Kolejny raz budzą się z ręką w nocniku?

16
3189
Burmistrz Artur Zych /fot. archiwum Lwówecki.info/

Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru wprowadza szereg ograniczeń, w tym te dotyczące budownictwa jedno i wielorodzinnego, a nawet rozwoju turystyki. Kogo dotknie najbardziej?

 

Na pięćdziesięciu stronach dokumentu zapisanych zostało szereg uwarunkowań dotyczących działalności na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Pojawiają się zapisy o dążeniu do zachowania istniejących podziałów geodezyjnych. Są zapisy dotyczące ograniczenia obszarów nowej zabudowy, konieczności dogęszczenia istniejących układów zabudowy i niedopuszczanie do zabudowy poza terenami zwartej zabudowy tak na terenie Parku jak i w jego otulinie. Są zapisy mówiące o konieczności ograniczenia presji inwestycyjnej w otulinie PKDB. Jest zapis mówiący o dopuszczeniu zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej szeregowej jedynie na terenach miejskich. Jest mowa o dopuszczeniu zabudowy jednego budynku na jednej działce. Są zapisy dotyczące ogrodzeń. Są tam również zapisy dotyczące ograniczenia presji turystycznej na rzece Bóbr i zbiornikach, czyli na Jeziorze Pilchowickim. Są zapisy dotyczące przeciwdziałaniu presji turystycznej na zbiornikach zaporowych i rzece Bóbr, w tym limitowanie dostępu do Zbiornika w Pilchowicach oraz do Bobru w zakresie użytkowania sprzętu wodnego. Są zapisy dotyczące niedopuszczenia wznoszenia wież telekomunikacyjnych. Jest tam też mowa o wykluczeniu budowy tras dla off roadu, ale także i tras rowerowych typu single track. Autorzy opracowania mówią o niedopuszczeniu do masowej rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na zbiornikach zaporowych.

Ten Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru będzie w formie uchwały podejmowany przez sejmik, ale zanim to się stanie dokument został wysłany do lokalnych samorządów, tych gmin położonych w granicach parku. Dokument trafił m.in. do radnych Rady Miasta i Gminy we Wleniu, gdzie podczas sesji wywołał olbrzymie poruszenie.

– Od blisko dziesięciu lat jestem radnym w gminie Wleń i nie było w tym czasie sesji, na której byłaby tak burzliwa dyskusja i na którą przyszłoby tak wielu mieszkańców żywo zainteresowanych podejmowanym tematem. – wspomina Marek Dral Radny Miasta i Gminy Wleń.

Burmistrz Zych od samego początku był negatywnie nastawiony do opracowanego dokumentu podkreślając, iż nie może być tak, żeby tak ważny dokument został nam narzucony.

Wyraża się sprzeciw wobec założeń ujętych w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Doliny Bobru z przyczyn zawartych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały” – zapisał w przedstawionym radnym projekcie uchwały burmistrz Zych.

„Plan ten ogranicza bardzo mocno możliwości samorządów położonych na terenie parku, obejmujące m.in. rozwój mieszkalnictwa, turystyki oraz wprowadzenie nowych form ochrony przyrody. Plan zakłada także ograniczenia w zakresie budowy linii wysokiego napięcia i sieci kanalizacyjnych. Warto podkreślić, że konsultacje społeczne ograniczone do publikacji projektu na stronie internetowej DZPK budzą nasze zastrzeżenia, jako że nie uwzględniają możliwości bezpośredniego udziału w nich mieszkańców gmin objętych planem” – pisał w uzasadnieniu projektu uchwały burmistrz Wlenia, który podczas sesji rady miejskiej zszokował co niektórych słowami o niechęci do rozmowy dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

„Dla mnie taką dziwną rzeczą było to, że na Radzie Parków Krajobrazowych ja podniosłem sprawę taką, że zaprosiłem pana dyrektora Śniguckiego żeby przyjechał tutaj do nas, żeby z nami rozmawiał i usłyszałem kategoryczne NIE! – powiedział burmistrz Artur Zych.

