Znalezione pieniądze. Są do odebrania

10
34430
zdjęcie poglądowe

W kwietniu znaleziono pieniądze w Polskiej walucie. Teraz poszukiwany jest ich właściciel. Pieniądze są do odebrania w Lwówku Śląskim.

 

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w Lwówku Śląskim. Zadania Biura Rzeczy Znalezionych realizuje Wydział Organizacyjno-Prawny Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, przy ul. Szpitalnej 4, pracujący od poniedziałku do piątku od godz.8.00 do godz.15.30.

Do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się:

 • rzeczy znalezione na terenie Powiatu Lwóweckiego;
 • rzeczy których wartość szacunkowa przekracza 100 złotych, chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
 • rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego które dostarczone są przez zarządcę który po upływie 3 dni przekazuje do Biura (chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy);
 • pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności ( srebro, złoto, platyna, monety itp.) – o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu;
 • rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz dokumenty wojskowe ( legitymacje, książeczki, zaświadczenia wojskowe oraz karty powołania – niezwłocznie przekazując najbliższej jednostce wojskowej.

Do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje się:

 • rzeczy o wartości szacunkowej nie przekraczającej 100 złotych , chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
 • rzeczy, co do których istnieje domniemanie, iż zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności;
 • rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych albo dowodów osobistych lub paszportów – zawiadomienie o znalezieniu tego rodzaju;
 • rzeczy czy dokumentów, a także ich znalazcy, Biuro przyjmuje od jednostki organizacyjnej Policji;
 • zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

 

 

Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia znalazcę albo zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według swojego uznania.

Zasady wzywania do odbioru rzeczy znalezionych, w tym publikowanie ogłoszeń o znalezieniu rzeczy:

W przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania albo siedziby, Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie wzywa tę osobę do odbioru rzeczy. Natomiast w przypadku braku możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub gdy osoba ta jest nieznana, Biuro Rzeczy Znalezionych: dokonuje wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres 1 roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lwóweckiego; gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5.000 złotych – dodatkowo zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:

Osoba uprawniona do odbioru rzeczy (właściciel) przed wydaniem rzeczy z depozytu zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zagubieniu rzeczy z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisy tj. cech charakterystycznych.
W razie wystąpienia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy – przed wydaniem rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych właściciel rzeczy zobowiązany będzie do uiszczenia tych kosztów i okazania dowodu dokonania opłaty.
Po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie zawiadomi znalazcę który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:

W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadomi o tym znalazcę oraz wezwie go do odbioru rzeczy w określonym terminie (nie krótszym niż 2 tygodnie).

Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po uiszczeniu przez znalazcę tych kosztów – o ile wystąpiły.

Znalazcy nie przysługuje wydanie rzeczy znalezionej, o ile stanowi ona zabytek lub materiał archiwalny.

Znaleziono pieniądze

“Starosta Lwówecki informuje, że w biurze rzeczy znalezionych znajdują się pieniądze PLN znalezione 21 kwietnia 2022 r. w Lwówku Śląskim. W celu i odbioru pieniędzy należy zgłosić się do pokoju 121 (I piętro). Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem 75 782 28 79” – czytamy w komunikacie.

W bierze rzeczy znalezionych są również inne przedmioty, które czekają na właścicieli. Nie ma jednak ich aktualnego spisu.

10 KOMENTARZE

 1. W kwietniu babcia z dziadkiem w banku koło przychodni wybierali bardzo dużo pieniędzy później widziałem ich koło biedronki na jaśkiewicza więc to może ich pieniądze

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here