Praca dla referenta w Urzędzie w Lwówku Śląskim

4
1664

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy. Sprawdź szczegóły ogłoszenia.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referenta ds. inwestycji i zamówień publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1,3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j.),
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
 2. wykształcenie średnie mile widziana specjalność techniczna: budownictwo, instalacyjna lub pokrewne,
 3. udokumentowany minimum roczny staż pracy,
 4. znajomość obsługi programów komputerowych: Word, Arkusz kalkulacyjny- zgodny z MS Excel,
 5. znajomość ustaw o pracownikach samorządowych i samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, kpa
 6. prawo jazdy kat. B.

Warunki pracy:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. miejsce pracy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25 oraz teren Gminy w ramach wykonywania czynności służbowych,
 3. specyfika pracy- praca przy komputerze oraz w terenie,
 4. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2023.1102) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski,
 5. wynagrodzenie płatne z dołu, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca,

Wymagane dokumenty:

 1. kopie dokumentów potwierdzających:
  • wykształcenie,
  • co najmniej roczny staż pracy,
  • prawo jazdy kat. B
 2. CV (życiorys),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski),
 4. oświadczenie o niekaralności (dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski),
 5. oświadczenie dotyczące pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski).

Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu w Biurze podawczym pokój nr 2 parter, w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do środy 7.30-15.30, czwartek 7.30 -16.30, piątek 7.30 – 14.30 lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. inwestycji i zamówień publicznych” w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r. do godziny 14.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły ogłoszenia, w tym szczegółowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku, dostępne są na stronie internetowej Gminy Lwówek Śląski:

bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3103/wiadomosci/758846/files/ccf_000307.pdf

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here