Wybierz studia pedagogiczne w PWSZ im. Witelona w Legnicy

0
108

Chciałbyś prowadzić zajęcia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zajęcia dydaktyczne z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej? Czujesz, że Twoim powołaniem jest praca na rzecz dzieci? Jeżeli tak to pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jednolite studia magisterskie (pięcioletnie) na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy przygotowują do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, merytorycznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Wiedza zdobyta w toku studiów pozwala zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe, które służą nabywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie posiadał wiedzę i kompetencje zapewniające samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka/ucznia.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III szkoły podstawowej).

Możesz też wybrać studia licencjackie (trzyletnie) na kierunku Pedagogika w PWSZ im. Witelona w Legnicy, które pozwalają nabyć podstawową wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka. Kształcenie obejmuje przedmioty w zakresie treści ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych.

W trakcie studiów dowiesz się, jak pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi – diagnozować ich potrzeby oraz opracowywać plan działań wspomagający ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie.

Realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie: ćwiczeń, warsztatów, praktyk poza uczelnią. Uczestnictwo w nich służy zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Nasze atuty

  • dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną,
  • zajęcia odbywają się w multimedialnych salach wykładowych, ćwiczeniowych, pracowniach specjalistycznych i laboratoriach,
  • posiadamy specjalistyczne pracownie: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy i terapii psychopedagogicznej, muzyczną, a także pracownię multimedialną edukacji wczesnoszkolnej oraz salę do gier i zabaw ruchowych,
  • zapewniamy wysoką jakość kształcenia dzięki kadrze dydaktycznej posiadającej dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi,
  • oferujemy studentom realizację praktyk pedagogicznych w instytucjach i placówkach związanych z kierunkiem studiów oraz wybraną specjalnością,
  • zapewniamy studentom możliwość uczestnictwa w działalności kół naukowych, samorządu studenckiego, wolontariatu.
  • realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń, warsztatów i praktyk poza uczelnią,

Partnerzy

współpracujemy z licznymi podmiotami środowiska lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury, a także Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy oraz Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.

 

PWSZ im. Witelona w Legnicy

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here