Drastyczna zmiana wysokości opłat za śmieci

4
279

Dobra zmiana dosięgnęła i nas. Zmianie ulegają opłaty za śmieci. Wkrótce możemy zapłacić za nie od kilku nawet do kilkuset procent więcej. Wszystko zależy od ilości osób w gospodarstwie domowym / nieruchomości.

Nowe opłaty będą dotyczyły mieszkańców gminy Wleń. To podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz tego miasta Artur Zych przedłożył radnym projekt uchwały, który to radni większością głosów przyjęli. Nowe stawki mają wejść w życie od czerwca br.

 

Przypomnijmy:

W dniu 25 maju 2016 roku Rada Miasta i Gminy Wleń podjęła uchwałę: „UCHWAŁA NR 108/XVIII/16 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.” zgodnie z którą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Wleń, ustala się w wysokości:
1) 12 zł miesięcznie -gospodarstwo domowe liczące 1 osobę zamieszkującą nieruchomość;
2) 30 zł miesięcznie -gospodarstwo domowe liczące od 2 do 3 osób zamieszkujących nieruchomość;
3) 50 zł miesięcznie -gospodarstwo domowe liczące 4 i więcej osób zamieszkujących nieruchomość.

Ustala się miesięczne stawki wyższe od stawek określonych w ust 1, w wysokości:
1) 25 zł miesięcznie -gospodarstwo domowe liczące 1 osobę zamieszkującą nieruchomość;
2) 45 zł miesięcznie -gospodarstwo domowe liczące od 2 do 3 osób zamieszkujących nieruchomość;
3) 65 zł miesięcznie -gospodarstwo domowe liczące 4 i więcej osób zamieszkujących nieruchomość.
Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

Na początku 2019 roku burmistrz Zych przedłożył radnym propozycję zmiany stawek. Radni większością głosów przychylili się do propozycji.

UCHWAŁA NR 30/VI/19RADY MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Wleń, ustala się w wysokości:
1) 16 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące 1 osobę zamieszkującą nieruchomość;
2) 40 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące od 2 do 3 osób zamieszkujących nieruchomość;
3) 65 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące 4 i więcej osób zamieszkujących nieruchomość.

2. Ustala się miesięczne stawki wyższe od stawek określonych w ust 1, w wysokości:
1) 33 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące 1 osobę zamieszkującą nieruchomość;
2) 60 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące od 2 do 3 osób zamieszkujących nieruchomość;
3) 85 zł miesięcznie – gospodarstwo domowe liczące 4 i więcej osób zamieszkujących nieruchomość
– jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Uchwała ta została jednak zakwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która stwierdziła jej nieważność. Wobec czego w kwietniu burmistrz przedstawił nową propozycję. Tym razem zmiany są dość radykalne. Nowe opłaty będą najbardziej dotkliwe dla gospodarstw wielorodzinnych, wielopokoleniowych. Zgodnie z przyjętą 25 kwietnia br. uchwałą stawki zostały określone następująco:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady komunalne są zbierani i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 16,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2. Ustala się wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny w wysokości: 32,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ustalana będzie zgodnie z § 2 na podstawie składanej przez właściciela nieruchomości deklaracji, której wzór określa odrębna uchwała.
§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miasta i Gminy Wleń Nr 108/XVIII/16 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2019 r.

Reasumując, tabela zmian stawek opłat za śmieci wygląda następująco. Poniższe porównanie procentowe to nic innego, jak różnica pomiędzy stawkami opłat w styczniu br. a planowanymi od czerwca:

* UCHWAŁA NR 108/XVIII/16 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
** UCHWAŁA NR 30/VI/19 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
*** UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here