Lwówek Śląski: Nabór na wolne stanowisko pracy

8
3533
oferta praca ogłoszenie

Zaledwie osiem dni burmistrz dała zainteresowanym pracą w urzędzie na złożenie wymaganych dokumentów. Czy znajdą się chętni do pracy w lwóweckim magistracie?

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ogłosiła nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. podatków w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:

a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1,3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j.),

 • obywatelstwo polskie.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,

b) wykształcenie min średnie, specjalność rachunkowość, ekonomia, administracja.
c) udokumentowany minimum trzy letni staż pracy.
d) znajomość obsługi programów komputerowych: Word, Arkusz kalkulacyjny- zgodny
z MS Excel. Mile widziana znajomość programu WYDRA,
e) znajomość obowiązujących procedur administracyjnych. ustaw Ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
f) prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

a) udokumentowany roczny staż pracy lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
b) odporność na stres
c) samodzielność.
d) kreatywność,
e) komunikatywność.
f) łatwe nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
g) zdolności mediacyjne
h) dyspozycyjność,
i) umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole.

Warunki pracy:

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) miejsce pracy Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25 oraz teren Gminy w ramach wykonywania czynności służbowych
c) specyfika pracy- praca przy komputerze oraz w terenie,
d) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2023.1102)oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski,
e) wynagrodzenie płatne z dołu, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca,

Wymagane dokumenty:

a) kopie dokumentów potwierdzających:

 • wykształcenie,
 • co najmniej trzy letni staż pracy,
 • prawo jazdy kat. B


b) CV (życiorys),
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski).
d) oświadczenie o niekaralności (dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski),
e) oświadczenie dotyczące pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni praw publicznych (dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski).

Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu w Biurze podawczym pokój nr 2 parter w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do środy 7.30-15.30, czwartek 7.30 -16.30, piątek 7.30 14.30 lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. podatków” w terminie do dnia 18 kwietnia 2024 r. do godziny 16.30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8 KOMENTARZE

 1. Spieszą się z zatrudnianiem.
  A czy Nowy Pan Burmistrz nie powinien już rozstrzygnąć ten konkurs ?
  Tak było by uczciwie. Szybko upychają jeszcze swoich póki mogą.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here