Wleńscy radni zawierzyli słowom burmistrza, tym bardziej, iż faktycznie nikt wcześniej z nimi o tym nie rozmawiał, nikt nie wspominał o toczących się pracach, nikt nie konsultował planu ochrony parku i podjęli uchwałę stanowiącą wyraz sprzeciwu wobec niektórych z zawartych w nim założeń oraz sposobu procedowania planu.

Dla nas słowa burmistrza Zycha nie mają jednak wielkiej wartości, wobec czego po tej burzliwej sesji zwróciliśmy się do Pan Piotra Śniguckiego Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych z prośbą o wyjaśnienie; dlaczego Dyrekcja Parków nie poinformowała władz gminy Wleń, o prowadzonych konsultacjach nowego opracowania i dlaczego Pan Dyrektor kategorycznie odmówił spotkania z radnymi, rozmowy, wyjaśnień? Zapytaliśmy również czy w zaistniałej sytuacji społecznego oburzenia, postępowaniem władz DZPK oraz odrzuceniem przez Radę Gminy Wleń Planu Pan Dyrektor zmienił nastawienie, co do rozmów i spotka się z radnymi? Nie omieszkaliśmy również zapytać czy o prowadzonych konsultacjach projektu poinformowane były władze gmin: Lubomierz, Lwówek Śląski, Jeżów Sudecki, Stara Kamienica?

I już po kilku dniach mieliśmy od Pana Dyrektora Piotra Śniguckiego obszerną odpowiedź z wyjaśnieniami, które co by nie mówić wbijają w fotel:

„Uprzejmie normuję, co następuje.

Na posiedzeniu Rady Parków Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, które odbyło się Wrocławiu w dniu 1 marca 2024 r., po zakończeniu całej, trwającej ponad 3 lata procedury powstawania projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, jednym z punktów posiedzenia było zaopiniowanie tego projektu. Rada Parków podjęła uchwałę opiniującą pozytywnie ten projekt.

W ww. obradach Rady Parków brał udział Pan Artur Zych – Burmistrz Wlenia, który jest członkiem tej Rady, powołanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do jej składu na mój wniosek. Ponieważ DZPK planował zlecenie wykonania tego Planu Ochrony i uważałem, że reprezentant samorządów z terenu Parku Krajobrazowego Doliny Bobru powinien być członkiem Rady Parków, złożyłem wniosek o powołaniu Pana Artura Zycha – Burmistrza Wlenia do składu Rady Parków. Powyższe uzasadnione było również właśnie potrzebą zapewnienia lokalnej społeczności, reprezentowanej przez właściwe władze samorządowe, bieżącego udziału i wiedzy o pracach nad Planem Ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Informacja o trwających pracach nad ww. Planem Ochrony była każdorazowo przekazywana na posiedzeniach Rady Parków, w których uczestniczył Burmistrz Wlenia.

Dopiero na ostatnim posiedzeniu Rady Parków, po dopełnieniu wszystkich niezbędnych procedur tworzenia projektu ww. Planu Ochrony i uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii, Burmistrz Wlenia, zabierając głos w dyskusji nad projektem Planu Ochrony, stwierdził, że przyznaje się do tego, iż przez cały okres tworzenia projektu Planu Ochrony, a także podczas trwania uzgodnień – w tym biegu ustawowych terminów na składanie wniosków lub uwag podczas wyłożenia tego projektu do publicznej wiadomości – nie zapoznał się z tym dokumentem. Pan Burmistrz stwierdził ponadto, że faktycznie to jego błąd, iż nie poświęcił wcześniej czasu na przeanalizowanie projektu i nie składał żadnych uwag, ponieważ nie miał czasu. Zresztą, według mojej oceny na posiedzeniu Rady Parków, podczas trwającej dyskusji zostało także wyjaśnionych szereg wątpliwości jakie zgłaszał Burmistrz Wlenia co do poszczególnych zapisów projektu planu ochrony, jednak nie znam powodu dlaczego te wyjaśnienia nie zostały przyjęte.

Pragnę podkreślić, że ani jeden przedstawiciel z samorządów, na terenie których usytuowany jest Park Krajobrazowych Doliny Bobru, nie składał żadnych wniosków podczas tworzenia tego dokumentu. Przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych usytuowanych na terenie tego Parku nie złożyli żadnych wniosków ani uwag do projektu tego Planu Ochrony podczas procedury tworzenia projektu tego dokumentu i podczas jego wyłożenia do publicznej wiadomości.

