Zatrzymany transport z odpadami

4
6139

Na naczepie zatrzymanego pojazdu znajdowały się bele białej odpadowej folii z tworzywa sztucznego pochodzącej z rolnictwa. Odbiorca w Polsce, do którego miały trafić odpady, nie posiadał pozwolenia/ zezwolenia na ich przetwarzanie.

 

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej rozpoczęli działania zatrzymywania i kontrolowania pojazdów w ruchu transgranicznym.

Kontrole prowadzono w punkcie kontrolnym przy autostradzie A4 w Jędrzychowicach. Sprawdzono transporty przewożące odpady, a także transporty z materiałami, które zgodnie z przepisami są odpadami, a wwożone są na nasz teren jako nie materiał nie odpadowy.

Akcja prowadzona od godzin porannych, trwała kilka godzin. Wspólnie skontrolowano 7 transportów, każdy z transportów przewoził odpady w ruchu transgranicznym.

Jeden ze skontrolowanych transportów odpadów uznano za nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów (TPO).

Na naczepie zatrzymanego pojazdu znajdowały się bele białej odpadowej folii z tworzywa sztucznego pochodzącej z rolnictwa. Powyższe odpady zostały sklasyfikowane jako odpady o kodzie 02 01 04. Przewożone odpady zanieczyszczone były ziemią oraz odpadami roślinnymi w stopniu uniemożliwiającym odzysk odpadów w sposób racjonalny ekologicznie, w związku z czym powyższy transport nie mógł podlegać wymogowi w zakresie informowania określonego w przepisach rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem WE 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów, odbiorcą odpadów jest każda osoba lub przedsiębiorstwo podlegające jurysdykcji państwa przeznaczenia, do których odpady są przesyłane w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Z przedłożonej dokumentacji załączonej do transportu i informacji zawartych w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) stwierdzono, że odbiorca w Polsce, do którego miały trafić odpady, nie posiadał pozwolenia/zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Odbiorca ten nie spełniał definicji odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów, bowiem nie jest w stanie zapewnić procesów odzysku. Ponadto z informacji zawartych w systemie BDO stwierdzono, że transportujący odpady, nie posiadał wpisu do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów o kodzie 02 01 04. Pojazd nielegalnie transportujący odpady został skierowany na wyznaczony parking, celem prowadzenia dalszych działań przez organy procedujące z państwem wysyłającym nielegalny transport odpadów.

Ponadto, wymierzona zostanie kara pieniężna. Transport odpadów bez uzyskania zezwolenia na transport lub bez uzyskania wpisu do rejestru zgodnie z ustawą o odpadach podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2000 zł do 10.000 zł.

-/WIOŚ/-

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here