa. Jedyne zalecenie mundurowych, do którego dziewczyna nie dostosowała się, to rezygnacja z samego udziału w proteście.

Fakt, że przyszłam, to do tego się nie dostosowałam, ponieważ mówili, że lepiej, żebym nie przyszła na protest, bo mogę ponieść odpowiedzialność za to, że tam byłam” – wspominała młoda mieszkanka powiatu lwóweckiego, która nie kryła zdziwienia wezwaniem na komendę, tym bardziej, iż podczas samej demonstracji policjanci nawet jej nie spisali:

„Na proteście żaden policjant do mnie nie podszedł, więc skąd wiedzieli, nie wiem czy mnie zobaczyli. Ja z żadnym policjantem nie miałam styczności na tym proteście. Tylko spisywali mój dowód w moim domu”. – zapewniała nas Iza, która przyznawała, iż dopiero w końcowej fazie protestu usłyszała, jak policjanci mówili z megafonów, że zgromadzenie jest nielegalne i że jest zagrożenie związane z epidemią.

Kilka dni później nastolatka otrzymała wezwanie na Komendę Powiatową Policji w Lwówku Śląskim. Stawiła się tam wraz z adwokatem. Jak wspomina samo przesłuchanie trwało bardzo krótko. Dowiedziała się podczas niego, że mundurowi kierują wobec niej wniosek o ukaranie do sądu. Policjanci jak zapowiedzieli, tak też uczynili. Sprawą zajął się Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim, który kilka dni temu wydał w tej sprawie postanowienie.

W jego uzasadnieniu Sąd potwierdza, iż tak Izabeli, jak i jej koleżance zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 52 par. 2 i 3 k. w. mającego polegać na tym, że w dniu 1 grudnia 2020 na terenie miasta Lwówek Śląski zorganizowały zgromadzenie oraz przewodniczyły zgromadzeniu po rozwiązaniu go. Jednak Sąd w swoim rozstrzygnięciu nie dopatrzył się znamion czynu zabronionego popełnionego przez nastolatki. W uzasadnianiu Sąd obalił tezy stawiane przez mundurowych, jakoby Izabela i jej koleżanka miały być organizatorkami grudniowej demonstracji zauważając przy tym, iż prawo do organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nie posiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych, a za takie uznaje się osoby niepełnoletnie.

Zgodnie z treścią art. 5 par. 1 pkt 2 k.p.w nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czyn nie zawiera znamion wykroczenia albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia” – przytacza w uzasadnieniu Sąd, który zwraca uwagę, iż jako niepełnoletnie, gdyż liczące 17 lat kobiety, wzięły udział w proteście w ramach tzw. strajku kobiet.

Zarzut uznający wyżej wymienione za organizatorki zgromadzenia nie może być uznany za zasady z tego względu, ze ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach, regulująca m.in. zasady organizowania zgromadzeń oraz wymagania stawiane organizatorom określa w art. 4 ust. 1, że prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nie posiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.” – zauważa Sąd, który przypomina, iż w takiej sytuacji nie można ukazać kobiet za zorganizowanie zgromadzenia, którego to zgromadzenia organizatorkami z przyczyn formalnych być nie mogły.

Sąd wskazuje także, iż przyjęcie jakoby młode mieszkanki powiatu lwóweckiego zorganizowały i przewodniczyły zgromadzeniu z pominięciem procedury ustawowej jest niedopuszczalne ze względu na treść art. 18 i 19 ustawy Prawo o zgromadzeniach, które to przepisy regulują obowiązki i sposób zachowania się organizatorów oraz osób przewodniczących zgromadzeniu, a także związane z tymi obowiązkami pewne wymogi formalne, do których należy posiadanie przez osobę przewodniczącą zgromadzeniu identyfikatora ze zdjęciem oraz danymi personalnymi wydanego przez organ Gminy. A o takie pozwolenie na organizację zgromadzenia publicznego do Gminy nikt nie występował, co w toku postępowania również ustalił Sąd.