W obliczu powyższego za całkowicie nieuzasadnione uważam zarzuty jakoby DZPK nie informował władz właściwych Gmin – w tym w szczególności Burmistrza Wlenia – o tworzeniu projektu Planu Ochrony, czy o trwającej procedurze. Było dokładnie odwrotnie. Natomiast DZPK nie ponosi i nie może ponosić odpowiedzialności za bierność lokalnych samorządów w toku realizowanej procedury. Aby nie być gołosłownym, przedstawiam poniższej opis procedury, w którą – zgodnie z obowiązującymi przepisami –DZPK musiał zastosować i zastosował podczas powstawania projektu Planu Ochrony tego Parku. Podkreślam przy tym, że mogły w procedurze tej uczestniczyć wszystkie instytucje, a nawet poszczególni obywatele. Skądinąd, przebieg tej procedury DZPK przedstawił w uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego służbom prawnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, które w wyniku własnej weryfikacji formalno – prawnej nie wniosły uwag, ani nie stwierdziły uchybienia przepisom dotyczących tworzenia projektów planu ochrony parku krajobrazowego.

Natomiast ustosunkowując się do przytoczonego przez Pana Redaktora stwierdzenia mającego pochodzić od Burmistrza Gminy Wleń, które miało paść na marcowym posiedzeniu Rady Gminy Wleń, tj. „Dla mnie taką dziwną rzeczą było to, że na Radzie Parków Krajobrazowych ja podniosłem sprawę taką, że zaprosiłem pana dyrektora Śniguckiego żeby przyjechał tutaj do nas, żeby z nami rozmawiał i usłyszałem kategoryczne NIE!” – mówił podczas marcowej sesji Artur Zych Burmistrz Wlenia”, co miałoby oznaczać, że odmówiłem spotkania i rozmowy, z przykrością muszę stwierdzić, że powyższe nie odzwierciedla istoty i pełni wyrażonego przeze mnie stanowiska. Otóż, po wystąpieniu Burmistrza Wlenia na marcowym posiedzeniu Rady Gminy Wleń, wywiązała się dyskusja, w toku której inni członkowie Rady Parków, w tym jej Przewodniczący, wskazali na brak podstaw do tak późnego zgłaszania uwag po przejściu całej procedury tworzenia Planu Ochrony, a także skrytykowali postawę Burmistrza Wlenia, który wszak sam przyznał, iż on sam, ale i przedstawiciele innych samorządów z obszaru objętego Parkiem Doliny Bobru, zaniedbali swoje kompetencje, przysługujące im w toku procedury tworzenia i opiniowania projektu Planu Ochrony.

Wówczas wskazałem, że w obecnej sytuacji, to jest po zakończeniu całej procedury, w momencie szczytu kampanii wyborczej, na trzy tygodnie przed wyborami samorządowymi, nie widzę technicznej i organizacyjnej możliwości odwiedzania wszystkich poszczególnych Gmin celem spotkań z Radami Gmin. Przeszkodą był również zbyt krótki okres czasu na takie działania. Dodałem jednak, że moja Zastępczyni, która zarządza bezpośrednio oddziałem jeleniogórskim DZPK i była odpowiedzialna za proces powstawania projektu Planu Ochrony, lub inni przedstawiciele DZPK, po wyborach samorządowych możemy spotkać się i przekazać zasady tworzenia i obowiązywania zapisów Planu Ochrony, omówić czy zinterpretować jego poszczególne zapisy, jeśli będzie taka potrzeba. Ponadto wskazałem, że obowiązujące przepisy nie formułują takich działań jako obowiązujących czy wymaganych. Podkreśliłem nadto, że moje stanowisko wynika również z obawy, aby proces tworzenia projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Boru nie stał się częścią kampanii wyborczej. Wskazałem dodatkowo, że organizowanie dyskusji dopiero teraz, po dopełnieniu całej obowiązującej procedury, uzyskaniu wszelkich obowiązujących uzgodnień i opinii, jest – na trzy tygodnie przed wyborami samorządowymi – bardzo złym momentem na dyskusję nad zagadnieniami ochrony przyrody i krajobrazu, co czyni takie działania według mojej oceny niewskazanymi. W świetle powyższego bynajmniej nie odmówiłem rozmów, jak to obecnie bezpodstawnie próbuje się mi zarzucać, ale wskazałem na dopełnienie procedury z jednej strony oraz – z drugiej – na szczególne okoliczności uniemożliwiające natychmiastowe i aktualne wizytowanie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, proponując rozwiązanie alternatywne, tj. spotkania w niedalekiej przyszłości – kiedy technicznie i organizacyjnie będzie to możliwe.

