Znamy stanowisko władz Powiatu ws. ewentualnych przejęcia szpitala

4
2016
zdjęcie poglądowe, fot. archiw. Lwówecki.info

Rząd planuje kolejną reformę służby zdrowia. Mówi o przekształceniach właścicielskich, czyli de facto przejmowaniu szpitali powiatowych. Co na to władze Powiatu Lwóweckiego?

 

Niespełna dwa tygodnie temu poruszyliśmy temat kolejnej reformy służby zdrowia, która może się w sposób znaczący odbić na mieszkańcach powiatu lwóweckiego. W grudniu 2020 roku minister zdrowia wydał zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne:

„Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia założeń rozwiązań dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, zwanych dalej szpitalami” – czytamy w zarządzeniu ministra zdrowia. Zadaniami zespołu w szczególności mają objąć swym zakresem m.in. przekształcenia właścicielskie.

czytaj: Szpital w Lwówku Śląskim zostanie przejęty?

Te działania ze strony rządu rodzą obawy o przyszłość naszego szpitala, podobnie jak innych powiatowych placówek. Dlatego o zajęcie stanowiska i wyjaśnienia w tej niezwykle istotnej sprawie redakcja Lwówecki.info zwróciła się do Pana Starosty, Zarządu Powiatu, ale także przedstawicieli Klubów i partii politycznych w Radzie Powiatu Lwóweckiego. Zapytaliśmy o to kiedy i dlaczego Powiat przejął szpital w Lwówku Śląskim (PCZ), w jakiej kondycji finansowej był wówczas podmiot, jakie działania w przeciągu tych lat były podejmowane i w jakiej kondycji PCZ jest w dniu dzisiejszym? Zwróciliśmy się także z prośbą o ocenę obecnych władz spółki PCZ w Lwówku Śląskim. A w szczególności chcieliśmy poznać zdanie władz na temat ewentualnej centralizacja szpitali powiatowych, w tym szpitala w Lwówku Śląskim.

Wyczerpującej odpowiedzi udzielili Pan Starosta Daniel Koko wraz z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w osobach: Zbigniew Grześków, Józef Stanisław Mrówka, Zenon Zatchiej i Wiesław Ziółkowski.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego /fot.: 2018 rok. Lwówecki.info/

Poniżej pełna treść odpowiedzi:

W 1999 roku, w wyniku wprowadzenia reformy administracyjnej kraju, zostały utworzone powiaty, na które nałożono szereg zadań publicznych. Jednym z nich było i jest nadal: zdrowie publiczne. W celu jego realizacji, z dniem 1 stycznia 1999 roku Powiat Lwówecki stał się organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (SP ZZOZ) w Lwówku Śląskim, będący wcześniej jednostką służby zdrowia zarządzaną przez wojewodę.

Rys historyczny:

 • 01.01.1999 – Powiat Lwówecki staje się organem założycielskim SP ZZOZ w Lwówku Śląskim.
 • rok 2005 – Połączenie oddziałów chirurgicznych w jeden z siedzibą w Lwówku Śl., przeniesienie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego ze Lwówka Śl. do Gryfowa Śl., przeniesienie POZ w Gryfowie Śl. do budynków szpitalnych w Gryfowie Śl.
 • rok 2007 – Połączenie oddziałów wewnętrznych w jeden z siedzibą w Lwówku Śl., połączenie izb przyjęć w Centralną Izbę Przyjęć w Lwówku Śl., utworzenie oddziału dla przewlekle chorych w Gryfowie Śl., likwidacja oddziału neonatologicznego w Lwówku Śl.
 • marzec 2008 roku – Zgoda Zarządu Powiatu Lwóweckiego na rozpoczęcie prac związanych ze zmianą formy prawnej SP ZZOZ w Lwówku Śl.
 • czerwiec 2008 roku – Powołanie spółki pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przez Powiat Lwówecki – uchwałą Rady Powiatu nr XXII/40/08.
 • lipiec 2008 roku – Podpisanie Aktu Założycielskiego Spółki.
 • sierpień 2008 roku – Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego wobec SP ZZOZ w Lwówku Śl., efektem którego były: umorzenia uzyskane na etapie negocjowania ugód z wierzycielami oraz w wyniku przedterminowej spłaty zobowiązań – ponad 1,2 mln zł, umorzenia wierzytelności publicznoprawnych – ponad 4,5 mln zł.
 • sierpień 2008 roku – Podjęcie uchwały nr XXIII/44/08 przez Radę Powiatu w sprawie likwidacji SP ZZOZ w Lwówku Śl.
 • 01.01.2009 – rozpoczęcie działalności medycznej przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim.
 • wrzesień 2009 roku – Decyzja Wojewody o wykreśleniu z rejestru SP ZZOZ w Lwówku Śląskim i zakończenie procesu likwidacji.

