Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej zaprasza na studia

0
247

Kandydaci na studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej mają możliwość kształcenia się na czterech kierunkach studiów licencjackich (studia pierwszego stopnia) – Coaching zdrowego stylu życia, Dietetyka, Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne; jednym kierunku jednolitych studiów magisterskich – Fizjoterapia oraz dwóch kierunkach studiów magisterskich (studia drugiego stopnia) – Pielęgniarstwo oraz Zdrowie publiczne.

 

Dużą zaletą Wydziału jest nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, laboratoria i pracownie umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, leczenia ruchem, masażu i terapii manualnej, fizykoterapii, biomechaniki i analizy ruchu, sala fitness, siłownia, sala gier i zabaw ruchowych, pracownia antropometryczna, laboratorium biochemii i toksykologii, laboratorium mikrobiologii i biologii molekularnej, pracownia technologii potraw, pracownia komputerowa z oprogramowaniem umożliwiającym układanie diet, pracownia opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, czynności ratowniczych, pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego).

Nowością, która wspomaga proces kształcenia jest Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS).

Dzięki współpracy z Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy, Uczelnia otrzymała karetkę, która po remoncie i przystosowaniu do warunków MCSM jest miejscem, gdzie studenci kierunku Ratownictwo Medyczne realizują zajęcia wymagające praktycznego przygotowania do zawodu.

Coaching zdrowego stylu życia
studia licencjackie

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia. Koncepcja kształcenia na kierunku obejmuje szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń wyniesionych z praktyki coachingowej, niezbędnej do skutecznego inspirowania i motywowania w zakresie: wyboru najlepszego sposobu na rozwijanie sprawności fizycznej, wyboru lub zmiany nawyków żywieniowych, pokonania stresu/przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, wsparcia po długotrwałej chorobie, wsparcia przy problemach zdrowotnych mających podłoże psychosomatyczne, panowania nad emocjami.

Dietetyka
studia licencjackie

Kierunek Dietetyka umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka, oceny stanu odżywienia, technologii przygotowywania potraw, kontroli jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania, psychologii żywienia i zaburzeń odżywiania, biochemicznych podstaw żywienia, technologii gastronomicznej oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób dietozależnych.

Fizjoterapia
jednolite studia magisterskie

Fizjoterapia jest kierunkiem medycznym związanym z ochroną zdrowia, uznawanym za jeden z pięciu najbardziej rozwojowych na świecie. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie szerokiej, specjalistycznej wiedzy oraz praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym w myśl ustawy z dn. 25 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1994). Fizjoterapeutami mogą zostać tylko osoby o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa pacjenta i zwiększa skuteczność leczenia. Fizjoterapeuta powinien działać z należytą starannością, z poszanowaniem zasad etyki i praw pacjenta oraz kierować się aktualną wiedzą medyczną. Szczególne predyspozycje do tego zawodu posiadają osoby łatwo nawiązujące kontakt z innymi, odpowiedzialne i cierpliwe.

Pielęgniarstwo
studia licencjackie

Program kierunku Pielęgniarstwo opiera się na standardach kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.

Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta. Kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo posiada wiedzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa.

Ratownictwo medyczne
studia licencjackie

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek systemu ratownictwa medycznego. Podczas 3-letniego okresu uczenia się student nabywa wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem medycznych czynności ratunkowych, co daje mu możliwość podejścia do Państwowego Egzaminu Ratownika Medycznego (PERM).
Kierunek opiera się na kształceniu praktycznym. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w salach wykładowych multimedialnych, jak i w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego i środków dydaktycznych. Praktyki zawodowe realizowane są w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego oraz oddziałach tj. chirurgia, kardiologia, intensywna terapia czy neurologia. Umiejętności praktyczne przekazywane są również podczas zajęć praktycznych organizowanych na oddziałach szpitalnych w ramach pediatrii, medycyny ratunkowej czy chorób wewnętrznych.

Pielęgniarstwo
studia magisterskie

Absolwent posiada umiejętność wdrażania nowych metod, technik opieki i rozwiązań organizacyjnych, rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia oraz zdolność wyznaczania obszarów do podejmowania badań naukowych oraz uczestniczenia w nich.
Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych

Zdrowie publiczne*
studia magisterskie

Celem kształcenia na kierunku Zdrowie publiczne, studia II stopnia, jest przygotowanie studenta do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia oraz organizacji ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego. Kształcenie ma charakter praktyczny, a studenci uzyskują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

W pierwszym roku kształcenia realizowane są przedmioty obejmujące tematykę epidemiologii, zdrowia publicznego, profilaktyki, edukacji zdrowotnej, biologii człowieka, medycyny zapobiegawczej. Po drugim semestrze student wybiera jedną z dwóch specjalności.

Student będzie miał do wyboru jedną z dwóch specjalności kształcenia. Organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe – specjalność przeznaczona dla absolwentów kierunku Ratownictwo medyczne. W ramach specjalności student podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz zarządzania i organizacji pracy jednostek systemu PRM. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach doposażonych w najnowszy sprzęt szkoleniowy, wysokiej wierności fantomy oraz symulator karetki pogotowia. Podczas zajęć praktycznych realizowana jest rozszerzona tematyka dotycząca ratownictwa medycznego w pediatrii, geriatrii, traumatologii oraz u pacjentów niestandardowych.

Promocja zdrowia – specjalność przeznaczona jest dla absolwentów studiów licencjackich z obszarów nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej. W ramach specjalności student nabywa kompetencje merytoryczne i metodyczne z zakresu promocji zdrowia oraz kreatywnego tworzenia autorskich programów profilaktycznych. Zajęcia z zakresu turystyki zdrowotnej, psychodietetyki, naturoterapii czy profilaktyki uzależnień przygotowują studenta do promowania zdrowego stylu życia, planowania i realizowania edukacji zdrowotnej w różnych grupach wiekowych.

*rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na uruchomienie kierunku

 

PWSZ im. Witelona w Legnicy

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here