Przez 3 lata trwała procedura powstawania projektu tego Planu Ochrony, którą opisuje poniższy proces.

Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, stosownie do postanowień ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023, poz. 1336, 1668, 1890), jest zobowiązany do sporządzania i realizacji planów ochrony parków krajobrazowych. Park Krajobrazowy Doliny Bobru utworzony został w 1989 roku. Dotychczasowy plan ochrony parku, przyjęty rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.03.2001 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i jego otuliny (Dz. U. Woj. Doln. 2001, Nr 28, poz.278), obowiązywał przez okres 20 lat – do 2021 r. W ramach realizacji ustawowego obowiązku podjęto w DZPK działania mające na celu opracowanie nowego planu ochrony parku. W fazie przygotowawczej został wyłoniony, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dla zadania pt. „Opracowanie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Doliny Bobru”, wykonawca dysponujący odpowiednim potencjałem naukowym i technicznym do opracowania dokumentacji planu ochrony.

Wykonawcą zadania zostało Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Sękocin Stary Oddział w Brzegu, z którym zawarto umowę nr 6/2021 z dnia 19.07.2021 r. obejmującą trzy etapy realizacji prac:

 • etap I, lata 2021-2022, m.in. prace organizacyjne, opracowanie zakresu operatów szczegółowych, zgromadzenie materiałów źródłowych, realizacja inwentaryzacji terenowych, analiza stref gospodarczych, cyfrowa weryfikacja szczegółowego przebiegu granic parku i otuliny;
 • etap II, lata 2022-2023, m.in. opracowanie koncepcji ochrony parku krajobrazowego, uzupełnienie inwentaryzacji terenowych, opracowanie bazy danych GIS i załączników kartograficznych;
 • etap III, rok 2023 m.in. opracowanie operatu generalnego – syntezy planu, opracowanie projektu uchwały sejmiku w sprawie ustanowienia planu ochrony, uzupełnianie operatów tematycznych i załączników kartograficznych.

Przed przystąpieniem do procesu tworzenia Planu Ochrony, DZPK jako zleceniodawca polecił Wykonawcy, który miał zrealizować to zlecenie, aby jako podstawę do formułowania zapisów Planu Ochrony z zakresu planowania przestrzennego obowiązkowo przyjął, iż wszystkie zapisy studiów, ale także i wszystkie zapisy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, są obowiązujące i nie podlegają zmianom. Ideą powyższego było, aby wszystko to, co samorządy gmin usytuowanych na terenie tego Parku Krajobrazowego zaplanowały i uznały za konieczne, a co jednocześnie znalazło się w uchwałach rad gmin, stało się punktem wyjścia do analizy i obowiązywało. W tym kontekście interesy lokalnych samorządów związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym miały zostać i zostały uwzględnione i to jako priorytetowe.

Na każdym etapie prac przekazywane przez Wykonawcę materiały były weryfikowane i uzupełniane uwagami DZPK. W celu pełniejszej kontroli przy powstawaniu projektu Planu

Ochrony, mimo braku formalnych wymogów, poszczególne etapy były także poddawane recenzjom przez zewnętrznych specjalistów reprezentujących uczelnie wyższe i jednostki administracyjne związane z zakresem tematycznym opracowania (takimi jak: ochrona wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych, zagospodarowanie przestrzenne, turystyka, mapy oraz GIS). Uwagi i recenzje do ww. etapów były na bieżąco przekazywane Wykonawcy zadania.

