Wolne stanowisko pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim

5
2896

Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim prowadzi nabór na stanowisko Kierownik Kancelarii Tajnej. Praca w pełnym wymiarze czasu, w ramach umowy o pracę. Nabór trwa do 9 lipca 2024 r.

 

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi ewidencje dokumentów niejawnych
 • nadzoruje obieg dokumentów i organizuje pracę kancelarii tajnej
 • prowadzi archiwum jednostki
 • pełni funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • prowadzi okresowe kontrole dokumentów niejawnych

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, instrukcji kancelaryjnej, przepisów dotyczących
 • archiwizacji dokumentów
 • Umiejętność interpretacji przepisów i stosowania ich w praktyce
 • Obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie ochrony informacji niejawnych

Warunki pracy

 • praca administracyjno-biurowa
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze budynku
 • urząd dostosowany do zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Aplikuj do: 9 lipca 2024
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ogłoszenie nr 139537” na adres: Komenda Powiatowa  Policji w Lwówku Śląskim

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 47 8735236

Dokumenty należy złożyć do: 09.07.2024

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim, ul. Przyjaciół Żołnierza 22, 59-600 Lwówek Śląski
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@lwowek-slaski.wr.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
 • przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim
 • Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;1.
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;2.
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;3.
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;4. – żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,5. 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;1.
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o2. narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.3.
 • Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w
służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie
danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

5 KOMENTARZE

 1. ,,Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawno (…) ”
  ,,Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.”

  To w końcu równych szans czy nie?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here