Mieszkańcy zapłacą maksymalne stawki podatku od nieruchomości

3
2598

Wzrosną wszystkie stawki podatków od nieruchomości. Co więcej, to tylko w jednym przypadku nie będą one sięgały maksymalnej możliwej stawki.

 

 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatku od nieruchomości ustala w uchwale rada gminy / rada miasta. Żeby jednak samorządowcom nie puściła wodza fantazji ministerstwo finansów corocznie, w drodze obwieszczenia określa maksymalne stawki, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji w pierwszym półroczu, których podczas ustalania podatków samorządowcom nie wolno przekroczyć.

Inflacja w pierwszym półroczu wyniosła 11,8 procent i właśnie mniej więcej o tyle resort finansów we wrześniu podniósł próg podatków od nieruchomości na 2023 rok. Warto jednak pamiętać, iż ta o tym, czy w gminie będą obowiązywać stawki maksymalne, czy też niższe, zdecydują radni, którzy mogą poprzeć wniosek burmistrza, odrzucić go bądź zmienić. W rzeczywistości polityka w gminach bywa różna. Są takie, w których przyjmuje się stawki maksymalne, a są i takie, które chcąc ulżyć mieszkańcom przyjmują niższe stawki.

 

Górne stawki dla poszczególnych rodzajów gruntów i budynków zawiera poniższa tabela:

  maksymalne stawki w 2022 r maksymalne stawki w 2023 r
OD GRUNTÓW (stawka dotyczy 1 m2 powierzchni)
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,03 1,16 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,17 5,79 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,54 0,61 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji* 3,40 3,81 zł
OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (stawka dotyczy 1 m2 powierzchni użytkowej)
 a) mieszkalnych 0,89 1 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 25,74 28,78 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 13,47 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 5,87 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,68 9,71 zł
OD BUDOWLI 2% ich wartości 2% ich wartości

 

 

Wysokie podatki dla mieszkańców gminy Wleń

Zaprezentowane powyżej stawki maksymalne podatku od nieruchomości dopuszczalne w Polsce tylko w jednym przypadku różnią się od tych, jakie burmistrz Wlenia Artur Zych przedłożył do zatwierdzenia radnym. W projekcie uchwały “w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości” jaką otrzymali wleńscy radni tylko stawka podatku: “OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI” – pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego jest niższa od maksymalnej i wynosi 8,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Zgodnie z projektem nowe stawki podatku zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Przyjęcie zaproponowanych przez burmistrza stawek, we Wleniu wydaje się być jedynie formalnością. Decyzję radnych poznamy już w środę, 9 listopada.

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here