W przedmiotowej sprawie w kontekście pociągnięcia do odpowiedzialności obwinionych za naruszenie art. 52 par. 2 pkt 1 i 3 k.w. należy również uznać za nie mające prawnego znaczenia informacje dotyczące wpisów Izabeli na portalu internetowym Facebook, gdyż materiały świadczą wyłącznie o próbach spontanicznego porozumienia się z osobami ewentualnie zainteresowanymi udziałem w wydarzeniu – co nie jest zachowaniem prawnie zakazanym, a także podstawą do uznania obwinionych w świetle obowiązujących przepisów za organizatorki zgromadzenia. Forma wydarzenia, w którym wymienione uczestniczyły zdaniem Sądu nie stanowi ogóle zgromadzenia, lecz protest. Zatem w świetle przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach wydarzenie, które odbyło się w Lwówku Śląskim w dniu 1 grudnia 2020r. Nie jest zgromadzeniem zorganizowanym, jest prawie dopuszczalne” – czytamy w uzasadnieniu postanowienia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, który zwraca także uwagę, iż z zeznań świadka – jednego z funkcjonariuszy lwóweckiej policji – wynika jedynie, że druga z obwinionych kobiet szła na czele pochodu, wydawała instrukcje i polecenia w zakresie przemieszczania się i obierania drogi przemarszu, nadto prosiła świadka by wszelkie zaistniałe sytuacje wyjaśnić i uzgodnić z nią, jeśli chodzi o protest. To jednak zdaniem Sądu nie dawało podstawy do tego, by koleżankę Izabeli uznać za organizatorkę protestu.

Zdaniem sądu protest z dnia 1 grudnia 2020 r. był wydarzeniem spontanicznym i przebiegającym w spokojnej atmosferze. Natomiast postawa drugiej z obwinionych nastolatek świadczy tylko o tym, że jako mieszkanka miasta wzięła w proteście aktywny udział i wykazała się troską o to, by jego przebieg nie niósł za sobą żadnego zagrożenia. Sąd dodaje także, że trudno siedemnastoletnie dziewczyny uznać za osoby, które mogłyby sprawować jakąś znaczącą rolę przewodnią w tym proteście, skoro za rzeczywistego współorganizatora przedmiotowych protestów odbywających się w wielu polskich miastach uznawana jest Marta Lempart – jedna z liderek ogólnopolskiej akcji znanej szeroko jako tzw. strajk kobiet, która brała udział w tej demonstracji.

„Doświadczenie życiowe i zasady logicznego rozumowania nie dają podstaw do oceny, że dwie niepełnoletnie i niedoświadczone osoby przejąć miały kontrolę nad zorganizowanym spotkaniem oraz by pełniły podczas niego szczególną rolę. Uznać można jedynie, że obwinione były osobami sprawującymi pomocniczo funkcje porządkowe mające na celu pomoc w przebiegu protestu, w tym aby zapobiec jakimkolwiek problemem w szczególności w zakresie zakłóceń w ruchu drogowym, czy też porządku publicznego – czytamy w uzasadnianiu postanowienia Sądu, który odwołuje się także do treści odezwy – ulotki podpisanej przez Izabelę z dnia 30 października 2020r,: ,,Do wszystkich uczestników apelujemy o rozwagę, ostrożność i powstrzymanie się od wykrzykiwania zbyt wulgarnych haseł (…) idąc ulicą zajmować będziemy tylko jeden pas umożliwiając przejazd. Nie dopuszczamy do blokowania skrzyżowań”. Zdaniem Sądu taka postawa wyraźnie wskazuje, że mimo młodego wieku jest to osoba odpowiedzialna i szanująca zasady porządku publicznego.

Mimo treści zarzutu, jakoby obwinione miały przewodniczyć zgromadzeniu po jego rozwiązaniu, z żadnego z dowodu, w tym także zeznań obecnego na miejscu świadka (funkcjonariusza lwóweckiej policji – dopisek red.) nie wynika, aby istotnie do takiej sytuacji doszło” – zauważa w uzasadnieniu Sąd i umarza postępowanie a kosztami obciążą Skarb Państwa.

