Jest praca dla inspektora ds. wodociągów i kanalizacji

2
1278

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy inspektora ds. wodociągów i kanalizacji w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

 

 

Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim z siedzibą przy ul. Kolejowej 42, ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. wodociągów i kanalizacji w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania konieczne:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają obywatelstwo polskie lub są obywatelami Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadają znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków inspektor ds. wodociągów i kanalizacji
 • mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych
 • nie były prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • cieszą się nieposzlakowaną opinią
 • posiadają wykształcenie co najmniej średnie
 • posiadają dobrą znajomość regulacji prawnych w zakresie przepisów sanitarnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • znajomość przepisów BHP i Kodeksu Pracy
 • znajomość ustawy “O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” oraz ustawy “Prawo wodne”

Wymagania dodatkowe:

 • sprawność organizacyjna, kreatywność, dyspozycyjność
 • komunikatywność i zdyscyplinowanie
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność redagowania pism
 • umiejętność pracy w zespole
 • mile widziana znajomość obsługi BDO
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność
 • umiejętność pracy pod presją

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Przygotowywanie protokołów odbioru nowych przyłączy oraz/lub sieci wodociągowych i
  kanalizacyjnych.
 2. Zlecanie badań jakości wody zgodnie z opracowanym harmonogramem badań
 3. Zlecanie badań jakości ścieków zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi
 4. Prowadzenie spraw związanych z unieszkodliwianiem odpadów wytwarzanych na gminnej
  oczyszczalni ścieków
 5. Sporządzanie rocznych sprawozdań statystycznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 6. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 7. Sporządzanie kwartalnych sprawozdań do WIOŚ i PGW Wody Polskie
 8. Sporządzanie rocznych sprawozdań BDO
 9. Prowadzenie spraw związanych z przeglądami technicznymi obiektów i urządzeń związanych z gospodarką wodociągową i kanalizacyjną
 10. Nadzór nad prawidłową pracą gminnej oczyszczalni zgodnie z procesem technologicznym
 11. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodomierzową
 12. Współpraca z Urzędami Dozoru Technicznego w zakresie urządzeń podległych temu dozorowi
 13. Nadzór nad prawidłową praca SUW
 14. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa wykonywana głównie w pozycji siedzącej. Praca przy monitorze komputerowym.
 • Praca wykonywana w siedzibie głównej zakładu przy ul. Kolejowej 42 w Gryfowie Śląskim. Norma dzienna pracy wynosi 8 h, a tygodniowa – 40 h.
 • Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu w najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 78 13 412

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here