Co robi gryfowska straż miejska?

0
416

Nieustannie wielu mieszkańców Gryfowa Śląskiego twierdzi, że strażnicy miejscy nic nie robią. Zła opinia ciągnie się za gryfowską formacją już od dawna i nie wiedzieć dlaczego ani sami strażnicy, ani władze Gryfowa Śl. – Burmistrz, Radni – niewiele robią, żeby zmienić tą niekorzystną dla wszystkich sytuację.

 

Tyle teoria, a jak wygląda praktyka? Co robią gryfowscy strażnicy miejscy?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i w celu poprawy wizerunku strażników, wzorem lat ubiegłych publikujemy sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w Gryfowie Śląskim i porównanie z latami poprzednimi.

Koszt utrzymania Straży Miejskiej w budżecie na 2017 zaplanowane były następująco:

DOCHODY w wysokości 5.000,00 zł, w tym: dotacja na zadanie zlecone gminie w wysokości 1.000,00 zł i wpływy z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską na kwotę 4.000,00 zł.
WYDATKI w wysokości 116.694,00 zł, w tym na płace wraz pochodnymi 106.504,00 zł oraz pozostałe wydatki 10.190,00 zł.

W budżecie na 2018 rok koszty utrzymania Straży Miejskiej zaplanowane były następująco:

DOCHODY w wysokości 4.000,00 zł, w całości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
WYDATKI w wysokości 142.282,00 zł, w tym na płace wraz pochodnymi 121.547,00 zł oraz wydatki na realizację statutowych zadań 18.235,00 zł.
 
W grudniu ubiegłego roku gryfowscy radni przyjęli budżet na 2019 rok, w którym koszty utrzymania Straży Miejskiej zaplanowane zostały następująco:

DOCHODY w wysokości 5.000,00 zł, w tym:
Dotacja na zadanie zlecone gminie w wysokości 1.000,00 zł,
Wpływy  z  tytułu  mandatów  karnych  nałożonych  przez  Straż  Miejską na kwotę 4.000,00 zł.
WYDATKI w wysokości 128.536,16 zł, w tym na płace wraz pochodnymi 113.336,16 zł oraz pozostałe wydatki 15.200,00 zł, w tym: kwota 8.300,00 zł na wydatki związane z eksploatacją samochodu służbowego

W całym 2016 roku gryfowska Straż Miejska podjęła 250 interwencji, w których dokonała 179 pouczeń, nałożyła 69 mandatów na łączną kwotę 7.500 złotych i skierowała do sądu 2 wnioski.W całym 2017 roku Straż Miejska z Gryfowa Śląskiego podjęła 230 interwencji, w których dokonała 175 pouczeń, nałożyła 52 mandaty na łączną kwotę 6.400 złotych i skierowała do sądu 3 wnioski

W całym 2018 roku Straż Miejska z Gryfowa Śląskiego podjęła 137 interwencji, w których dokonała 97 pouczeń, nałożyła 37 mandaty na łączną kwotę 4.150 złotych i skierowała do sądu 3 wnioski.

Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej
  2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018
  pouczenie mandat = kwota łączna wniosek do sądu pouczenie mandat = kwota łączna wniosek do sądu pouczenie mandat = kwota łączna wniosek do sądu
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu  –  20  –  –  2  1 = 200
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 16 4 = 500  26 3 = 400  2  7 3 = 550
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 132 50 = 5.250 1  111 33 = 4.300  54 16 = 1.600  –
Wykroczenia przeciwko zdrowiu 7  7 2 = 200  5  –
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 15 8 = 1.050  –  – 6 = 700 17 8 = 900 2
Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 7 = 700 1 2 = 200  1  – 6 = 600
Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 7 8 2=200  4
Ustawie o ochronie zwierząt 1 1 2 2 = 200
Ustawie o odpadach 5
Ustawie Prawo ochrony środowiska 2 3 200  – 1 = 100
Ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1 = 300 –   –
Ustawie o zużytym sp5rzęcie elektrycznym i elektroniucznym  1 1
ŁĄCZNIE  178  69 = 7.500  2 175 52 = 6.400 3  97 37 = 4.150  3
Pozostałe wyniki dziłania:
Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców: 2016 2017 2018
zakłócenia porządku publicznego 4
zagrożenia w ruchu drogowym 9 7 12
ochrony środowiska i gospodarki odpadami 20 19 28
zagrożenia życia i zdrowia 7 9 13
awarii technicznych 2
zwierząt 11 40 25
zagrożeń pożarowych 2 0
pozostałe 2 14 10
ŁĄCZNIE 51 89 94

Ponadto na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym Straż Miejska dokonała usunięcia z drogi jednego pojazduWspółpraca straży miejskiej z policją w 2016 roku

W ciągu 2016 roku przeprowadzono 12 patroli mieszanych. W 2016 roku wspólnie zabezpieczano porządek podczas 21 imprez kulturalno- sportowo- rozrywkowych – informował w ubiegłym roku Komendant Straży Miejskiej Pan Andrzej Szulc. Ponadto dwóch strażników miejskich przez 10 dni września patrolowało dojście do szkół w ramach akcji „Bezpieczna droga do Szkoły”.

Współpraca straży miejskiej z policją w 2017 roku

W ciągu 2017 roku przeprowadzono 5 patroli mieszanych. Strażnicy miejscy uczestniczyli w dwóch szkoleniach: z zakresu bezdomności – szkolenie prowadzone przez KPP Lwówek Śl. oraz z szkoleniu z zakresu ASF i ptasiej grypy. Ponadto dwóch strażników w okresie od 4.09 do 15.09 uczestniczyło – pełniło patrole w okolicach szkół – dojście dzieci do placówek. W 2017 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej współdziałali w 19 przypadkach – zabezpieczeniu imprez plenerowych, przemarszach, wyścigach rowerowych, procesjach, imprezach sportowych wspólnie z funkcjonariuszami Policji.

Współpraca straży miejskiej z policją
w 2018 roku

W 2018 roku SM przeprowadziła 16 patroli mieszanych. Strażnicy uczestniczyli także w trzech szkoleniach w zakresie ptasiej grypy, ASF oraz kierowania samochodami uprzywilejowanymi.

Ponadto w ubiegłym roku gryfowska Straż Miejska pomagała zabezpieczyć 20 imprez plenerowych.

Istotną zmianą jaka u schyłku ubiegłym roku dotknęła gryfowską Straż Miejską jest utrata jednego etatu. Od grudnia 2018 roku w Straży Miejskiej pracuje tylko sam jej komendant. Burmistrz Gryfowa Śląskiego w styczniu ogłosił nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy – Strażnik Miejski. Kandydaci do 1 lutego mieli czas na składanie podań. Wkrótce oficjalnie poznamy nazwisko nowego strażnika miejskiego.

Jak oceniacie pracę gryfowskiej Straży Miejskiej? Czy dzięki pracy strażników w gminie jest bezpieczniej?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here