W 2000 roku SP ZZOZ posiadało średnioroczne zatrudnieni na poziomie 509 a w ostatnim roku działalności medycznej (2008) 279.

W okresie 10 letniej działalności SP ZZOZ wygenerował straty finansowe na poziomie ok. 38 mln zł, co było w przybliżeniu równe rocznemu budżetowi całego powiatu.

Zadłużenie to przejął w całości Powiat Lwówecki, który pokrył straty z wprowadzonego planu restrukturyzacji, na który składały się wynegocjowane umorzenia w wysokości 5,8 mln zł, uzyskane dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia – tzw. plan B” w wysokości 13,2 mln zł oraz pozostałą część z kredytu bankowego w wysokości 17.5 mln zł, spłacanego jeszcze do 2023 roku.

Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi, zrealizowanymi w SP ZZOZ były: termomodernizacja budynków przychodni i szpitala we Lwówku Śląskim (ok. 3 mln zł) oraz utworzenie oddziału intensywnej opieki medycznej (OIOM – ok. 4 mln zł). Całość wydatków poniesiona ze środków własnych Powiatu Lwóweckiego.

Od 1 stycznia 2009 roku działalność medyczną rozpoczęło Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim (PCZ, spółka), które świadczy usługi z zakresu ochrony zdrowia do dziś, w następujących podmiotach leczniczych:

 1. Szpital Powiatowy:
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
  • Oddział Ginekologiczny
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Oddział Reumatologiczny
  • Centralna Izba Przyjęć
 2. Zakład Rehabilitacji Leczniczej:
  • Poradnia Rehabilitacyjna
  • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej
  • Pracownie
 3. Zakład Opieki Długoterminowej:
  • Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 4. Przychodnia Specjalistyczna:
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Poradnia Leczenia Bólu
  • Poradnia Neurologiczna
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna
  • Poradnia Reumatologiczna
  • Poradnie Okulistyczne
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  • Poradnia Kardiologiczna
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży
 5. Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Dodatkowo od 2020 roku zwiększono zakres usług o:

 • świadczenia realizowane w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,
 • świadczenia realizowane w ramach Programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Poradni Zdrowia Psychicznego,
 • świadczenia realizowane w Pracowni Tomografii Komputerowej,
 • świadczenia z zakresu Poradni Chirurgii Ogólnej w Lwówku Śląskim o świadczenia chirurgii urazowo-ortopedycznej, a także: świadczenia realizowane w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2
 • leczenie szpitalne w Oddziale Chorób Wewnętrznych w ramach odcinka COWID-19,
 • uruchomienie punktu pobrań wymazów materiału biologicznego do badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2,
 • realizacja szczepień przeciw COVID – 19.

Obecnie w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na umowę o pracę jest zatrudnionych 220 pracowników. Dodatkowo spółka ma zawarte kontrakty z 97 osobami.

Spółka rozpoczęła działalność z kapitałem początkowym w wysokości 50 tys zł, a na koniec 2020 roku kapitał spółki wynosi 12,7 mln zł. W poszczególnych latach wyniki finansowe kształtowały się różnie, wykazując zarówno zyski jak i straty, jednak spółka gospodarowała finansami we własnym zakresie, bez jakichkolwiek dopłat do bieżącej działalności ze strony Powiatu Lwóweckiego. Rok 2019 zamknął się niewielkim plusem, natomiast dane za 2020 rok będą dostępne po zatwierdzeniu sprawozdania biegłego rewidenta, przy czym wstępna informacja wskazuje, że również ostatni rok będzie z wynikiem dodatnim.

Głównymi inwestycjami zrealizowanymi w okresie istnienia PCZ były:

 • przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń, wykonaniem infrastruktury towarzyszącej oraz wykonaniem instalacji sygnalizacji p.poż. dla całego budynku szpitala,
 • dostawa, montaż i uruchomienie Tomografu Komputerowego wraz z dostawą serwera i oprogramowania zintegrowanego z Pracownią Rentgenodiagnostyki Ogólnej i nowo utworzoną Pracownią Tomografii Komputerowej oraz sporządzenie projektu ochrony radiologicznej pomieszczeń przeznaczonych na pracownię TK.

Inwestycje zostały sfinansowane ze środków Powiatu Lwóweckiego za kwotę 6,3 mln zł oraz ze środków spółki 1,5 mln zł, na realizację których zostały zaciągnięte kredyty.

