Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

8
3156

Pan Dawid Kobiałka Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim.

 

 

Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim, ul. Jana Pawła II 35, 59-600 Lwówek Śląski, której organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Lwówek Śląski z siedzibą w Lwówku Śląskim (59-600) przy Al. Wojska Polskiego 25 A. – zapisał w zarządzeniu Burmistrz.

Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
 2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
   1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12 tej ustawy;

 5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 oraz z 2023 r. poz. 1030 i 1532);
 11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672 oraz z 2023 r. poz. 1672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej;
 2. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2 – 11.

Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

Stanowisko dyrektora w publicznego przedszkola/szkoły może zajmować również:

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.) – spełniający wymagania określone w ww. rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim,
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1.  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo,
 2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo,
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie ust. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikowanego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. W przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
  – dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.), lub
  – dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
  – dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 4. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. Oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. Oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),
 8. Oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,
 9. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem – w przypadku nauczyciela,
 10. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. W przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.),
 12. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym (w tym adresem poczty elektronicznej) i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: “NIE OTWIERAĆ – Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim, ul. Jana Pawła II 35, 59-600 Lwówek Śląski;” w terminie do dnia 27 maja 2024 r. do godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

8 KOMENTARZE

 1. To już lepszy byłby p. Przybyło. On przynajmniej zarządzał ZSOiZ we Lwówku, a Ążej jedynie naiwnymi pelikanami, którzy łykają jego pisaninę i propagandę, potrafi zarządzać. Ale on sobie załatwi to stanowisko….w końcu, czego on nie załatwiał……

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here