Czy doszło do nieprawidłowości przy termomodernizacji?

1
177

Dlaczego burmistrz Artur Zych nie udostępnia informacji dotyczących projektu termomodernizacji? Dlaczego Rada Miasta na prośbę współwłaściciela nieruchomości nie wszczęła kontroli nieprawidłowości dotyczących realizacji projektu?

Na te i inne pytania odpowiemy, publikując dokumenty, których burmistrz boi się udostępnić mieszkańcom.

Portal wleninfo.pl dotarł do treści umowy dotyczącej termomodernizacji, zawartej w lipcu 2016 roku pomiędzy burmistrzem Arturem Zychem a wspólnotami mieszkaniowymi. Analizując treść dokumentu, odpowiedź na wiele zadanych pytań nasuwa się sama.

§1. Ust. 6 W ramach niniejszej umowy Lider gmina Wleń oraz partnerzy deklarują, że są w posiadaniu zasobów, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania niniejszego projektu partnerskiego, oraz umożliwiają osiągnięcie jego celów w okresie realizacji i trwałości projektu.

Paragraf pierwszy i pierwszy poważny problem. Co najmniej trzy wspólnoty realizowały projekt termomodernizacji, nie posiadając na koncie niezbędnych środków finansowych. Na tych budynkach nie miały prawa zostać wykonane żadne prace remontowe! Nieoficjalnie jeden z członków zarządu przyznaje, że wspólnota dwukrotnie występowała o zaciągnięcie kredytu i dwukrotnie bank udzielił odpowiedzi odmownej, uzasadniając decyzję brakiem zdolności kredytowej. Dotyczy to wspólnoty, w której udziały gminy sięgają blisko 80%!

Można to interpretować, jako niedopełnienie obowiązków ze strony burmistrza Artura Zycha, ponieważ partner wspólnota mieszkaniowa na wniosek Gminy Wleń zgodnie z §5 ust. 1. lit. g, h ma obowiązek udostępnić dokumentację księgową, oraz finansową. Można domniemywać, że burmistrz takiego wniosku nie złożył, stąd mając większość udziałów w nieruchomości nie miał wiedzy o braku na koncie wspólnoty środków finansowych.

Burmistrz Artur Zych odpowiedzialność za taki stan rzeczy zrzucił na zarządcę oraz brak komunikacji pomiędzy gminą a partnerami, chociaż paragraf trzeci zawartej umowy wyraźnie precyzuje, że strony są wspólnie odpowiedzialne za przepływ informacji, a jako „formę komunikacji wybierają każdorazowo formę pisemną”.

Ze sprawą braku środków pieniężnych na kontach wspólnot wiążą się rozpowszechniane wśród mieszkańców informacje o rzekomej kradzieży setek tysięcy złotych. Nie wnikając w szczegóły ze względu na toczące się śledztwo, w przypadku tych trzech wspólnot do żadnej kradzieży nie doszło, ponieważ na ich kontach nie było pieniędzy, które rzekomo ktoś miał sobie przywłaszczyć.

Kolejnym problemem wielokrotnie podnoszonym przez mieszkańców jest, jakość wykonanych robót. W trakcie wykonywania prac mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali usterki i uchybienia, jakie powstały w trakcie realizacji inwestycji. Tutaj również umowa w §4. Ust. 1 lit. e precyzuje, że to burmistrz Artur Zych odpowiada za kontrolę i jakość wykonanych w ramach projektu prac. Co więcej, każdorazowa kontrola przeprowadzona przez Gminę winna zostać potwierdzona protokołem, Natomiast zakończenie robót potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Pełna dokumentacja powinna zostać przekazana partnerom!

W przypadku jednej ze wspólnot Partner wymieniony w umowie, członek zarządu, współwłaściciel nieruchomości wystąpił do burmistrza o przekazanie dokumentacji prowadzonych prac. Artur Zych odmówił i mimo że SKO w Jeleniej Górze uchyliło decyzję burmistrza, nadal odmawia udostępnienia dokumentów będących podstawą do dokonania płatności przez wspólnotę.

Przy czym za rozliczenia projektu w tym zarządzanie środkami finansowymi odpowiada Gmina Wleń! Burmistrz po otrzymaniu faktury wystawia notę księgową obciążającą wspólnotę. Wspólnota, której dotyczy nota w przeciągu 7 dni przekazuje środki na konto gminy, i tutaj zaczyna się kolejny problem. Wspólnoty, które nie posiadały środków i nie zaciągnęły kredytów, za wykonane prace nie zapłaciły. W związku z tym gmina zgodnie z umową ma obowiązek obciążenia tych wspólnot odsetkami naliczonymi od dnia wystawienia noty. W niektórych przypadkach odsetki powinny być naliczane już od listopada ubiegłego roku. W nieruchomościach, w których Gmina Wleń posiada udziały (w jednej ze wspólnot prawie 80%), nalicza odsetki sama sobie!

Pytanie tylko, czy gmina dochowała wszelkich procedur, a wspólnoty za wystawione faktury miały obowiązek zapłacić? §7 ust. 12 wyraźnie mówi, że partnerzy, przedstawiciele wspólnot otrzymują od gminy kopie faktur oraz protokoły odbioru potwierdzający prawdziwość podanych wydatków. W co najmniej w jednym przypadku Partner członek zarządu wspólnoty, mimo że zwrócił się udostępnienie dokumentacji w tym protokołów odbioru, spotkał się z odmową Burmistrza i dokumentacji będącej podstawą płatności nie otrzymał.

O podobnych wypadkach (niezweryfikowanych dokumentami) informują mieszkańcy innych wspólnot biorących udział w projekcie.

Żenujące jest, że Rada Miasta, odmówiła wszczęcia kontroli, mimo że konsekwencje w przypadku nieprawidłowości dla mieszkańców oraz finansów gminy mogą być bardzo poważne. §7 ust. 14 lit. d mówi wyraźnie, iż w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydatkowania środków finansowych, wspólnoty mają obowiązek je zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej.

Treść zawartej przez Gminę Wleń umowy dotyczącej termomodernizacji

 

autor: Andrzej Jaśkiewicz, wleninfo.pl

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here