Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Legnicy

0
170
Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, jest głównym celem projektu realizowanego w konkursie pn.: „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej”. Program Rozwojowy jest związany z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program rozwojowy kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” w oparciu o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Zastosowanie metod symulacji medycznej poprawi jakości kształcenia studentów na kierunku Pielęgniarstwo. Dotychczas głównym problemem utrudniającym rzetelne przygotowanie praktyczne do zawodu jest ograniczenie możliwości samodzielnego wykonywania większości zadań oraz ich właściwej kontroli. Taki stan rzeczy wynika z braku właściwej infrastruktury, miejsca w którym, w warunkach symulacji (zwłaszcza wysokiej wierności) studenci mogliby opanować podstawowe umiejętności praktyczne i przygotować się do dalszego doskonalenia tych umiejętności w warunkach naturalnych, a także opanować te, które nie zawsze są możliwe do zrealizowania w warunkach klinicznych.

Dotychczas studenci kierunku Pielęgniarstwo w ramach kształtowania umiejętności praktycznych mają możliwość edukacji jedynie z zastosowaniem metod niskiej wierności. Są one realizowane głównie w ramach zajęć  z następujących przedmiotów: podstawy pielęgniarstwa, badanie fizykalne, podstawy ratownictwa medycznego.

Odpowiedzią na te problemy ma być stworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych, wyposażonego w nowoczesne trenażery, fantomy, symulatory, odzwierciedlające realne warunki pracy pracowników służby zdrowia oraz prowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie merytorycznym i metodycznym.

Kształcenie realizowane metodami symulacji medycznych, ma na celu opanowanie przez studentów efektów kształcenia, dotyczących umiejętności praktycznych, a co za tym idzie, nabycie umiejętności (z zakresu poszczególnych modułów i przedmiotów) prowadzące do lepszego przygotowanie praktycznego do przyszłego zawodu.

W MCSM Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy będą prowadzone zajęcia symulowane dla kierunku Pielęgniarstwo.

Obecnie planuje się zajęcia w Centrum z następujących przedmiotów: Podstawy pielęgniarstwa, Badanie fizykalne, Podstawy ratownictwa medycznego, Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, Anestezjologia i pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia, Opieka paliatywna, Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne oraz Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych.

Dotychczas w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy brakowało miejsca, gdzie można byłoby prowadzić zajęcia praktyczne ze studentami metodą symulacji medycznej wysokiej wierności. Brak było też możliwości lokalowych do przeprowadzania debriefingu i egzaminów OSCE. Utworzenie MCSM pozwoli na prowadzenie zajęć praktycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Dodatkowym atutem będzie możliwość kontroli jakości prowadzonych zajęć oraz uzyskiwanych efektów kształcenia.

Innowacyjne metody nauczania i egzaminowania, takie jak ćwiczenia na symulatorze pacjenta, pozwolą na wprowadzenie atrakcyjnych, powtarzalnych dowolną liczbę razy, zajęć obejmujących materiał dotychczas przekazywany na wykładach i seminariach.

Potencjalnym rezultatem uczestnictwa studentów kierunku objętego wsparciem w zajęciach praktycznych prowadzonych w MCSM będzie opanowanie umiejętności praktycznych z zakresu danego przedmiotu, niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarki. Natomiast nauczyciele akademiccy i pracownicy MCSM zyskają nowe kompetencje i narzędzia pracy, które uatrakcyjnią prowadzone przez nich zajęcia dydaktyczne.

Liczba pomieszczeń Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,  ich specyfika oraz wyposażenie zostały szczegółowo określone przez audytora wyłonionego przez Ministerstwo Zdrowia. W celu realizacji założonych efektów kształcenia planowane jest również przeszkolenie nauczycieli akademickich i kadry MCSM z zakresu edukacji medycznej, w tym nowoczesnych metod symulacji medycznych. Szkolenia obejmują również przygotowanie do prowadzeni ewaluacji zajęć. Mają one charakter praktyczny, a ich zadaniem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i uatrakcyjnienie prowadzonych przez nich zajęć poprzez wprowadzenie elementów praktycznych do realizowanych zajęć.

Zajęcia dydaktyczne realizowane z zastosowaniem metody symulacyjnej w MCSM będą realizowane od roku akademickiego 2018/2019, są to zajęcia z zastosowaniem symulacji niskiej wierności. Planowo zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem symulacji wysokiej wierności odbywać się będą również  od roku akademickiego 2018/2019 jednak warunkiem odbycia zajęć w Sali wysokiej wierności jest zaliczenia 10 godzinnego szkolenia w sali niskiej wierności 

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem symulacji medycznej i  prowadzone w Centrum Symulacji Medycznej  mają na celu: podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej realizowanej w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Witelona w Legnicy; podniesienie jakości nauczania praktycznego poprzez doskonalenie umiejętności studentów w zakresie umiejętności technicznych, prowadzenia procesu diagnostyczno – terapeutycznego w opiece pielęgniarskiej;

Zajęcia prowadzone w Centrum Symulacji Medycznej  spełnią następujące oczekiwania w zakresie jakości kształcenia: umożliwią studentom nabycie umiejętności praktycznych przypisanych do wybranego przedmiotu a określonych w karcie modułu kształcenia; umożliwią realizację zakładanych dla danego przedmiotu efektów kształcenia; rozszerzą możliwości dostępu do procedur medycznych oraz możliwości samodzielnego i zespołowego wykonywania zadań klinicznych; będą prowadzone w  kontrolowanych warunkach, umożliwiających powtarzalność czynności, sposób aktywizujący studentów i w oparciu o wystandaryzowane scenariusze kliniczne; będą prowadzone przez nauczycieli przygotowanych do nauczania umiejętności praktycznych w oparciu o symulowane warunki kliniczne.

 

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here