Zadowolenia z takiego rozstrzygnięcia nie kryje reprezentujący Izabelę adwokat: „Ostatecznie formułowany i stawiany przez oskarżyciela pod adresem naszej Klientki zarzut kwalifikowany art. 52 §1 i §2 ustawy z dnia 20 maja Kodeks wykroczeń [ Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.] nie został przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim II Wydział Karny uwzględniony. Naszym zdaniem Sąd w sposób zupełny i wyczerpujący ocenił wszystkie okoliczność faktyczne i prawne zdarzenia związane z udziałem naszej Klientki w tzw. „Strajku Kobiet”, który miał miejsce w dniu 01 grudnia 2020 r. w Lwówku Śląskim. W tym zakresie – jeśli chodzi o decyzję merytoryczną Sądu – w całości ją popieramy i uznajemy za słuszną” – tłumaczy nam adw. Piotr Klebanowicz z Kancelarii Adwokackiej w Lwówku Śląskim i dodaje:

„Od samego początku uważaliśmy, niezależnie od słów krytyki czy poparcia dla organizowanych „Strajków Kobiet” wyrażanych w przestrzeni publicznej, iż podejmowane działania zmierzające do „ukarania” naszej Klientki, za bezspornie trudny społecznie temat budzący nie wątpliwie emocję nie stanowią rozwiązania i niepotrzebnie eskalują napięcia”.

Izabela w rozmowie z nami mówi, iż nigdy nie uważała się za winną i przyznaje, że takie rozstrzygnięcie sądu jest potwierdzeniem tego, czego zawsze była pewna: „Jestem bardzo zadowolona z tego postanowienia sądu, bo nie czułam się winna” – przyznaje nastolatka.

20 KOMENTARZE

 1. Produkcja “gebelsówek” na Woronicza mimo pandemii idzie na trzy zmiany pełną parą,nawet prezydent PiSu im sprezentował z własnej kieszeni 2 miliardy złotych aby zakład nie poszedł na bezrobocie a ludzie wykupują ich produkt hurtem,nawet na zapas bo może zabraknie.A dobitnym przykładem tych “gebelsówek” jest z tamtego tygodnia “wina Tuska”.Za Tuska może i tak nie było idealnie (ciepła woda z kranu) ale to jego wtedy doradca Mateusz Morawiecki na taśmach prawdy u Sowa & Przyjaciele z serca po kielichu mówił swoim kolegom,że “…ludzie są tak głupi,że wystarczy im obiecać na chwilę to czego oczekują a potem stopniowo to wygaszać.A żeby był dobrobyt w kraju to ludzie muszą zap*****lać za miskę ryżu jak było to zaraz po wojnie…”.Tę swoją wypowiedzianą wtedy sentencję realizuje teraz idealnie razem z Geniuszem nowogrodzkim a naiwnym (przepraszam głupim w/g niego) ludziom ta miska ryżu tak smakuje,że gotowi są Morawieckiemu po rękach całować.To majstersztyk Morawieckiego trzeba przyznać ale wierzę bardzo mocno z doświadczenia,że kij zawsze ma dwa końce albo inaczej-ten się śmieje kto ostatni się śmieje.

  • W Twoim rodzinnym domu nikt Ci nie mówił, że PILNIE!!! musisz się leczyć? Jeśli NIE to znaczy, że wychowujesz się w PATOLOGICZNEJ rodzinie. Może macie już NIEBIESKĄ KARTĘ?

  • Nie bój żaby, już nie długo.
   bolszewiccy ziobryści chcą się pozbyć trzech (na razie) niewygodnych (czytaj NIEZALEŻNYCH) sędziów Sądu Najwyższego.
   Wyznaczony przez prezesa Polskiej Zjednoczonej Prawicy Rzeczypospolitej (czytaj: PZPR) Jarosława K…… kandydat na Rzeźnika Praw Obywatelskich niejaki poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski już usłużnie czeka w kolejce, by chronić interesów władzy i wypełniać gorliwie polecenia swojego prezesa jako “przewodnia siła polityczna społeczeństwa w budowie kaczyzmu”.
   Ten sam poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski, który forsował ustawę całkowicie zabraniającą w Polsce nam kobietom aborcji, nawet jeżeli będzie zagrożone nasze życie i zdrowie, czy możliwość posiadania kolejnych dzieci.
   Ma być teraz obrońcą naszych praw ?!
   Czy to nie jest kompromitacja urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich i kpina z praw kobiet w Polsce ? Kto nas Polki i Polaków obroni teraz przed represjami tej rydzykopisowskobolszewickiej sekty mafii ?
   A obajtków ci u nas dostatek, bo przecież, jak przed wyborami mówił prezes K……
   ,,do polityki nie idzie się dla pieniędzy”‘, a ,,ciemny lud to wszystko łyknie” (słowa dzisiejszego prezesa TVPiS)
   ,,Dobra zmiana” trwa. deforma wymiaru i organów sprawiedliwości, zdewastowana oświata i służba zdrowia. Nikt już tego nie zatrzyma.
   Został nam już tylko Sąd Ostateczny.
   Co zrobiliście z naszą edukacją !

