Mandaty dla kierowców mocno w górę. Prezydent podpisał ustawę

4
1065

Za przekroczenie prędkości o 30 km/h mandat do 5 tys. zł . Punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat. Zobacz taryfikator mandatów na 2022 rok.

 

Nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw Sejm uchwalił na posiedzeniu 29 października, a 2 grudnia rozpatrzył wniesione do niej poprawki Senatu. Jak poinformowała prezydencka kancelaria, Andrzej Duda ustawę podpisał w piątek 10 grudnia. Zmiany w życie wchodzą od 1 stycznia 2022 roku.

Celem ustawy jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami i wykroczeniami drogowymi oraz wsparcie osób najbliższych ofiar wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

Tachograf

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Zmiany wprowadzone do tej ustawy, przewidują m.in. że policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia podczas kontroli drogowej, że kierowca wykonujący przewóz drogowy, podczas bieżącego dziennego czasu prowadzenia pojazdu wykonywał ten przewóz pojazdem wyposażonym w tachograf wbrew obowiązkowi nie rejestrując za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi, używając cudzej karty kierowcy, używając co najmniej dwóch własnych kart kierowcy, używając cudzej wykresówki, używając jednocześnie kilku wykresówek a także w przypadku korzystania z niedozwolonego urządzenia, przedmiotu lub zmienionego oprogramowania umożliwiającego lub powodującego podrabianie lub przerabianie danych rejestrowanych przez tachograf oraz w sytuacji, gdy tachograf został odłączony.

Pieniądze z mandatów

W ww. ustawie wprowadzono także przepis zgodnie z którym wpływy z kar grzywien za wykroczenia przeciwko przepisom ruchu drogowego będą przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, zwanego dalej „KFD”, z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg krajowych.

Odpowiedzialność finansowa za spowodowanie wypadku

Ustawa wprowadza także zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, których istotą jest wprowadzenie możliwości ustanowienia zabezpieczenia świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, w związku ze szkodą poniesioną wskutek czynu niedozwolonego noszącego znamiona:

 • jednego z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ruchu lądowym, o których mowa w rozdziale XXI Kodeksu karnego, lub
 • zabójstwa z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, lub
 • umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym.

Pieniądze dla ofiar wypadków

Sąd udzieli tego zabezpieczenia na rzecz każdego uprawnionego w wysokości nie niższej niż kwota najniższej emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, chyba że uzyskanie świadczeń rentowych z innych źródeł przemawiać będzie za zasądzeniem kwoty niższej. Łączna kwota zabezpieczenia na rzecz wszystkich uprawnionych w formie miesięcznego świadczenia na zapewnienie środków utrzymania nie może przekraczać wysokości uzyskiwanego przez pokrzywdzonego miesięcznego wynagrodzenia netto lub dochodu w okresie poprzedzającym zdarzenie i pięciokrotnej wysokości kwoty najniższej emerytury. Przewodniczący i sąd będą obowiązani podejmować czynności tak, aby termin posiedzenia, na którym wniosek o zabezpieczenie ma zostać rozpatrzony, przypadł nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Wniosek o ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika do złożenia wniosku o takie zabezpieczenie będzie mógł złożyć prokurator.

Zmiany od 2022 roku w prawo o ruchu drogowym

Zmiany w zakresie Kodeksu wykroczeń polegają także na uporządkowaniu nowych wykroczeń. Będą to czyny polegające m.in. na:

 • nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu,
 • niezatrzymaniu pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
 • wyprzedzaniu pojazdu na przejściu dla pieszych,
 • omijaniu pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • naruszaniu zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,
 • tamowaniu lub utrudnianiu ruchu,
 • niestosowaniu się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, w razie przekroczenia go o ponad 30 km/h,
 • niestosowaniu się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym,
 • objeżdżaniu opuszczonych zapór lub pół zapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżaniu na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wejściu lub wjeździe na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych,
 • wjeżdżaniu na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
 • Nowy taryfikator mandatów od 2022 roku.

Zmiany wprowadzone do Kodeksu wykroczeń przewidują podniesienie wysokości grzywien do 30 tys. zł w odniesieniu do niektórych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. 5 tys. zł to maksymalna kara, którą będzie mógł jako grzywną mandatową nałożyć policjant ruchu drogowego.
Minimum 800 zł mandatu nałoży policja za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h. Kierowca, który w ciągu dwóch lat popełnił już to samo wykroczenie, będzie musiał zapłacić dwa razy więcej, czyli w tym przypadku 1600 zł. Jeśli kierowca, który nie ujawni sprawcy przekroczenia prędkości w chwili popełnienia wykroczenia, właściciel pojazdu będzie musiał się liczyć z karą nawet 8 tys. złotych.
Za spowodowanie kolizji w ruchu drogowym sprawca zapłaci mandat w wysokości nie mniejszej niż 1500 złotych, a jeżeli do kolizji doprowadził będąc pod wpływem alkoholu, to kara zacznie się od 2500 złotych. Taką samą grzywnę zapłaci kierowca za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
Za wyprzedzanie pojazdu w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz, kierowca zapłaci tysiąc złotych mandatu. Natomiast za wyprzedzanie na przejściu lub ominie pojazd, który zatrzymał się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, dla pieszych mandat wyniesie już 1500 złotych.
Jeśli ktoś wsiądzie za kółko nie posiadając prawa jazdy i zostanie złapany, dostanie 1500 zł mandatu.

Jak odwołać się od mandatu drogowego?

Punkty karne

Zaproponowano zmianę systemu dotyczącego punktów karnych, te będą kasowane dopiero po upływie 2 lat. Ponadto za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Zmiana znosi także szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu.

4 KOMENTARZE

 1. Nie dość że jest tak bardzo ciężko to jeszcze takie coś swoim dokładacie o których się tak troszczycie w czasie covidu rystrykcji horrendalnych cen Paliw żywności Węgla!!! gazu!!! i tak dalej mocno się zastanawiam Czy To Polacy rządzą Polską.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here