Burmistrz ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

0
418

Pan Daniel Koko Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2024.

 

 

Ogłaszam drugi otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2024 w zakresie w zakresie kultury fizycznej i sportu. – wskazał burmistrz w ogłoszeniu.

Cel zadania: Upowszechnienie sportu, propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja imprez sportowych. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania to prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników w różnych dyscyplinach sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji jako zdrowego stylu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację tego zadania dla wybranych w wyniku konkursu podmiotów – 57.000,00 zł. Warto tu nadmienić, iż wysokość środków publicznych przekazanych organizacjom pozarządowym na podobne zadanie w pierwszym rozdaniu w 2024 roku wynosiła 100.000,00 zł.

Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpocznie się od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie (pok. 9) Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1 w terminie od 02.07.2024 r. do 22.07.2024 r.
Szczegóły konkursu oraz formularze ofert dostępne są w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, Rynek 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu www.bip.gryfow.pl ( zakładka aktualności).

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here