   • Dlatego PO łyknięciu PO z PSL w 2015 i 2019 zadławiło się. Ciemny lud zrozumiał i wskazał gdzie jest ich miejsce, i trwa to o dziwo do dnia dzisiejszego. Nawet Lempart ulica i zagranica nie są w stanie nic wskórać. PO ochłonięciu zmień pampersa bo sondaże nie wyglądają najlepiej. Szykuje się kolejna przegrana

 2. Do bartłomów i wróbelków czy innych zwolenników kaczorków – dyktatorków.
  Rzeźników Praw Obywatelskich tzw. Polskiej Zjednoczonej Prawicy Rzeczypospolitej (czytaj: PZPR)
  W hierarchii aktów prawa ROZPORZĄDZENIE JEST AKTEM NIŻSZEJ RANGI NIŻ USTAWA ZASADNICZA.
  Rozporządzenia – ich treść i tryb ich wprowadzania MUSI być zgodny z ustawą zasadniczą – KONSTYTUCJĄ.
  inaczej jest bezprawiem i patologią władzy, której wykonywaniem zajmuje się nie POLSKA POLICJA tylko usłużna PISLICJA ?.
  Tak jak to dzieje się dziś w 2020, 2021 r. w naszej Polsce pod rządami mafii, sekty oszustów, niekompetentnych i pazernych karierowiczów, czy innych sługusów prezesa k….. np: don Orlenone
  Polska pod rządami PiS powstała z kolan ?
  Raczej jednego, bo na drugim piszą nam ,,prawo” i nową ,,historię”

 3. “Doświadczenie życiowe i zasady logicznego rozumowania” – w lwóweckim sądzie ??? “(…) przejąć miały kontrolę nad zorganizowanym spotkaniem oraz by pełniły podczas niego szczególną rolę (…) a jednocześnie “Do wszystkich uczestników apelujemy o rozwagę, ostrożność i powstrzymanie się od wykrzykiwania zbyt wulgarnych haseł (…) idąc ulicą zajmować będziemy tylko jeden pas umożliwiając przejazd. Nie dopuszczamy do blokowania skrzyżowań”. No to miały kontrolę nad tym zgromadzeniem czy nie??? Jeśli miały, to “doświadczenie życiowe” sądu jest nic nie warte, jeśli nie miały, to nie było żadnej odpowiedzialności i poszanowania zasad porządku publicznego.

  • Działały zgodnie z prawem przewidzianym przez obowiązującą konstytucję.
   Widać jesteś jednym z tych zdeformowanych sługusów rządzącej dziś kaczystowskiej sekty mafii.
   Premie będą ? Czy dodatki motywacyjne ?
   Dlaczego skarb państwa ma pokrywać koszty nadużyć i bezprawie takich niekompetentnych karierowiczów i sługusów ?
   Nie umknie, przyjdzie czas, że za to odpowiecie.
   Dziewczyny jesteście dzielne i wspaniałe. Szacunek dla Młodzieży.
   I jednocześnie wyrazy współczucia za stres i nękanie, wypaczoną edukację bezprawia i niesprawiedliwości !
   Kobiety mają prawo do bezpiecznego i szczęśliwego życie w naszej Polsce.

 4. “Jak wiemy lwóweccy policjanci poważnie podchodzą do swoich obowiązków i nie patyczkują się z przestępcami, ” lepszego kawału nie słyszałem.hahahahah

 5. Osoba po ukończeniu 17 lat nie może odpowiadać?
  Osoba niepełnoletnia może publicznie bluzgać?
  Tworzenie zbiegowiska( strajku) nie ma wpływu na stan pandemii?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here