Cały zakres i tryb prac nad projektem planu ochrony realizowany był zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005, Nr 94, poz. 794). Spełniając niezbędne wymogi zapewnienia szerokiego udziału społeczeństwa w procedurze opracowania Planu Ochrony, udostępnienia efektów tych prac zainteresowanym osobom, podmiotom i jednostkom organizacyjnym oraz przeprowadzenia konsultacji, uzyskania opinii i dokonania uzgodnień projektu Planu Ochrony zgodnie z zakresem określonym w stosownych przepisach, w toku prowadzonych prac podjęto następujące działania:

 • zamieszczenie informacji Dyrektora DZPK o przystąpieniu do prac nad Planem Ochrony oraz możliwości składania wniosków i uwag, która ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej DZPK www.dzpk.pl – w dniu 28.07.2021 r. oraz w Gazecie Wrocławskiej – w dniu 05.08.2021 r.; informacja ta została ponadto rozesłana do właściwych miejscowo organów samorządu terytorialnego, nadleśnictw oraz innych jednostek, podmiotów i organizacji związanych z obszarem opracowania, w wyniku czego nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi;
 • skonsultowanie z urzędami gmin uszczegółowionego cyfrowo przebiegu granic Parku Krajobrazowego (w dniach 18.01 – 10.03.2023 r.), w wyniku którego DZPK uzyskał pisemne potwierdzenie prawidłowości przebiegu całości granic Parku Krajobrazowego od wszystkich samorządów usytuowanych na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.
 • wyłożenie projektu planu ochrony do publicznego wglądu – zgodnie z zapisami art. 39-43 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1906) – projekt Planu Ochrony był dostępny w dniach 31.10 – 21.11.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.dzpk.pl oraz w siedzibach DZPK we Wrocławiu i Jeleniej Górze, a nadto ogłoszenie o wyłożeniu ukazało się także w Gazecie Wrocławskiej nr 254 z dnia 31.10–1.11.2023 r. W ramach przeprowadzonych konsultacji nie zostały wniesione żadne wnioski ani uwagi;
 • uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu -uzgodnienie pozytywne z uwagami zgodnie z treścią postanowienie nr WPN.6211.1.2023.MŁ z dnia 29.11.2023 r. – wszystkie złożone uwagi uwzględniono;
 • opiniowanie projektu Planu Ochrony przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w wyniku czego uzyskano opinię pozytywną – postanowienie nr 409/2023 z dnia 4.12.2023 r., a wszystkie zasadne uwagi uwzględniono;
 • opiniowanie projektu przez Dolnośląską Radę Działalności Pożytku Publicznego, w wyniku czego uzyskano opinie pozytywną z uwagami – uchwała nr 12/IV/23 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznegoz dnia 05.12.2023 r., a wszystkie złożone uwagi uwzględniono.

Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru został ponadto przedstawiony przez Wykonawcę zadania Radzie Parków Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, która podczas posiedzenia w dniu 1 marca 2024 roku, podjęła uchwałę o wydaniu pozytywnej opinii na temat tego projektu.

Mając całokształt powyższego na względzie pragnę wskazać, że podtrzymuję swoje dotychczasowe stanowisko o zapewnieniu przez DZPK właściwym organom lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, usytuowanych w obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, w tym w szczególności Gminie Wleń, Lubomierz, Lwówek Śląski, Jeżów Sudecki oraz Stara Kamienica, dostępu do trwającej ponad 3 lata procedury, w tym do zgłaszania uwag i uczestniczenia w konsultacjach społecznych.

Przedstawiając powyższe, wyrażam nadzieję, że stanowisko to zawiera w sposób dostatecznie precyzyjny i wyczerpujący odpowiedzi na zadane przez Pana pytania dotyczące braku poinformowania władz gmin z terenu PK Doliny Bobru o trwającej procedurze i wynikach prac nad tworzeniem projektu planu ochrony tego parku.” – napisał w odpowiedzi do redakcji Lwówecki.info Piotr Śnigucki Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 

Może Państwu uda się skomentować postawę burmistrza Zycha, bo nam brakuje na to słów. Tym bardziej, iż to kolejny w ostatnim czasie budzący tak duże zainteresowanie społeczne temat, który może bardzo mocno wpłynąć na życie w regionie.

