Kto będzie zarządzał cmentarzami komunalnymi?

2
1505

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Burmistrz Lubomierza ogłosił przetarg na zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubomierzu i Olesznej Podgórskiej.

 

 

W zapytaniu ofertowym Burmistrz Lubomierza wskazał szereg obowiązków, jakie będą należały do przyszłego zarządcy.

Zakres usług obejmuje w szczególności:

w zakresie zarządzania:

 1. nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego, który winien być umieszczony na każdym cmentarzu w miejscu ogólnodostępnym, w tym także otwierania i zamykania bram cmentarza;
 2. prowadzenie racjonalnej gospodarki kwaterami grzebalnymi zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza oraz obowiązującymi przepisami;
 3. pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych na zasadach określonych w umowie i przekazywanie ich na konto Gminy Lubomierz;
 4. prowadzenie ewidencji pobranych opłat oraz prowadzenie niezbędnej korespondencji z dysponentem danego miejsca w sytuacji upływu terminu ważności grobu lub rezerwacji miejsca grzebalnego w celu wyegzekwowania należnych opłat;
 5. informowanie raz na kwartał Zamawiającego o bezskutecznym wzywaniu dysponenta do uiszczenia należnej opłaty z tytułu zachowania istniejącego grobu lub rezerwacji miejsca grzebalnego;
 6. wskazanie lokalizacji miejsc pochówków, ustalanie terminów i warunków pogrzebów;
 7. prowadzenie dokumentacji cmentarnej, w formie pisemnej jak i elektronicznej, które powinny zawierać wszystkie niezbędne dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także ponoszenie opłaty usługi hostingowej (koszt ok. 200 zł rocznie), polegającej na przechowywaniu danych niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania dostarczonego przez Usługodawcę. Usługodawca zapewni zabezpieczenia certyfikatami SSL domeny Interaktywny Administrator Cmentarzy IAC;
 8. właściwe zabezpieczenie prowadzonych dokumentów związanych z zarządzanymi cmentarzami oraz udostępnienie wszelkich dokumentów źródłowych i informacji związanych z zarządzanym zasobem na żądanie Zamawiającego;
 9. egzekwowanie od wykonawców usług pogrzebowych utrzymania porządku oraz usuwania nadmiaru ziemi w przypadku wykonywania grobu murowanego;
 10. nadzorowanie prac firm usługowych (zakłady pogrzebowe, kamieniarskie itp.) w zakresie
  przestrzegania przez te firmy parametrów przewidzianych w przepisach szczegółowych dotyczących wymiarów grobów, nagrobków, pomników oraz odstępów między tymi miejscami, czystości i porządku;
 11. zarząd cmentarzem oraz terenem i obiektami położonymi w jego granicach;
 12. podawanie do publicznej wiadomości obowiązującego cennika usług cmentarnych na tablicy ogłoszeń w biurze Zarządcy i Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz;
 13. zgłaszanie Zamawiającemu i Policji wystąpienia aktów wandalizmu na terenach przyjętych w zarządzanie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia;
 14. wykonawcę zobowiązuje się do wykonywania w ramach niniejszej umowy wszystkich innych czynności i zadań, które będą konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego zgodnie, z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności i zadania o których mowa w zdaniu poprzedzającym, realizowane będą z własnej inicjatywy Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.

 

 

w zakresie utrzymania cmentarza:

   1. bieżące utrzymanie czystości cmentarza, a w szczególności alejek utwardzonych;
   2. systematyczne wykaszanie: – traw na terenie cmentarza, – mogił zaniedbanych i przeznaczonych do likwidacji, – pasa zieleni izolacyjnej bezpośrednio przylegającego do terenu cmentarza (minimum raz na dwa miesiące w sezonie wiosna-lato-jesień);
   3. bieżąco odchwaszczanie alejek i terenów wokół drzew i nasadzeń;
   4. wykonywanie prac korekcyjno-pielęgnacyjnych drzew i żywopłotów, wycinka uszkodzonych lub zagrażających bezpieczeństwu drzew i konarów – w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz;
   5. wykonywanie systematycznych konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek;
   6. usuwanie aktów wandalizmu, w tym m.in. napisów itp.;
   7. usuwanie opadłych liści, utrzymanie czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości na alejkach na terenie cmentarzy;
   8. wyposażenie obiektu w niezbędną liczbę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, zapewnienie bieżącego ich opróżniania oraz wywóz nieczystości z miejsc składowania odpadów stałych, koszty wywozu odpadów ponosi Zarządca cmentarzy;
   9. oznakowanie kwater;
   10. usuwanie niespłaconych i zaniedbanych nagrobków, wyłączenie w oparciu o procedury określone w regulaminie cmentarza komunalnego lub w oparciu o pisemne oświadczenie opiekuna grobu oraz obowiązujące przepisy;
   11. inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy komunalnych zlecone przez Zamawiającego;
   12. organizacja ekshumacji zwłok i szczątków na żądanie prokuratury lub sądu;
   13. uczestnictwo, na życzenie rodziny zmarłego w ekshumacji zwłok lub szczątków wykonanych przez podmiot dokonujący ekshumacji.

 

 

 • Niezależnie od obowiązków wymienionych w powyższych punktach do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  1. zapewnienie stałego funkcjonowania cmentarza i obsługa klientów w dni powszednie w godz. 8°°- 16.00 ze wskazaniem siedziby Zarządcy, a w niedzielę i dni wolne od pracy w godzinach uzgodnionych z osobami dokonującymi pochowania zwłok. Informacja o godzinach funkcjonowania administracji powinna być wywieszona na bramie cmentarza;
  2. niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania napraw i remontów przekraczających bieżące utrzymanie;
  3. ubezpieczenie (na cały okres trwania umowy) na własny koszt terenu cmentarza od następstw zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej w zakładzie ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia firmy ochroniarskiej.

Całe zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie lubomierskiego magistratu. Zainteresowani udziałem w postępowaniu mają czas do 28 czerwca na złożenie stosownych dokumentów.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here