Środki na inwestycje dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

1
997
Wizualizacja holu w budynku przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim.
Wizualizacja holu w budynku przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim.

Od 2020 roku jesteśmy świadkami bezprecedensowego rozwoju w zakresie infrastruktury i wyposażenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o., a w ostatnim czasie byliśmy informowani o zmianach w zakresie specjalistycznej opieki lekarskiej, a także o zakwalifikowaniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. do najwyższej kategorii odzwierciedlającej dobrą sytuację finansową w myśl projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

 

Gwoli przypomnienia, w zakresie infrastrukturalnym, warto wspomnieć o nowym Bloku Operacyjnym i Pracowniach TK i USG w Szpitalu w Lwówku Śląskim oraz o zapoczątkowanej ogromnej inwestycji termomodernizacji w Szpitalu w Gryfowie Śląskim, natomiast, w zakresie opieki lekarskiej, o poszerzeniu grona specjalistów w Oddziale Chirurgii Ogólnej.

Dokonana przemiana nie byłaby możliwa bez środków, jakie udało się pozyskać na rozwój i inwestycje. Zachodzące zmiany pozwalają również wyznaczać kolejne ambitne plany mające się przyczynić do poprawy jakości opieki zdrowotnej oferowanej przez nasz lokalny szpital.

Listę pozyskanych na inwestycje środków zewnętrznych otwiera kwota 1.177.124 zł, która została przeznaczona na refundację zakupu tomografu komputerowego. Uzyskane wsparcie było możliwe dzięki funduszom przeciwdziałania COVID-19. Z tych samych źródeł udało się pozyskać kwotę 2.427.900 zł, która została przeznaczona na kompleksowe przygotowanie infrastruktury budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. W ramach przygotowania infrastruktury zostały przeprowadzone prace związane z: wykonaniem instalacji gazów medycznych, dostosowaniem pomieszczeń pod pracownię TK, remontem Centralnej Izby Przyjęć oraz adaptacją II piętra budynku szpitala tj. Oddziału Chirurgii Ogólnej. Kompleksowe dostosowanie infrastruktury dopełni przeprowadzenie, planowanego jeszcze w tym roku, zadania polegającego na dostosowaniu geometrii klatek schodowych do wyników ekspertyzy p.poż., modernizacja Pracowni Endoskopowej i remont I piętra budynku szpitala oraz dokończenie remontu na Oddziale Chorób Wewnętrznych m.in. w klimatyzowane sale dla pacjentów. Pule środków przyznanych z powyższych funduszy zamyka kwota 550.000 zł, która zostanie przeznaczona na zakup nowego pojazdu transportu sanitarnego w standardzie wyposażenia odpowiadającym ambulansowi typu B z zabudową i wyposażeniem.

Znaczącym wsparciem, w okresie pandemii wirusa SARS-Cov-2, okazał się także przekazany przez Wojewodę Dolnośląskiego sprzęt medyczny wykorzystywany w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, którego wartość przekroczyła 2,3 miliona złotych. Wśród otrzymanego asortymentu znalazły się m.in. łóżka szpitalne, defibrylatory, kardiomonitory, respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do tlenoterapii. Równolegle realizowany był projekt którego celem było niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 3”. Kwota otrzymana w projekcie, na zakup środków ochrony osobistej, to 139.685,29 zł.

Kolejnym źródłem finansowania, mającym się przyczynić do poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, stały się granty pochodzące z Działania 5.2, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jest w trakcie realizacji programu, na który został przyznany grant w wysokości 408.956,91 zł. Program przewiduje m.in. wymianę dźwigu osobowego i przebudowę holu wraz z ladą recepcyjną w budynku przychodni w Lwówku Śląskim.

Wizualizacja holu w budynku przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim.
Wizualizacja holu w budynku przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim.

Na środki pochodzące z tych samych źródeł co powyżej Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. złożyło wniosek o przyznanie grantu w wysokości 2.000.000 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie na I etapie oceny i został zakwalifikowany do przeprowadzenia audytu wstępnego. W przypadku otrzymania grantu, w horyzoncie czasowym do 31.08.2023, będzie wykonanych 8 łazienek dostosowanych do potrzeb osób o szczególnych potrzebach w budynku szpitala w Lwówku Śląskim oraz zostanie zakupiony liczny sprzęt medyczny, w tym m in. Aparat RTG bariatryczny oraz nowy aparat USG.

Ogromnym wyzwaniem, ze względu na zakres rzeczowy i kosztochłonność przedsięwzięcia, jest realizacja inwestycji TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW SZPITALA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. W ramach wieloetapowej inwestycji zainicjowanej w 2021 roku zostały już przeprowadzone prace związane z remontem dwóch tarasów przyległych do budynków nr B i C oraz wymianą pokrycia dachu i wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnimi kondygnacjami budynków nr B i C. Przeprowadzone prace nie byłyby możliwe bez dotacji Powiatu Lwóweckiego w wysokości 1.100.000 zł.

Obecnie rusza kolejny etap związany z przebudową budynku A wraz z dobudową windy zewnętrznej. Wokół tego zadania udało się stworzyć wspólną inicjatywę lokalnych samorządów, które w ramach pozostających w ich dyspozycji środków, zdecydowały się wesprzeć dobudowę windy. Powiat Lwówecki – 650.000, Gmina i Miasto Gryfów Śląski – 100.000 zł, Gmina i Miasto Lwówek Śląski – 50.000 zł, Miasto i Gmina Wleń – 50.000 zł.

Realizacja zaplanowanych etapów inwestycji uzależniona jest od pozyskania kolejnych źródeł jej finansowania, a w szczególności od przyznania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środków w wysokości 12.907.274,40 zł w ramach złożonego przez Powiat Lwówecki wniosku.

Warto zaznaczyć, że opracowanie wniosków związanych z pozyskaniem środków na inwestycje dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. jak i samo rozliczanie płatności tych wniosków odbywa się bez udziału firm zewnętrznych. Co jednak najbardziej istotne, to współpraca i zaangażowanie instytucji i osób, dla których kształt i przyszłość lokalnej ochrony zdrowia nie są obojętne. W tym miejscu należy wymienić:

  • Senator RP – Pan Rafał Ślusarz,
  • Wojewoda Dolnośląski – Pan Jarosław Obremski,
  • Rada Powiatu Lwóweckiego i Zarząd Powiatu Lwóweckiego ze Starostą Panem Danielem Koko na czele,
  • Burmistrz i Rada Gminy i Miasta Gryfów Śląski,
  • Burmistrz i Rada Gminy i Miasta Lwówek Śląski,
  • Burmistrz i Rada Miasta i Gminy Wleń.

W imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. składam serdeczne podziękowania

Prezes Zarządu Adam Zdaniuk.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here