Pozostawienie SP ZZOZ bez zdecydowanych zmian systemowych w konsekwencji doprowadziłoby do utraty bieżącej płynności finansowej zarówno SP ZZOZ, jak i Powiatu Lwóweckiego. Obciążenia budżetu Powiatu, wynikające z obsługi długu wygenerowanego przez okres samodzielności SP ZZOZ w latach 1998- 2008 w istotny sposób przekroczyły możliwości spłaty rat i odsetek przypadających do obsługi bez uszczuplenia możliwości nie tylko rozwojowych, ale także bieżącego funkcjonowania pozostałych dziedzin z zakresu odpowiedzialności Powiatu.

Zniszczona baza lokalowa i opóźnienia w dostępności do nowoczesnej aparatury medycznej utrudniały lub często uniemożliwiały prowadzenie diagnostyki i odpowiedniego leczenia pacjentów. Brak środków na doposażenie i niezbędne remonty w połączeniu z zadłużeniem jednostki i sytuacją organu tworzącego stały się bezpośrednimi przesłankami do przeprowadzenia likwidacji SP ZZOZ i utworzenia Spółki działającej na zasadach Kodeksu Spółek Handlowych. Czynność ta została przeprowadzona w trosce o zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców Powiatu Lwóweckiego.

Powiat Lwówecki w dniu 01.10.2009 roku przejął wszelkie zobowiązania i należności zlikwidowanego SP ZZOZ, odcinając od nowego podmiotu rozpoczynającego swoje funkcjonowanie w sposób jednoznaczny nieefektywną formę gospodarowania, jaka była prowadzona w SP ZZOZ.

Porównanie działalności SP ZZOZ i PCZ wyraźnie wskazuje, że podjęte kilkanaście lat temu decyzje restrukturyzacyjne przyniosły zamierzone efekty. Obecnie PCZ jako spółka dąży do corocznego bilansowania działalności. Stała modernizacja infrastruktury i podejmowane działania inwestycyjne podnoszą poziom świadczonych usług oraz wpływają na zwiększenie ich zakresu i dostępności, zabezpieczając podstawowe potrzeby mieszkańców. Obecny zarząd spółki w pełni realizuje cele zarządcze ustalane przez Powiat Lwówecki, jako właściciela, a ich realizacja ma wpływ na wysokość wynagrodzenia zarządzającego.

W odniesieniu do planowanych zmian systemowych w systemie zdrowia, Zarząd Powiatu Lwóweckiego poparł stanowisko Związku Powiatów Polskich krytycznie oceniające informacje o zamierzeniach Ministra Zdrowia – w załączeniu treść stanowiska ZPP (pdf).

4 KOMENTARZE

 1. Czy to znaczy, że pozostali radni nie mają stanowiska? Pięknie drodzy państwo, pięknie. Czy naprawdę szpital jest wam obojętny? Zapamiętam to do wyborów

 2. Jak widać Pis rozgląda się za stanowiskami dla swoich warchlaków, by nabrały ciała. Mam nadzieję, że nie zdążą spieprzyć i tak paskudnie zorganizowanej Służby Zdrowia. A wy radni i mieszkańcy zacznijcie się interesować naszym podwórkiem bo inaczej nie będziemy mieli szpitala tylko prywatne obiekty. Będą wybory to podejmijcie słuszną i przemyślaną decyzję. Bo będzie tak jak z odzyskanym VAT-em z którego dostają ludzie od pisu rożne dopłaty do podwyżki towarów i usług. Słowa mateuszka są , VAT-u odzyskanego brak a dziura w finansach publicznych coraz większa. Kochani ogarnijcie się. Pomyślcie za czym podejmiecie decyzję. Nie sugerujcie się słowami pisowskich notabli. Ich koryto zawsze będzie pełne bo zabiorą z naszego. Zdrowia życzę wszystkim mieszkańcom.

 3. Gdzie jest poradnia kardiologiczna, ortopedyczna odziały wyszczególnione ? nie można sie dostać do lekarza podstawowej opieki ,a kto ma odbierać tel w przychodni ? w totolotka szybciej można wygrać niż się dodzwonić

 4. “Modlitwa na starość” świętego Tomasza z Akwinu rozpoczyna się tak:
  Panie, Ty wiesz lepiej ode mnie,
  że starzeję się z dnia na dzień
  i że nadejdzie chwila, kiedy będę stary.
  Nie dopuszczaj do mnie myśli,
  że powinienem zawsze i wszędzie
  wypowiadać się na każdy temat.

  Zalecam ’emerytowi’ znalezienie dalszego ciągu i stosowanie.

  Bardzo obszerny materiał, dla znających temat okazja przypomnienia historii. Było dużo pomysłów i recept na trwanie służby zdrowia – na pewno nasz samorząd (obecny i poprzednie) wykonał i wykonuje ogrom pracy by ochrona naszego zdrowia funkcjonowała najlepiej jak to możliwe.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here