Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy

1
1160
zdjęcie poglądowe (fot.: pixabay.com)

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłosił nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego.

 

 

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

− wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.), w tym:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. na przedmiotowe stanowisko mogą ubiegać się także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub innych przepisów przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. wykształcenie: co najmniej średnie
 4. ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku urzędniczym;
 7. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;
 8. wiedza z zakresu budownictwa.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi komputerowych programów biurowych i sieciowych;
 2. znajomość między innymi następujących aktów prawnych:
  • ustawa o obronie Ojczyzny,
  • ustawa o zarządzaniu kryzysowym,
  • ustawa o ochotniczych strażach pożarnych,
  • ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • ustawa Kodeks Cywilny,
  • ustawa o finansach publicznych,
  • ustawa o samorządzie gminnym,
  • ustawa o pracownikach samorządowych,
  • instrukcja kancelaryjna,
 3. inicjatywa i umiejętność podejmowania szybkich decyzji;
 4. bardzo dobra organizacja pracy;
 5. dokładność, sumienność i odpowiedzialność;
 6. umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania kontaktów;
 7. dyspozycyjność.

Zadania wynikające z zakresu prac i obowiązków Wydziału Organizacyjnego, między innymi:

 1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
 2. Realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków w akcjach ratunkowych oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej i gospodarki wodnej – w zakresie ochrony przed powodzią oraz prowadzenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
 4. Współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Gminy.
 5. Opracowywanie i zgłaszanie potrzeb ochrony przeciwpożarowej do projektów budżetu gminy.
 6. Zapewnienie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie sprzętu pożarniczego i specjalistycznego, odzieży ochronnej i uzbrojenia osobistego oraz materiałów pędnych, olejów, części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego.
 7. Zlecanie napraw i remontów samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego oraz obiektów remiz.
 8. Kierowanie na badania lekarskie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kierowców, którzy wymagają stosownych uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi na badania lekarskie i psychologiczne.
 9. Wydawanie kart pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego dla jednostek OSP oraz ich rozliczanie.
 10. Prowadzenie ubezpieczeń dotyczących jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców oraz pasażerów oraz obiektów remiz OSP.
 11. Prowadzenie nadzoru z Wydziałem Finansowym w jednostkach OSP w zakresie właściwej gospodarki mieniem powierzonym przez gminę.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej w tym: opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej, tworzenie formacji obrony cywilnej, nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony, nadzór nad działalnością systemu ostrzegania, alarmowania i informowania mieszkańców oraz prowadzenie magazynu obrony cywilnej.
 2. Współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 3. Prowadzenie i aktualizacja elektronicznej Bazy Sił i Środków „ARCUS”.
 4. Współpraca z Wojskowym Centrum Rekrutacji.
 5. W zakresie spraw wojskowych:
  1. Sporządzanie wykazów przedpoborowych i osób podlegających kwalifikacji wojskowej;
  2. Uczestnictwo w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.
 6. Prowadzenie spraw obronnych, w tym:
  1. Współpraca z Wojskowym Centrum Rekrutacji w zakresie realizacji zadań obronnych;
  2. Planowanie i nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony;
  3. Wykonywanie zadań specjalnych z natychmiastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych;
  4. Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji obronnej: „Plan Akcji Kurierskiej”, „Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy”, „Stały Dyżur Burmistrza”, „Główne Stanowisko Kierowania”.
 7. Opracowywanie i przechowywanie dokumentów niejawnych dotyczących stanowiska pracy.
 8. Składanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdań w zakresie informacji o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza oraz danych na podstawie których ustalono te ilości oraz informacje o wysokości należnych opłat dotyczących kotłowni w tut. Urzędzie i OSP Gryfów Śląski oraz zużycia paliw silnikowych w OSP.
 9. Składanie do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdań bilansowych nośników energii elektrycznej i infrastruktury ciepłowniczej.
 10. Administrowanie Systemem Informacji SMS.
 11. Wykonywanie innych czynności merytorycznie związanych z powierzonym stanowiskiem pracy.
 12. Wykonywanie innych poleceń wydawanych przez przełożonych, zastrzeżonych do ich kompetencji.

Warunki pracy:

 1. stanowisko pracy jest wyposażone w niezbędny sprzęt – warunki pracy bardzo dobre;
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat;
 3. praca na terenie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim;
 4. wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here