Ile za wynajem świetlicy wiejskiej?

8
3686
zdjęcie poglądowe

To opiekunowie świetlic są odpowiedzialni za utrzymanie ich oraz terenu przyległego w czystości. Warunki korzystania ze świetlic wiejskich wraz z kwotami ich wynajmu są w nowym regulaminie.

 

Dnia 1 sierpnia 2021 roku zarządzeniem burmistrza wszedł w życie Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Wleń. Ten jasno określa kto ma dbać o świetlice, kto ma je utrzymywać i kto będzie zarabiał na ich wynajmowaniu. Teraz wszystkie opłaty za wynajem stanowią dochód Gminy.

Czy teraz Gmina przejmie na siebie ciężar utrzymania obiektów, to znaczy koszenia, plewienia, sprzątania, etc.?

Należy mieć na uwadze, że gospodarzami świetlic są sołtysi oraz członkowie Rady Sołeckiej i to oni powinni zadbać o estetykę otoczenia. Bezspornym jest, że gmina pokrywa koszty bieżącego utrzymania świetlic (woda, prąd, wywóz odpadów).”. – tłumaczy w odpowiedzi na interpelację pana radnego Marka Drala burmistrz Artur Zych.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WLEŃ

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Świetlice wiejskie stanowią własność Gminy Wleń.

§ 2. Celem działania świetlicy wiejskiej jest:
a) prowadzenie statutowej działalności sołectw,
b) podejmowanie działań z zakresu kultury,
c) tworzenie bazy do integracji środowiska lokalnego,
d) inicjowanie aktywności mieszkańców działających na rzecz wsi ,
e) promowanie sportu na wsi oraz podejmowanie działań rekreacyjnych,
f) organizowanie imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi,
g) organizowanie spotkań i zebrań sołeckich ze środowiskiem lokalnym,
h) organizacja spotkań organizacji lokalnych działających na terenie wsi, np. Koła Gospodyń, OSP, klubu sportowego, i innych.

§ 3. Gmina Wleń ponosi koszty utrzymania świetlic wiejskich.

§ 4. Opłaty za wynajem świetlicy stanowią dochód Gminy Wleń.

§ 5. Opłaty za wynajem pomniejszone o podatek, wracają do dyspozycji sołectwa i są przeznaczane na nabycie materiałów i środków oraz przeprowadzanie remontów i inwestycji.

§ 6. Opiekunem świetlicy jest sołtys lub inna osoba wskazana przez sołtysa wspólnie z Rada Sołecką, zatwierdzona przez burmistrza.

Rozdział 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC

§ 7. Sołtys/opiekun świetlicy po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Wleń może nie wyrazić zgody na odbycie imprezy, jeśli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi oraz dewastacji mienia.

§ 8. Korzystanie z mienia należącego do świetlicy może odbywać się jedynie za zgodą sołtysa/opiekuna świetlicy.

§ 9. Korzystający ze świetlicy mają obowiązek dbać o mienie znajdujące się w pomieszczeniach (sprzęt, meble itp.), które nie mogą być niszczone, przywłaszczane przez uczestników, ani wynoszone poza teren świetlicy.

§ 10. Osoby, które niszczą urządzenia lub wyposażenie w świetlicy wiejskiej lub na terenie przyległym, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną za wyrządzone szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 11. Korzystający ze świetlicy dbają o czystość i porządek w pomieszczeniach i otoczeniu świetlicy oraz przestrzegają przepisów BHP, p.poż oraz innych, dotyczących porządku publicznego.

§ 12. Organizator spotkania/imprezy odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu.

Rozdział 3. OBOWIĄZKI OPIEKUNA ŚWIETLICY

§ 13. 1. Do zadań i obowiązków sołtysa/opiekuna świetlicy należy:
a) czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu świetlicy,
b) utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach świetlicy oraz dbanie o ład i porządek wokół obiektu,
c) dbanie o urządzenia i wyposażenie znajdujące się w świetlicy,
d) udostępnienie świetlicy wynajmującym (otwieranie świetlicy i staranne zamykanie drzwi i okien po zakończeniu wynajmu),
e) odbiór świetlicy po zakończeniu wynajmu,
f) prowadzenie rejestru wszystkich imprez/spotkań organizowanych w świetlicy.

