Wraca temat budowy farmy fotowoltaicznej w Pławnej

3
1010

Po trzech latach wraca temat planów budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Pławna koło Lubomierza. Burmistrz wydał postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

 

 

Po rozpatrzeniu wniosku spółki GIGAWAT Wytwarzanie II w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Burmistrz Gminy Lubomierz postanowił:

„podjąć zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1013/15 obręb Pławna” – czytamy w wydanym w dniu wczorajszym postanowieniu.

W uzasadnieniu Burmistrz wskazuje, iż dnia 24 lipca 2020 r. spółka GIGAWAT Wytwarzanie II Sp. z o. o. wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1013/15 obręb Pławna.

 

 

Burmistrz zaznacza, iż planowane przedsięwzięcie należy do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organ pismem z dnia z dnia 25 sierpnia 2020 r. wystąpił do organów opiniujących o wyrażenie swojego stanowisko w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz ustalenia ewentualnego zakresu raportu ww. przedsięwzięcia.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim Postanowieniem znak WR.ZZŚ.3.435.209.2020.AW z dnia 27 sierpnia 2020 r. (data wpływu: 01.09.2020 r.) wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1013/15 obręb Pławna” oraz wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Sprzęt pracujący na terenie placu budowy powinien być sprawny oraz parkowany na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwa nieprzepuszczalna (np. płyty betonowe), gdzie należy zorganizować zaplecze budowy; zaplecze to należy wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych rozlewów paliwa bądź innych płynów eksploatacyjnych.

2. Obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych (uzupełnianie paliwa, wymiana materiałów smarnych, itd.) powinna być prowadzona poza placem budowy.

 

 

3. Na terenie placu budowy nie należy wykonywać napraw sprzętu i maszyn; w przypadku stwierdzenia awarii prace z użyciem uszkodzonego sprzętu należy przerwać, a urządzenie to na czas odtransportowania do miejsca serwisowania należy umieścić na utwardzonej powierzchni.

4. W przypadku stwierdzenia mikrowycieków płynów eksploatacyjnych powstał wskutek awarii sprzętu odcieki te należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami do czasu przyjazdu firmy serwisującej urządzenie. Zanieczyszczony grunt należy niezwłocznie zabezpieczyć i następnie przekazać do unieszkodliwienia podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie z zakresu gospodarowania odpadami.

5. Odpady należy magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, ustawionych wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

6. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach działek, do których inwestor ma tytuł prawny, bez powodowania oddziaływania na tereny sąsiednie.

7. W przypadku posadowienia stacji transformatorowej z transformatorem olejowym staję należy wyposażyć w szczelne misy olejowe aby w trakcie awarii ciecz izolacyjna lub olej nie przedostały się do środowiska gruntowo-wodnego.

8. Planowana inwestycja powinna być uzgodniona przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia oraz wykonana zgodnie z wytycznymi i wymaganiami narzuconymi przez właściciela lub zarządcę urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach objętych inwestycją.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu opinią z dnia 8 września 2020 r. znak WOOŚ.4220.576.2020.AG wyraził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1013/15 obręb Pławna” oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), ze szczególnym uwzględnianiem oddziaływania na: gatunki zwierząt, w szczególności ptaki, objęte ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183 ze zm.), gatunki roślin objęte ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. poz. 1409), – krajobraz.

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim Postanowieniem znak: ZNS.9080.2.22.2020 z dnia 10 września 2020 r. (data wpływu: 14.09.2020 r.) wyraził opinię, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1013/15 obręb Pławna” oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, który powinien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)..

„W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie postanowieniem znak: RT-OS.6220.5.2020 z dnia 27 października 2020 r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1013/15 obręb Pławna”.” – wskazuje Burmistrz Lubomierza.


reklamy wyborcze

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here