Nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Zgłoszenia do 17 listopada.

5
3308
zdjęcie poglądowe (@Lwówecki.info)

Wśród wymaganych dokumentów są: własnoręcznie podpisany list motywacyjny, własnoręcznie podpisany Życiorys (CV) bez zdjęcia, czy kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 

 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Świeradów- Zdrój – stanowisko ds. inwestycji i remontów.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: wyższe techniczne
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 4. Stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku
 5. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. staż pracy – minimum 4 lata

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustaw: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa prawo budowlane, ustawa prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze, Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. minimum roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 3. doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji oraz znajomość zasad kosztorysowania oraz planowania i realizacji inwestycji,
 4. komunikatywność, samodzielność, kreatywność, odporność na stres;
 5. dyspozycyjność;
 6. zdolność do analitycznego myślenia;
 7. wysoka kultura osobista
 8. umiejętność pracy w zespole;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowanie i prowadzenie inwestycji, modernizacji i remontów gminnych w zakresie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej, poprzez:
  1. wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na ich realizację,
  2. pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania robót poprzez sporządzanie projektów aplikujących o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł, w szczególności na podstawie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju,
  3. sporządzanie wniosków o dofinansowanie,
  4. ścisła współpraca z funduszami pomocowymi i strukturalnymi,
  5. ścisła współpraca z stanowiskiem ds. zamówień publicznych przy prowadzeniu zamówień publicznych przy wyłanianiu wykonawców robót, a w szczególności sporządzanie projektu istotnych warunków zamówienia i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
  6. kontrola prowadzenia inwestycji pod względem formalno-finansowym oraz składanie sprawozdań z realizacji robót,
  7. sporządzanie dokumentów księgowych oraz protokołów odbioru technicznego i przekazania obiektów do użytku,
  8. sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji technicznych ze szczególnym uwzględnieniem zakresu robót , kosztorysów inwestorskich,
  9. sporządzanie sprawozdawczości inwestycyjnej w zakresie przepisów GUS,
 2. dokonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i prowadzenie książek obiektu budowlanego,
 3. sporządzanie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, które winny spełniać wymogi ustawy Prawo Budowlane,
 4. opracowywanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zlecenia których wymagane jest postępowanie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 5. sprawowanie nadzoru technicznego w zakresie sprawnego usuwania awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
 6. przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz budowę przyłączy do sieci wodociągowej i przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.
 7. sporządzanie umów z zakresu stanowiska i nadzór nad ich realizacją, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów i uregulowaniami wewnętrznymi Urzędu.
 8. Przechowywanie dokumentacji.
 9. Bieżąca archiwizacja dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny.
 2. Własnoręcznie podpisany Życiorys (CV) bez zdjęcia.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach (fakultatywnie).
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia,wystawione przez lekarza medycyny pracy lub przez innego uprawnionego do tego lekarza (np. lekarz medycyny ogólnej lub rodzinnej).
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Własnoręcznie podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych dokumentach w czynnościach procesu rekrutacyjnego.”
 10. Własnoręcznie podpisane oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w punkcie 10 ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój”.
 11. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz.530).

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca na 1/2 etatu, przeciętnie 20 godzin tygodniowo w równoważnym systemie czasu pracy,
 • wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz.1960 ze zm.) oraz na podstawie Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój,
 • Wynagrodzenie płatne jest co miesiąc z dołu, każdego 28 dnia miesiąca (w lutym 25). Jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
 • praca na komputerze do 4 godzin dziennie.

więcej informacji na stronie świeradowskiego magistratu.

5 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here