2. Sołtys / opiekun świetlicy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie świetlicy.

3. W sytuacji wystąpienia dużych szkód przekraczających kwotę 500 zł, zostanie powołany zespół szkodowy złożony z przedstawicieli sołectwa oraz pracownika urzędu gminy.

Rozdział 4. NIEODPŁATNE UŻYCZANIE ŚWIETLIC

§ 14. 1. Za zgodą sołtysa i rady sołeckiej świetlice wiejskie mogą być nieodpłatnie użyczane na potrzeby działalności statutowej sołectwa i gminy, a także dla innych organizacji pozarządowych (np. stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich, itp), zarejestrowanych na terenie Gminy Wleń, prowadzących działalność społeczną w ramach organizowanych inicjatyw społecznych.

§ 15. Świetlice mogą być użyczane w celu zorganizowania:
a) zebrania wiejskiego, posiedzenia lub spotkania z mieszkańcami – przez Burmistrza Gminy, radę gminy oraz radę sołecką, sołtysów,
b) posiedzenia/ zebrania – przez członków organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców sołectwa i działających na terenie Gminy Wleń, w tym – przez stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, itp.,
c) posiedzenia/spotkania – przez członków ludowych zespołów, kół zainteresowań i grup zorganizowanych działających w danym środowisku,
d) spotkania okolicznościowego przez mieszkańców z okazji, np. Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Seniora i innych okazjonalnych świąt,
e) spotkania świątecznego, np. opłatkowe, wielkanocne
f) spotkania dla dzieci z okazji „Mikołaja”, „Jasełek”, „Kolędy”, itp.,
g) bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży,
h) imprezy kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej – przez mieszkańców w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych,
i) dożynek wiejskich – przez sołtysa i radę sołecką przeznaczonych dla mieszkańców wsi, oraz dożynek gminnych,
j) nieodpłatnych kursów i szkoleń, które kierowane są do społeczności lokalnej i nie generują zysku na rzecz osób fizycznych i prawnych,
k) uroczystości środowiskowych niedochodowych (m.in. festyny, koncerty, konkursy, spotkania), w których udział mieszkańców gminy jest otwarty.
l) stypy w przypadku zgonu mieszkańca sołectwa z zastrzeżeniem, że nieodpłatne użyczenie świetlicy na zorganizowanie stypy nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłat za media.

§ 16. Świetlice wiejskie mogą być nieodpłatnie użyczane na imprezy składkowe niezarobkowe, przeznaczone dla ogółu mieszkańców gminy, organizowane przez sołtysa i radę sołecką, OSP, radę rodziców działającą przy szkole podstawowej, koła gospodyń wiejskich, radę parafialną , stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne z terenu Gminy Wleń, działające na rzecz wsi.

§ 17. 1. Podstawą do użyczenia świetlicy jest złożenie wniosku o nieodpłatny wynajem świetlicy – wg załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 5. ODPŁATNE WYNAJMOWANIE ŚWIETLIC

§ 18. Świetlice wiejskie mogą być odpłatnie udostępniane na organizację imprez zbiorowych i uroczystości, w tym:

1) wynajmowane na cele prywatne, m.in.: na uroczystości rodzinne, tj. wesela, chrzty członków rodziny, komunie dziecka, przyjęcia urodzinowe, rocznicowe, przyjęcia okolicznościowe, uroczystości żałobne, itp.;
2) wynajmowane przez podmioty w celu zorganizowania imprez z biletami wstępu i innych (np. zabawa sylwestrowa, zabawa andrzejkowa, impreza karnawałowa, itp.),
3) wynajmowane na inne cele, m.in.: spotkania, pokazy, prezentacje, kursy, szkolenia,
4) wynajmowane w celu zorganizowania zajęć kulturalnych, sportowych oraz rekreacyjno- wypoczynkowych.

§ 19. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele określone w § 20 realizowane jest na podstawie:

1) wniosku o wynajem świetlicy złożonego przez zainteresowanego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
2) umowy najmu/ użyczenia zawieranej przez sołtysa – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

§ 20. 1. Ustala się wysokość opłaty za wynajem:

1) świetlice wiejskie o powierzchni powyżej 100 m2
a) za 1 dobę: 500 zł brutto, mieszkaniec sołectwa 300 zł brutto,
b) za 4 godziny: 250 zł brutto, mieszkaniec sołectwa 125 zł brutto,
c) ryczałt za media – 50 zł brutto.
2) świetlice wiejskie o powierzchni poniżej 100 m2
a) za 1 dobę: 300 zł brutto , mieszkaniec sołectwa 150 zł brutto,
b) za 4 godziny: 200 zł brutto , mieszkaniec sołectwa 150 zł brutto,
c) ryczałt za media – 50 zł brutto.

