Polski Ład. O środki na jakie inwestycje zawnioskował Burmistrz Gryfowa Śląskiego?

0
1316

Cały szereg znaczących dla mieszkańców inwestycji może rozpocząć się jeszcze w tym roku. Wszystko zależy teraz od tego czy i ile pieniędzy dostanie na nie Gmina Gryfów Śląski.

 

Trwa nabór wniosków do drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Na ich złożenie samorządy początkowo miały czas od 15 lutego 2022 roku, ale kilka dni temu termin ten został przesunięty do końca miesiąca. Burmistrz Gryfowa Śląskiego nie czekał do ostatniej chwili i już kilka dni temu złożył opracowane wnioski.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Każdy samorząd może złożyć po trzy wnioski. Limity dofinansowania dla wniosków to: do 5 mln złotych; do 30 mln złotych i do 65 mln złotych. Przy czym wniosek o najniższym limicie wartości dofinansowania, nieprzekraczającym 5 milionów złotych, jest obligatoryjny.

W drugim pilotażowym naborze wniosków wysokość dofinansowania zależy od obszaru inwestycji. Najwięcej, bo nawet 95 procent dofinansowania wartości inwestycji można otrzymać na zadania takie jak budowa lub modernizacja: infrastruktury drogowej, infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni, źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego, indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego, infrastruktury gospodarki odpadami, czy na odnawialne źródła energii. Tych obszarów jest kilka i wartość dofinansowania spada w kolejnych z 95 procent wartości inwestycji do 80 proc. wartości inwestycji.

Dodatkowe środki dla gmin i powiatów, w których były PGR-y

Oprócz tego samorządy miały możliwość składania wniosków do trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład dla gmin i powiatów, w których zlokalizowane były PGR-y. Tu mogą złożyć dwa wnioski. Limity dofinansowania dla nich to 2 mln i 5 mln (gminy) a minimalny poziom udziału własnego w tym programie to 2 proc.

Wnioski złożone przez Burmistrza Gryfowa Śląskiego

Burmistrz Gryfowa Śląskiego złożył łącznie pięć wniosków. W ich ramach chce przeprowadzić szereg znaczących dla mieszkańców gminy inwestycji wstępnie oszacowanych na … 53.380.000 złotych! Wśród tych znalazły się kolejno:

 

Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W opisie inwestycji Burmistrz Olgierd Poniźnik wskazuje, iż w ramach projektu planuje się:

1. Zaprojektowanie oraz przebudowanie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz odtworzenie nawierzchni na odcinku ok. 1,1 km. Ulica Kolejowa jest głównym traktem komunikacyjnym miasta łączącym zabytkowe centrum z dworcem PKP- PKS oraz drogą krajową nr 30. Istniejące sieci wodno- kanalizacyjne zostały wybudowane w latach 60 i są w bardzo złym stanie technicznym. Sieć kanalizacyjna jest siecią ogólnospławną betonową i kamionkową, stanowi główny kolektor zbierający ścieki i wody opadowe z budynków mieszkalnych, usługowo-przemysłowych oraz obiektów publicznych (Biblioteka Publiczna, Poczta Polska, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury, Klub Seniora, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, markety spożywcze i liczne obiekty handlowo-usługowe), jak też z przyległych ulic (Plac Kościelny, Lipowa, Uczniowska, Akacjowa, Sikorskiego, Spółdzielcza, Polna). Sieć wodociągowa to rury stalowe i żeliwne o zawężonych przekrojach, co w znacznym stopniu obniża ciśnienie wód w gospodarstwach domowych.

2. Przebudowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz przebudowę nawierzchni chodnika przy ul. Kolejowej na odcinku ok. 0,52 km. Inwestor posiada gotową dokumentację projektową oraz wymagane zezwolenia. Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w mieście Gryfów Śląski na odcinku między drogą krajową Nr 30 a dworcem kolejowym. Jest to teren o charakterze usługowo-mieszkalnym. Wzdłuż ulicy Kolejowej zlokalizowane są głownie jedno i wielorodzinne domy mieszkalne oraz punkty usługowe. Po stronie przeciwnej względem projektowanego chodnika wzdłuż całej ulicy Kolejowej znajduje się park miejski. Realizacja tego zadania jest funkcjonalnie i obszarowo ściśle związana z etapem, opisanym w pkt. 1. Realizacja inwestycji pozwoli na rozdzielenie istniejącej sieci ogólnospławnej na sieć sanitarną i deszczową zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ograniczy awaryjność sieci jak te poprawi jakość oraz parametry dostarczanej mieszkańcom wody. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości życia ok. 1 tysiąca mieszkańców.

Przewidywana wartość Inwestycji: 5.580.000 zł a kwota wnioskowanych środków: 5.000.000 zł

Budowa energooszczędnego budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śląskim w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W opisie inwestycji Burmistrz Olgierd Poniźnik wskazuje: Projektowany budynek dla 12-to oddziałowego przedszkola, przeznaczonego dla maksymalnie 300 dzieci wraz z zapleczem kuchennym. Na każdej kondygnacji zlokalizowano po 5 sal zajęć dla dzieci z wewnętrznymi pomieszczeniami, łazienki oraz magazyn podręczny.

