Jakie podwyżki przyznają sobie radni w Świeradowie- Zdroju?

3
994
fot.: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Radni Rady Miasta Świeradów- Zdrój otrzymali już projekt uchwały dotyczący nowych zasad i wysokości diet. Te mogą wyraźnie wzrosną. Ale wpierw radni muszą je poprzeć.

 

Zgodnie z przyjętą w grudniu 2010 roku uchwałą Rady Miasta Świeradów- Zdrój, na podstawie ustawy i rozporządzeń do niedawna diety radnych pełniących określone funkcje wynosiły:

 1. Przewodniczącego Rady Miasta – 100% wartości diety ustalonej przez Radę Ministrów. (do sierpnia 2021 było to: 1.342,07 zł)
 2. Wiceprzewodniczącego Rady Miasta – 50% wartości diety ustalonej przez Radę Ministrów. (do sierpnia 2021 było to: 671,04 zł)
 3. Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta – 40% wartości diety ustalonej przez Radę Ministrów. (do sierpnia 2021 było to: 536,83 zł)
 4. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej – 45% wartości diety ustalonej przez Radę Ministrów. (do sierpnia 2021 było to: 603,93 zł)
 5. Członkom Komisji Rewizyjnej – 40% wartości diety ustalonej przez Radę Ministrów. (do sierpnia 2021 było to: 536,83 zł)
 6. Radnemu, który nie pełni funkcji wymienionej w ust. 1,2,3,4,5 a który jest członkiem więcej jak jednej komisji, przysługuje dieta w wysokości 35% wartości diety ustalonej przez Radę Ministrów. (do sierpnia 2021 było to: 469,73 zł)

czytaj: 60 procent podwyżki dla radnych

We wspomnianej wyżej uchwale wskazano także, iż Radny ma prawo tylko do jednej najwyższej diety miesięcznej określonej na powyższych zasadach. Jednak przeprowadzona jesienią 2015 roku kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wykazała, że nie zawsze tak było.

Kontrola w zakresie prawidłowości dokonanych wypłat diet radnym Rady Miasta w Świeradowie Zdroju w listopadzie 2014 r. wykazała, że nieprzestrzegane były zasady naliczania diet radnym określone w § 5 uchwały nr II/9/2010 Rady Miasta Świeradów Zdrój z 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet Przewodniczącemu i radnym Rady Miasta Świeradów Zdrój.
Przedmiotowe przepisy stanowią, że radny ma prawo tylko do jednej najwyższej diety miesięcznej określonej na zasadach przedmiotowej uchwały. Na podstawie sporządzonych list naliczonych diet w listopadzie 2014 r. ustalono, że pięciu radnym Rady Miasta zostały wypłacone poza należnymi dietami również dodatkowe diety w łącznej kwocie 2.941,93 zł.
Ze złożonych wyjaśnień wynikało, że przyczyną tej nieprawidłowości była błędna interpretacja przepisów wyżej cyt. uchwały Rady Miasta, ponieważ przy naliczaniu przedmiotowych diet kierowano się kadencyjnością funkcjonowania Rady Miasta Świeradów Zdrój, zamiast okresem miesięcznym przysługiwania diety. Negatywnym skutkiem zastosowanego w kontrolowanym okresie sposobu naliczania diet radnym było dopuszczenie również do przekroczenia maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu w ciągu miesiąca (…). Stwierdzono bowiem, że przewodniczącej Rady Miasta Świeradów Zdrój w listopadzie 2014 r. wypłacono dietę miesięczną w łącznej kwocie 2.280 zł, natomiast maksymalna wysokość diety przysługująca radnemu Rady Miasta Świeradów Zdrój w ciągu miesiąca mogła wynosić 1.324,85 zł” – czytamy w protokole pokontrolnym RIO z 2015 roku.

Dziś o tamtych zdarzeniach mało kto pamięta.

W sierpniu 2021 roku Sejm przyjął ustawę o podwyżkach wynagrodzeń dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Za był PiS, KP oraz Polskie Sprawy, natomiast przeciw byli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji i Polski 2050. Ta w życie weszła 17 września 2021 roku.

Zgodnie ze zmianą wysokość diet przysługujących radnemu gminy nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności (wcześniej 1,5 krotności) kwoty bazowej, która pozostaje w tej samej wysokości od kilku lat 1.789,42 zł. Oznacza to, że od sierpnia 2021 r. maksymalna wysokość diety przysługującej radnemu gminy w ciągu miesiąca łącznie może wynieść 4.294,61 zł.

Obowiązująca kwota bazowa tj. 1.789,42 zł x 2,4 = 4.294,61

przy czym w zależności od liczby mieszkańców w gminie następowały ograniczenia:

liczba mieszkańców gminy maksymalna wysokość diety
powyżej 100 tys. mieszkańców 4.294,61 zł
(100% maksymalnej wysokości diety)
od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców 3.220,96 zł
(75% maksymalnej wysokości diety)
poniżej 15 tys. mieszkańców 2.147,31 zł
(50% maksymalnej wysokości diety)

 

Przytoczone powyżej zmiany w przepisach sprawiły, iż świeradowscy radni ponownie przyjrzeli się stawkom swoich diet i niektórzy z nich dopatrzyli się konieczności wprowadzenia zmian. Odpowiedzią na to stał się projekt uchwały dotyczącej określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Miasta Świeradów- Zdrój. W tym zapisano m.in., iż ustala się maksymalną wysokość diet dla radnych w stosunku miesięcznym w wysokości:

 1. Przewodniczący Rady Miasta – 100% wartości diety ustalonej w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów dla gmin poniżej 15. tys. mieszkańców. (2.147,31 zł)
 2. Wiceprzewodniczący Rady Miasta – 60% wartości diety ustalonej w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów dla gmin poniżej 15. tys. mieszkańców. (1.288,39 zł)
 3. Przewodniczący Stałych Komisji Rady Miasta – 47% wartości diety ustalonej w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów dla gmin poniżej 15. tys. mieszkańców. (1.009,27 zł)
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 75% wartości diety ustalonej w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów dla gmin poniżej 15. tys. mieszkańców. (1.610,48 zł)
 5. Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji – 60% wartości diety ustalonej w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów dla gmin poniżej 15. tys. mieszkańców. (1288,39 zł)
 6. Członków Komisji Rewizyjnej oraz komisji Skarg Wniosków i Petycji – 47% wartości diety ustalonej w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów dla gmin poniżej 15. tys. mieszkańców. (1.009,27 zł)
 7. Pozostałych radnych – 40% wartości diety ustalonej w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów dla gmin poniżej 15. tys. mieszkańców. (858,92 zł)

Sprawa zmian w uchwale będzie dyskutowana podczas najbliższej, piątkowej sesji Rady Miasta Świeradów- Zdrój. Po dyskusji radni zdecydują, czy przyjąć uchwałę w takiej formie, czy dokonać w niej np. jakiś zmian. Jak potoczy się ta sprawa, czy i kto będzie Za, a kto Przeciw? O tym przekonamy się już wkrótce.

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here