2. Opłatę uiszcza się najpóźniej trzy dni przed planowanym terminem wynajęcia świetlicy w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub dokonuje przelewu na konto Gminy nr 80 8384 1019 0000 0228 2000 0001

§ 21. 1. Ustala się wysokość kaucji zwrotnej na zabezpieczenie mienia w kwocie 500 zł.

2. Kaucja zwrotna wpłacana jest sołtysowi lub wyznaczonemu opiekunowi świetlicy. Potwierdzenie wpłaty i zwrotu wg. załącznika nr 4 do niniejszego regulaminu.

3. Kaucja rozliczana jest i zwracana wynajmującemu w całości lub pomniejszona o powstałe straty, w terminie 7 dniu od dnia wydarzenia. Rozliczenie kaucji może nastąpić w terminie późniejszym w przypadku wyrządzenia przez wynajmującego szkody o wartości przekraczającej 500 zł. Protokół szkody wg. załącznika nr 5 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22. Zabrania się wnoszenia do świetlicy szkodliwych substancji chemicznych, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów oraz zakaz zakłócania porządku i stwarzania zagrożenia.

§ 23. Za wszelkie wypadki i szkody powstałe podczas wynajmu świetlicy odpowiedzialność ponosi wynajmujący.

§ 24. Wynajmujący świetlicę zobowiązany jest do uzyskania i posiadania zgód, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych prawem do przeprowadzenia uroczystości/ imprezy.

§ 25. Sołtys prowadzi rejestr odpłatnego ( załącznik nr 5) oraz nieodpłatnego ( załącznik nr 6) udostępniania świetlicy wiejskiej.

Całe zarządzenie wraz z regulaminem w wersji PDF dostępne tutaj.

8 KOMENTARZE

  1. Pazerność burmistrza nie ma granic.. Już niedługo będziemy musieli mu płacić za wyjście z domu. Zy hu rękawy w górę i do roboty świetlice czekają na koszenie i plewienie. A może wprowac regulamin koszenie w koło twego domu. Wynos już się z tego stołka. Nikt za tobą płakał nie będzie

  2. Nie mam nic przeciwko żeby płacić do UMiG ale nie rozumiem dlaczego sołtys tylko musi i nic z tego nie ma. Czytamy wyraźnie sołtys: ma wynająć, ma odebrać, ma otworzyć, ma zamknąć, ma wydać, ma odebrać, ma zadbać o porządek w środku i na zewnątrz a jeśli nie to pręgież odpowiedzialności finansowej – żart jakiś ?!

    Nie dziwie się że kolejni Sołtysi w przedmiotowej gminie rezygnują. Za DZIĘKUJE się nic NIE KUPUJE. Więc jeżeli już Pan Burmistrz sobie stworzył regulamin i chce na kogoś nakładać obowiązki to trzeba też należycie zapłacić za ich wykonanie. A jeśli chce się tylko brać pieniążki to niestety ale balast odpowiedzialności za mienie trzeba zrzucić na wysoko wyedukowany personel budżetówki czyli Pana pracowników np z Ośrodka Kultury, których pensje opłacają nasze podatki.

  3. Do Pilchowic na teren obiektu sportowego wywieziono tony gruzu-odpadow zebranego z remontu Rynku ” WLENSKIEGO” , ktore przezyly kilka powodzi ! Zaznaczyc tu trzeba ,ze jest to teren KRAJOBRAOWY DOLINY BOBRU! Obowiazkiem wykonawcy remontu RYNKU Gruz powinien trafic tam gdzie jest odpowiednie miesce czyli smietnisko .Jak zachowal sie wlodarz naszej gminy i kto otrzymal gratyfikacje za kolosalne ilosci ton niebezpidecznych odpadow, bo znajdowaly sie miedzy innymi nawet odpady rur azbestowych itp. !!!!!!! Ekologi w naszej “GMINIE” zagrozona !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gminie potrzebny jest gospodarz a nie administrator !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here