RIO stwierdza nieważność uchwały ws. absolutorium dla burmistrza

1
1457

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło nieważność uchwały rady miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza.

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło nieważność uchwały Rady Miasta Świeradów- Zdrój w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Świeradów- Zdrój za 2021 rok. Powód? Istotne naruszenie przepisów ustawy o samorządzie gminnym!

Z takimi rozstrzygnięciami nie spotykamy się na co dzień. Decyzja RIO jest niczym policzek dla całej rady Miasta Świeradów- Zdrój pod przewodnictwem Michała Brutkowskiego ale pokazuje także jak nieporadnie działa obsługa rady i świeradowscy urzędnicy.

Kolegium RIO w uzasadnieniu swojej decyzji wyjaśnia, iż uchwała Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr LXII/325/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Świeradów- Zdrój za 2021 rok wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 4 sierpnia 2022 roku. Z treści uchwały wynika, że Rada Miasta Świeradów- Zdrój udziela Burmistrzowi Miasta Świeradów- Zdrój absolutorium za 2021 rok, a z uzasadnienia przedmiotowej uchwały, że nastąpiło to po zapoznaniu się z:

  1. sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2021 rok,
  2. sprawozdaniem finansowym Gminy za 2021 rok,
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
  4. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy.

RIO wskazuje, iż do przedmiotowej uchwały dołączony został wyciąg z protokołu nr XLII/2022 sesji Rady Miasta Świeradów- Zdrój, z którego wynika, że Rada Miasta Świeradów-Zdrój zapoznała się także z opinią Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Świeradów- Zdrój za 2021 rok. Za przedłożonym projektem głosowało 7 radnych, przeciw było 3 radnych, natomiast 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Badając zgodność z prawem przedmiotowej uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu zważyło, co następuje:

“Zgodnie z art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Bezwzględna większość ustawowego składu rady gminy oznacza liczbę całkowitą głosów przewyższającą połowę ustawowego składu rady gminy, a zarazem tej połowie najbliższą (uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1995 r. sygn. akt W. 18/94).

Ustawowy skład Rady Miasta Świeradów-Zdrój wynosi 15 radnych. Bezwzględna większość głosów w rozumieniu art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wynosi zatem 8. Oznacza to, że w świetle tego przepisu, aby doszło do rozstrzygnięcia w sprawie absolutorium, wolę udzielenia lub nieudzielenia absolutorium musi wyrazić co najmniej 8 radnych.”

Przedłożone wyniki głosowania radnych w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój za 2021 rok oznaczają, że wobec braku bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady gminy za udzieleniem absolutorium, jak i przeciw udzieleniu absolutorium, kwestia udzielenia absolutorium nie została rozstrzygnięta.

„Wynik głosowania nie daje zatem podstaw do sporządzenia uchwały o udzieleniu absolutorium jak i o nieudzieleniu absolutorium.” – wyraźnie stwierdza Kolegium RIO.

1 KOMENTARZ

  1. Wstyd obsługa rady miasta świeradów!!!!!
    Jak widać taką niekompetencję to rodzi się pytanie….. co ta pani robi na tym stanowisku…..
    A nie mówiłem………………..

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here