Jest kolejne zawiadomienie ws. budowy instalacji do odzysku zielonego wodoru

3
2694

Burmistrz Miasta Lubań prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do karbonizacji i zgazowania odpadowych frakcji organicznych z możliwością odzysku zielonego wodoru w miejscowości Ubocze” zawiadamia strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych.

 

 

W zawiadomieniu burmistrz wskazuje, iż Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 12 stycznia 2024 r. postanowieniem znak: WR.ZZS.3.4901.129.2023.MD uzgodnił konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z 18 stycznia 2024 r. znak WOOS.4220.1.2024.AS.1 z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego oraz poczynienia następnie stosownym ustaleń w sprawie wydłużył termin wydania opinii do dnia 13 marca 2024 r. Dodatkowo pismem z 23 stycznia 2024 r. znak WOOŚ.4220.1.2024.AS.2 wezwał Eko Serwis Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lwówku Śląskim postanowieniem ZNS.9022.6.2.2024.PB z 9 lutego 2024 r. wyraził opinię, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracować raport oddziaływania na środowisko zgodny z art. 66 i 67 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.). Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

„W związku z powyższym przyczyn niezależnych tut. organ nie może wydać decyzji w ustawowym terminie dlatego zobligowany jest do wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji tj. do 29 marca 2024 r.” wskazuje w zawiadomieniu burmistrz Lubania, który informuje, iż wszystkie strony tego postępowania mają uprawnienia do brania czynnego udziału w postępowaniu na każdym jego etapie, a tym samym do zapoznania się z materiałami dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków.

Od niezałatwienia sprawy w terminie stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lubań. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

3 KOMENTARZE

  1. Wodór czysta energia a dyrektor ochrony środowiska gżężnie w biurokracje udaje że się nie zna i utrudnia działalność gospodarczą a obok smieci mu przywożą i tego Nie widzi

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here