Powierzchnia zabudowy 1.258,20 m2, powierzchnia użytkowa – parter 1.127,79 m2, powierzchnia użytkowa – i piętro 974,35 m2, powierzchnia użytkowa budynku 2.102,14 m2. Projektuje się wykonanie miejsc parkingowych, budynku gospodarczego, placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną, boiska wielofunkcyjnego, wiaty na rowery.

Budynek aktualnie funkcjonującego Przedszkola Miejskiego w Gryfowie Śl. mieści się w willi Winkler wzniesionej w 1888 r. Budynek ma charakter zabytkowy. Po wojnie było to przedszkole w zarządzie ZPO „Gryfex”, a miejskie – od 1994 r. Obiekt ten nie spełnia norm wynikających z przepisów sanitarnych i p.poż., nie posiada wyjść ewakuacyjnych. Z uwagi na powyższe budowa nowego Przedszkola na 300 dzieci jest konieczna. Będzie ono usytuowane przy ul. Floriańskiej, obok Żłobka Miejskiego, w zacisznym i bezpiecznym miejscu. Nowo wybudowany obiekt będzie nowoczesną placówką edukacyjną, spełniającą wszelkie obowiązujące wymogi sanitarne i p.poż., stwarzający możliwości bezpiecznego i komfortowego prowadzenia procesu opieki i edukacji dzieci przedszkolnych.

Ponadto, aktualnie funkcjonujące przedszkole nie ma możliwości przyjęcia wszystkich dzieci zgłaszanych przez rodziców. Brak wystarczającej ilości miejsc negatywnie wpływa na wzrost zatrudnienia na terenie gminy. Młodzi rodzice nie mogąc liczyć na możliwość pozostawienia dziecka w przedszkolu, często zmuszeni są do pozostania w domu i samodzielnego pilnowania potomstwa. Dzieje się to kosztem obniżenia materialnego poziomu ich życia, prowadzi też do długotrwałego wypadnięcia z rynku pracy. Problem szczególnie dotyczy kobiet, gdyż to właśnie na nie w większości przypadków spada obowiązek pozostania w domu z dzieckiem, z powodu braku dla niego miejsca w przedszkolu.

Przewidywana wartość Inwestycji: 17.500.000 zł a kwota wnioskowanych środków: 14.875.000 zł

Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Gryfowie Śląskim w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W opisie inwestycji Burmistrz Olgierd Poniźnik wskazuje: Projekt zakłada przebudowę sieci wodno- kanalizacyjnych na terenie miasta Gryfów Śląski w następujących lokalizacjach: ul. Uczniowska, Szkolna, Źródlana, Felczerska, Plac Kościelny, Sanatoryjna, Garncarska, Bankowa, Rynek, Boczna, Strzelnicza, Targowa, Spółdzielcza, Zaułek, Zakątek, Sikorskiego, Zielona, Rzeczna, Parkowa. Łączne długości planowanych do przebudowy sieci: wodociągowa – 3,5 km, kanalizacyjna – 7,6 km.

Istniejące sieci wodno-kanalizacyjne zostały wybudowane w latach 60 i są w bardzo złym stanie technicznym. Sieć kanalizacyjna jest siecią ogólnospławną betonową i kamionkową, w większości stanowią główne kolektory zbierające ścieki i wody opadowe z budynków mieszkalnych, usługowo-przemysłowych oraz obiektów publicznych (Parafia Pw. Św. Jadwigi, Ratusz Miejski – siedziba Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, PKO Bank Polski, Szkoła Podstawowa nr 2). Sieć wodociągowa to rury stalowe i żeliwne o zawężonych przekrojach, co w znacznym stopniu obniża ciśnienie wody w gospodarstwach domowych. Zły stan techniczny powoduje również częste awarie a tym samym konieczność przerywania dostaw wody, co w znacznym stopniu wpływa negatywnie na funkcjonowanie gospodarstw domowych, przedsiębiorców i instytucji. Realizacja inwestycji pozwoli na rozdzielenie istniejącej sieci ogólnospławnej na sieć sanitarną i deszczową zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ograniczy awaryjność sieci jak też poprawi jakość oraz parametry dostarczanej mieszkańcom wody. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości życia ok. 2 tysięcy mieszkańców Gryfowa Śląskiego.

Przewidywana wartość Inwestycji: 25.000.000 zł, a kwota wnioskowanych środków to 23.500.000 zł.

O środki na co wnioskuje jeszcze Gryfów Śląski?

Oprócz tych trzech wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych Burmistrz Gryfowa Śląskiego złożył także dwa wnioski do programu, w którym udział mogą brać gminy, w których funkcjonowały niegdyś Państwowe Gospodarstwa Rolne. W ich ramach chce w znaczący sposób poprawić infrastrukturę drogową oraz oświetlenie tak w mieście, jak i na wioskach. O szczegółach tych wniosków poinformujemy jutro.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here