Lubomierz: Nowe stawki opłat za śmieci

12
1089
pojemniki na śmieci
zdjęcie poglądowe

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Miejską Gminy Lubomierz w dniu 26 listopada 2019 r. uchwały Nr XIV/95/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie gminy Lubomierz oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. i przedstawiają się następująco:

1) 19 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

2) 17 zł miesięcznie od każdej osoby od właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku w przypadku zabudowań budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (przez kompostownik należy rozumieć specjalną skrzynkę, pojemnik służący do kompostowania bioodpadów);

3) 160 zł rocznie od jednego domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, co stanowi ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych nieruchomości;

4) czterokrotność wysokości stawki ustalonej w pkt 1 i 3, co stanowi podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji z ilością osób zamieszkujących daną nieruchomość w terminie do 15 stycznia 2020 roku.

W przypadku dokonania opłaty za miesiące od stycznia 2020 r. według starych stawek, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do uiszczenia powstałej niedopłaty.

Przypominamy również, że zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać na odpowiednim formularzu (załączniki 1-3) w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając deklarację w postaci pliku PDF lub obrazu deklaracji na adres: [email protected] w obu przypadkach załącznik musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, należy uiścić z góry, bez wezwania do 15-tego dnia każdego miesiąca.

Opłatę ryczałtową w przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiścić z góry za rok w terminie do 15 marca danego roku, a w przypadku powstania obowiązku ponoszenia opłaty ryczałtowej po 15 marca danego roku, płatności należy dokonać z góry, bez wezwania, za dany rok do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą wpłacać na rachunek bankowy Gminy Lubomierz lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają bieżące koszty funkcjonowania systemu. W związku z tym konieczna jest zmiana obowiązujących stawek w celu ich dostosowania do rzeczywistych kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest ustalenie takich stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby zapewnić realizację całości zadań powierzonych gminie. W związku z powyższym niezbędne jest podwyższenie dotychczas obowiązujących stawek.

Informujemy, że nowe deklaracje są dostępne u sołtysów, w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz oraz na stronie internetowej www.lubomierz.pl

W załączeniu nowe deklaracje obowiązujące od 01.01.2020 r. do pobrania:

1) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ – pobierz

2) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ – pobierz

3) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE – pobierz

1) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ – pobierz

2) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ  – pobierz

3) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE – pobierz

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz, Marek Chrabąszcz
-/ UGiM Lubomierz /-

12 KOMENTARZE

  1. Całe szczęście, że Gmina płaciła za nas przez kilka lat, ludzie niestety wszystko kosztuje, i niestety drożeje!!! Trzeba dokładać się do 500+,chcieliście to mamy wszyscy, chcemy żyć godnie? To segregujmy i płacimy. KOCHASZ DZIECI? NIE PAL ŚMIECI. Brawo!!! Za swoje śmieci płacimy.

  2. To są konsekwencje decyzji parlamentu. Bo kogo uderzy w konsekwencji wzrost pensji minimalnej? NAS! Skąd firma co wywodzi śmieci ma wziąć kasę na pencje z roku na rok podwyższona?? Wzbija ceny to proste. Nie tylko pensje ale wszystko co w gore.

  3. Widać co niektórzy bronią swoich stołków , prawda jest taka że były Wódz oddał wysypisko,oczyszczalnie,wodociągi które powinno należeć do Gminy pieniądze powracały by do naszego urzędu ,a Wódz jest w spółce myśląc o sobie i swoich interesach.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here