Gryfów Śląski: Nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

1
1164

Pan Daniel Koko Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłosił nabór wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłosił nabór wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wnioski mają prawo składać mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski bezpośrednio, ale i też mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które mają siedzibę na terenie Gminy Gryfów Śląski.

W ramach inicjatywy lokalnej można realizować zadania publiczne Gminy Gryfów Śląski w zakresie:

  1. podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  2. kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. edukacji, oświaty i wychowania,
  4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
  5. ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  6. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Wzór wniosku i kosztorys został określony w zarządzeniu nr 33/2017 r. Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej i dostępny jest w urzędzie oraz na stronach magistratu.

Wniosek należy składać osobiście lub przesyłką pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski z dopiskiem „Inicjatywa lokalna 2024”.

Termin składania wniosków do 31 maja 2024 roku.

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here