Granty do 50 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne

0
446
zdjęcie poglądowe pixabay

Uczniowskie kluby sportowe oraz fundacje i stowarzyszenia z miejscowości do 30 tys. mieszkańców mogą ubiegać się o granty w wysokości do 50 tysięcy złotych.

 

 

Celem Konkursu „Z Fundacją PZU po lekcjach” jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

Jak wskazano w regulaminie, w ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy. Organizatorzy konkursu podkreślają, iż podczas realizacji projektów należy uwzględnić – współpracę ze: szkołami podstawowymi, przedszkolami, liceami ogólnokształcącymi, technikami, branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy lub szkołami policealnymi, zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz edukację rówieśniczą.

 

 

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie od 15.12.2023 r. do 14.06.2024 r. Wysokość wnioskowanej Dotacji nie może przekroczyć 50 000,00 zł. Organizator wymaga minimalnego wkładu własnego w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości Dotacji. Koszty administracyjne finansowane z Dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego finansowego kosztu Projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora Projektu zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Termin składania Wniosków rozpoczyna się 1 września a upływa 30 września 2023 r.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here