Przestępstwo było, ale się przedawniło

0
186

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze 14 marca 2019 roku skierował do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wystąpienie w trybie przewidzianymi w art. 58 § 1 i 2 ustawy Prawo o Prokuraturze, w którym wskazał na ujawnione nieprawidłowości przy organizowanych przez Urząd Miasta Jeleniej Góry przetargach i postępowaniach zakupowych oraz wezwał do złożenia wyjaśnień.

Wystąpienie zostało skierowane po przeprowadzeniu przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze postępowania przygotowawczego w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników jeleniogórskiego ratusza w związku z inwestycją przebudowy fontanny u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Wolności w Jeleniej Górze, która była realizowana w 2011 roku.

Jak ustalono, początkowo ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji, do którego zgłosiło się trzech oferentów. Z uwagi na fakt, że każda z ofert przekraczała zaplanowany na ten cel budżet, postępowanie unieważniono.

Następnie urzędnicy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych zadecydowali o zrealizowaniu inwestycję w trybie bezprzetargowym, w ramach tak zwanego zakupu z wolnej ręki, jako zadanie uzupełniające do projektu rewitalizacji Parku Zdrojowego w Cieplicach.

Do negocjacji zaproszono tylko jednego oferenta spośród trzech, którzy stanęli do unieważnionego przetargu i udzielono mu zamówienia.

Miasto Jelenia Góra w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego było reprezentowane przez ówczesną wiceprezydent miasta.

Koszt inwestycji wyniósł blisko jeden milion złotych.

Omówiony sposób działania stanowił przekroczenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, między innymi poprzez naruszenie przesłanek unieważnienia postępowania przetargowego, czy też dopuszczalności trybu zamówienia z wolnej ręki, albowiem winien zostać ogłoszony kolejny przetarg. Złamanie procedury wiązało się z działaniem na szkodę interesu prywatnego i publicznego. Uniemożliwiono innym podmiotom wzięcie udziału w kolejnym postępowaniu zakupowym i złożenie ewentualnej tańszej oferty. Ponadto przepisy nie dawały możliwości wykonania inwestycji jako zamówienia uzupełniającego do zadania realizowanego w Cieplicach.

Powyższe uchybienia zostały potwierdzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Jeleniej Góry, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbę Odwoławczą oraz biegłego z zakresu zamówień publicznych powołanego przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze.

Osoby odpowiedzialne w zakresie planowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie z wolnej ręki przekroczyły swoje uprawnienia, rażąco naruszając przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze śledztwo zostało umorzone, albowiem stwierdzone przestępstwo z art. 231 § 1 kk przedawniło się. Jest to skutek błędnej decyzji o odmowie wszczęcia postępowania w 2013 roku.

W skierowanym do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wystąpieniu wskazano trzydziestodniowy termin do złożenia wyjaśnień i podania jakie środki podjęto w celu wyeliminowania podobnych uchybień w przyszłości.

 

autor: Prokuratura Okręgowa JG

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here