Warto wspomnieć, iż mieszkańcy nie tylko Wlenia żyją nadal sprawą posadowienia słupów wysokiego napięcia tuż przy Ostrzycy Proboszczowickiej. Po społecznym oburzeniu zniszczeniem krajobrazu i mocnym zaangażowaniem w powstrzymanie prac i zmianę lokalizacji słupa Artur Zych w telewizyjnym wywiadzie wskazywał, iż ten słup można było przesunąć o kilkadziesiąt metrów. Niestety, burmistrz Wlenia nie poinformował szerokiej opinii publicznej ani nawet Rady Gminy o planowanym przebiegu linii wysokiego napięcia, mimo, iż dużo wcześniej posiadał taką wiedzę.

W odpowiedzi na interpelację radnego Marka Dral burmistrz Wlenia napisał: O proponowanym przebiegu linii wysokiego napięcia Mikułowa – Świebodzice powziąłem ostateczną informację o projektowanym przebiegu linii po otrzymaniu pisma z dnia 3 kwietnia 2020 r.”. Burmistrz przyznał także, iż w marcu 2020 roku Gmina otrzymała informację o ukończeniu prac nad projektem przebiegu linii zaznaczając, że nie wniósł on uwag do tego projektu.

16 KOMENTARZE

 1. Cały obraz ciężko pracującego obecnego burmistrza gminy Wleń Artura Zycha. Nie miał czasu na zapoznanie się z dokumentami ????to proszę przyjąć jeszcze jednego zastępcy i jeszcze jednej osoby na stanowisku sekretarza oraz jeszcze jednego radcy prawnego bo gdy będą dublowane stanowiska to na pewno ktoś z tych osób w chwili wolnego czasu przejrzy te czy inne dokumenty i zapozna z nimi całą Radę i może jeszcze do tego znajdą czas na spotkanie z mieszkańcami .
  To jest żałosne albo wręcz głupie takie tłumaczenie człowieka który ubiega się o kolejną kadencję burmistrza .
  Dlatego powinni ludzie zagłosować przeciwko burmistrzowi.

 2. Burmistrz, dyrektor parków – spór, to rozumiem, ale nie rozumiem gdzie w tym wszystkim są mieszkańcy naszych terenów. To trzy lat tworzenia planu a konsultacje społeczne załatwione ogłoszeniem do gazety wrocławskiej na Wszystkich Świętych ? Chyba komuś nie zależało specjalnie na szerokich konsultacjach? W dobie internetu i środków masowego przekazu. Wstyd osoby odpowiedzialne z rady parków, wszystkie bez wyjątku, działanie jak za komuny, trzeba było sobie kupić gazetę wrocławska na święta. Będę pamiętał następnym razem. Żeby przypadkiem ktoś nie ustalił czegoś o mnie bezemnie. Wstyd.

 3. Po raz kolejny skrajności – albo skrajna zabudowa terenów pod Karkonoszami bez żadnej kontroli albo zakaz wszystkiego w Dolinie Bobru. Jak nasza turystyka ma się normalnie rozwijać? postawy samorządu nie skomentuję nawet.

 4. Tak zakażmy budowy ,zakażmy wszystkiego najlepiej bo natura ….a młodzi będą wybywać z wlenia bo ani tu pracy,ani możliwości budowy domów.Ta cała ochrona natury to jakieś nieporozumienie.

 5. Sprawa dotyczy też Lwówka Śl. i innych Gmin. Ciekawy jestem jak to wgląda we Lwówku Śl. Jak P.ani Burmistrz załatwiła sprawy konsultacji społecznych . Jakoś cicho było w tej sprawie.

 6. Moi drodzy dlaczego włodarz Wlenia będąc reprezentantem, mając świadomość iż takowy plan jest tworzony nie zorganizował spotkania???? 3 lata trwało tworzenie Planu, można było wcześniej zgłosić swój sprzeciw wobec niektórych podpunktów, ale niestety przez te 3 lata nie zdążył się zapoznać. Rażące zachowanie, a zarazem żałosne jest to iż na Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń przedstawił sytuację wręcz odwrotną. Takowe zachowanie ze strony włodarza jest niedopuszczalne!!!!!!….

 7. A gdzie można znaleźć cały projekt? co dokładnie zakłada itp.? Bo to że ktoś go neguje a drugi mówi że nie można już nic zrobić… to chciałabym przeczytać co w nim jest napisane

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here